logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Stamreeks Stooker

Terug naar genealogie

Gepubliceerd in de kwartaaluitgave van de Historische vereniging 's-Gravendeel

Het geslacht Stooker is een van de oudste families in 's-Gravendeel. Na het ontstaan van het dorp in 1593 komen we vrij vroeg voorgeslacht van de Stookers tegen. In 1596 wordt Arie Joosten vermeld als schepen van 's-Gravendeel en in 1597 koopt zijn broer Pieter Joosten land in Nieuw-Bonaventura van Pieter Jacobs van Beveren. Hieruit kunnen we afleiden dat hun vader Joost moet hebben geheten. De kinderen van Arie Joosten nemen de achternamen Haverboer en 't Jong aan.

Stamreeks Stooker

I. Joost, huwt N.N. (vermoedelijk Annigje; Arie Joosten en Pieter Joosten hebben beiden een dochter Annigje)

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Joosten, geb. ca. 1570, volgt IIa
 2. Pieter Joosten, geb. ca 1572, volgt IIb

IIa. Arie Joosten, schepen van 's-Gravendeel 1596, 1616-1619 huwt. MAERGEN ARIENS, testament Recht. Archief 's-Gravendeel 25-10-1619

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Ariens jonge Haverboer, verkoopt land. R.A. 's-Gravendeel 1624, huwt N.N. Uit dit huwelijk wordt een zoon Arij geboren.
 2. Annigje Ariens, huwt Huijg Jorisse (Mookhoek) woont in de Mookhoek, stelt zich borg 's-Gravendeel 1619. Zij hebben 3 kinderen.
  • Arijen Huijgh Joris
  • Neeltie Huigen, huwt Pieter Hermens Stoocker
  • Cornelis Huyge van Strijen, voogd bij test. van Aryen Huygh Jorissen (Not. Archief s-Gr. 1-7-1678)
 3. Cornelis Ariens Haverboer, overl. ca. 1659, verkoopt huis en land aan de Boendersweg. R.A. 's-Gravendeel 1630. Hij is voogd over de weeskinderen van Joost Joosten.
 4. Sijgje Ariens Haverboer, huwt Jan Ariens Brouck, overl. voor 1631.
 5. Leendert Ariens 't Jonck ('t Jong) alias Haverboer, overl voor 1643, huwt Joostgen Arens, overl. 's-Gravendeel voor 9-4-1681. Zij verhuurt land 's-Gravendeel 27-5-1678. In 1680 is zij "een halve cappitalist wonende in de Rijckestraat te 's-Gravendeel." Zij maakt testament 's-Gravendeel 25-2-1680. Zij hertrouwt Arijen Dircks Quartel (hieruit Dirckien Arijens die huwt met Klaes Cl. Valckenburg). Leendert en Joostgen hebben 5 kinderen.


IIb Pieter Joosten, koopt land in Nieuw-Bonaventura van Pieter Jacobs van Beveren. R.A. 's-Gravendeel 3-2-1597.
Woont in de Noord Voorstraat te 's-Gravendeel in 1598, verkoopt tarwe in 's-Gravendeel in 1600. Zijn land is belend aan het huis van Herman Pieters Cuijp. Hij is overl. voor 15-6-1617 's-Gravendeel. Huwt WILLEMKEN BASTIAENS, overl. na 15-6-1617.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter (Pieters) Stoocker, geb. ca. 1595, volgt III.
 2. Joost Pieters, geb. ca. 1602 (15 jaar op 15-6-1617).
 3. . Neeltjen Pieters, j.d. van 's-Gravendeel (aangenomen Sint Anthoniepolder 23-4-1639) geb. ca. 1600 (17 jaar op 15-6-1617) Huwt S.A.P. 3-10-1629 Andries Ariensen (Polderdijk) Hieruit 7 kinderen
 4. Annigje Pieters, geb. ca. 1605, overl. voor 9-9-1663. huwt Isack Pieters Creeck, hieruit 7 kinderen.
 5. Arijen Pieters Stoocker, geb. 's-Gravendeel ca. 1608, voogd over de kinderen van Isaack Pieters Creeck en Annigje Pieters 1664, testament 's-Gravendeel 7-3-1671. Huwt met Dirckje Willems, uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 6. Maergen Pieters, geb. ca. 1612 (5 jaar op 15-6-1617) overl. voor 22-1-1624.

III Pieter Pieters Stoocker, geb. ca. 1595, overl. ca. 1638 huwt LIJSABET HARMENS, koopt huis in de Korte Kerkstraat 's-Gravendeel 1638, verkoopt huis in de Noord Voorstraat 1638.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Pieters Stoker, j.m. van 's-Gravendeel ondertrouwt te Puttershoek 22-4-1651, Marrijken Jacobs, jonge dochter van "Stouchiensdijk onder Mijnsheerenland" (met attestatie van Mijnsheerenland). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
 2. Hermen, volgt IV.


IV Hermen Pieters Stooker, is koper te Strijen 1658, op 8-9-1665 maakt hij een akte van uitkoop op te 's-Gravendeel, als oom en bloedverwant is genoemd Arijen Huijgh Joris, koopt tienden te Strijen in 1672, overl. voor 1680, zijn kinderen wonen dan in de "Moockhoeckse Schenckeldijck." Huwt 1e NEELTIE HUIGEN (JORISSE), overl. 1665, d.v. Huijg Jorisse en Annigje Ariens. Huwt 2e TEUNTJE ARYENS WEEDA, overl. voor 16-1-1680 verm. te 's-Gravendeel.

