logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Statuten Stichting Digitaal dorp 's-Gravendeel

Terug naar "Stichting Digitaal dorp 's-Gravendeel"

Heden zestien november twee duizend een verschenen voor mij, mr. Ewaldus Reynvaan, notaris te 's-Gravendeel:

 1. mevrouw Elisabeth Janna Van Twist - Schuuring, geboren te 's-Gravendeel op negen en twintig augustus negentien honderd twee en zestig, gehuwd en wonende te 's-Gravendeel, Seringenstraat 4, postcode 3295 RN, en
 2. de heer Hessel Marius Visser, geboren te 's-Gravendeel op vier en twintig december negentien honderd vijftig, gehuwd en wonende te 's-Gravendeel, Smidsweg 7A, postcode 3295 BT.

De comparanten verklaren bij deze een stichting op te richten waarvoor zullen gelden de navolgende statuten:

Naam en Zetel.
Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Digitaal Dorp 's-Gravendeel. Zij is gevestigd te 's-Gravendeel.

Doel.
Artikel 2.

 1. De stichting heeft ten doel het inrichten en instandhouden van een informatieplatform op internet voor en door de inwoners van en betrokkenen bij 's-Gravendeel.
 2. De stichting beoogt niet het maken van winst.


Vermogen.
Artikel 3.

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

 1. subsidies en donaties;
 2. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Bestuur.
Samenstelling, benoeming en ontslag.
Artikel 4

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester aan.
 3. Het bestuur stelt binnen de in lid 1 gestelde grenzen het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
 4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 5. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 6. Een bestuurder defungeert:
  1. door zijn overlijden;
  2. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of doordat hij komt te verkeren in de situatie als bedoeld in de wet schuldsanering natuurlijke personen;
  3. door zijn onder curatele stelling;
  4. door zijn aftreden;
  5. door zijn ontslag door de rechtbank;
  6. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders, indien deze overige bestuursleden in het totale bestuur een meerderheid vormen van ten minste zeven en zestig procent;


Bestuur.
Taak en bevoegdheden.
Artikel 5.

 1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen die bedoeld in artikel 291 lid 2 boek twee van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Het bestuur kan aan bestuurders geen bezoldiging toekennen.
  Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hen door de stichting vergoed.

Bestuur.
Vertegenwoordiging.
Artikel 6.

 1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe:
  aan de voorzitter tezamen met de secretaris of
  aan de voorzitter tezamen met de penningmeester, of
  aan de secretaris tezamen met de penningmeester.
 3. Indien het bestuur bestaat uit twee natuurlijke personen, vertegenwoordigt ieder hunner de stichting.


Bestuur; werkwijze.
Artikel 7.

 1. Voorzover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
  Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
  Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
 3. De voorzitter en tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
  Indien het bestuur bestaat uit twee personen, is ieder bevoegd tot het bijeen roepen van een bestuursvergadering.
 4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in de vorige zin, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
  De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
 5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts een mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
 6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
 7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel dat door het bestuur een besluit is genomen, is beslissend met betrekking tot de uitslag van de stemming. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurder dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.


Boekjaar, jaarstukken.
Artikel 8.

 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
 2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
  Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen deskundige. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.


Statutenwijziging.
Artikel 9.

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
 2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur. Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
 3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken. Het bepaalde in artikel 7 lid 4 tweede zin is van overeenkomstige toepassing.
 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
 5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.


Ontbinding en vereffening.
Artikel 10.

 1. Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is van overeenkomstige toepassing het bepaalde in het voorgaande artikel, de leden 1, 2 en 3.
 2. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij het bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars benoemde.
 3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.
 4. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting vast.
 5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de voor de vereffenaars uit hun midden aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE, is verleden te 's-Gravendeel op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

Get. E.J. van Twist - Schuuring, H.M. Visser, E. Reynvaan

Uitgegeven voor afschrift