Uit het 1e huwelijk:

 1. Pieter, volgt V
 2. Huijgh Hermense Stoker, geb. ca. 1655, koopt tienden Strijen 1686-1698 overl. aang. 's-Grav. 3-4-1714 clas. 3.- huwt Ariaentje Foppen Langerak, overl. aang. 's-Grav. 17-12-1717, dochter van Fop Sanderse en Belia Cornelisse. Uit dit huwelijk: 8 kinderen
 3. Cornelis Hermens Stooker, is 7 jaar oud op 8-9-1665, overl. voor 1680.
 4. Lijsbeth, geb. ca 1660 (5 jaar op 8-9-1665, akte v. uitkoop).

Uit het 2e huwelijk:

 1. Arij Hermens Stoocker, ged. Strijen 17-10-1666, genoemd bij boedelscheiding 's-Grav. 31-01-1708, begr. 's-Grav. 8-3-1726 wonend in de Mookhoek 1722, huwt Soetje Teunisse Eel(h)and, dochter van Teunis Centen Eland en Lijntje Cornelisdr. eerder wed.van Huig Abrahams Crayesteyn. testament 's-Grav. 25-8-1723. Uit dit huwelijk: 2 kinderen

V Pieter Hermens Stoocker, koopt tienden Strijen 1693, overl. voor 1701, huwt BASTIAENTJE GERRITS PLUIJMER, zij hertrouwt Cornelis Abrahams Craeyesteyn.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermen Pieters, volgt VI

VI Hermen Pieters Stoocker, genoemd als minderjarig kind bij voogdij 's-Gravendeel 11-4-1701, ondertr. Strijen 17-6-1712 MAAYKE LEENDERTS POTTER, pro deo (zij hertrouwt Cornelis Abrahams Craijesteijn)

Uit dit huwelijk;

 1. David, volgt VII.

VII David Hermens Stoker, ca. 1715, huwt waarschijnlijk als 1e MARIA VAN GENT (genoemd als overleden grootmoeder bij het huwelijk van Arij Hermensz Stooker en Pietertje van der Graaf) huwt w.s. als 2e omstr. 1752 MARRIGJE STEVENS SNIJDER, begraven 's-Gravendeel 5-4-1771, Op 27-1-1772 wordt een akte van uitkoop opgemaakt, waarin David een accoord sluit met zijn zwager Jan Stevens Snijder als voogd over zijn nagelaten kinderen; Hermen Davids en Steven Davids, verwekt bij Marigje Stevens Snijder (R.A. 's-Gravendeel).

Op 03-10-1798 wordt David gedagvaard door de schout omdat hij weigerde een boete te betalen, hem door de bode opgelegd "wegens 't tabak roken zonder dopje of sluifje op de pijp". Omdat hij enige tijd moest wachten en het donker begon te worden was hij naar huis gegaan "waarop is geresolveerd om hem bij de Eerste gelegenheid nader te ontbieden". Op 07-10-1798 werd hij daarom opnieuw gedagvaard en werd hem gevraagd waarom hij de boete nog niet betaald had.

Hierop antwoordde dat hij geen geld had. Er werd hem gezegd dat "zulks niet uitdeed, en omdat hij geen geld had om de boete te kunnen betalen,hij niet moeste denken vrijheid te hebben om de wet te mogen overtreden, want ingeval hij er zoo overdagt de Municipaliteit zeer wel weg voor hem zoude weten, doch in geval hij aannam zich in het vervolg daarvoor te wachten, de Municipaliteit hem voor deze keer zoude excuseren". David moest echter wel beloven dit aan niemand te vertellen en in het vervolg niet meer zonder sluifje te roken.

Uit het tweede huwelijk;

 1. Hermen, volgt VIII.
 2. Steven Davids Stooker, ca. 1757, begr. 14-2-1795 huwt Magcheltje Teunisse Noteboom, geb. 's-Grav. 15-08-1756 d.r. van Teunis Gerrits Noteboom en Pietertje Cornelisse van der Giessen (cf. RA 's-Grav. 28,26-10-1774). Zij koopt zich uit t.b.v. haar kinderen 23-4-1796, als voogd wordt benoemd haar a.s. man Dirk Gijsbert Bijl. Huwelijksbevestiging 's-Grav. 01-05-1796 (aang. 8-4-1796 's-Gravendeel) beiden van 's-Gravendeel. Zij overlijdt te 's-Gravendeel 18-02-1837, wonende N.Voorstraat 150. Uit dit huwelijk 6 kinderen.


VIII Hermen Davids Stooker, ca. 1755, metselaar, overl. 's-Gravendeel 14-2-1814, huwt TEUNTJE ARIJSDR. WAALBOER, ca. 1758 overl. 's-Grav. 20-7-1814, dochter van Arij Waalboer en Maaike van Gilst.

Uit dit huwelijk;

 1. Arij Hermensz. Stooker, geb. 's-Gravendeel 5-8-1788, ged. ald. 12-8-1788 huwt 's-Gravendeel 1-7-1815 met Pietertje van der Graaf, geb. Hendrik Ido Ambacht ca. 1790, dochter van Wouter van der Graaf en Niesje den Boer. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
 2. Maaike, geb. 2-8-1790 (doop 8-8-1790), overl. 5-5-1830 's-Gravendeel, huwt ald. 16-11-1814 Bastiaan Katoen, geb. 's-Grav. 27-02-1791, overl. Dordrecht 18-05-1856, zoon van Pieter Katoen en Anna van Twist.
 3. David, volgt IX.
 4. kind begr. 's-Gravendeel 13-1-1798
 5. Dirksje Stooker, geb. 's-Gravendeel 18-12-1799, overl. 's-Grav. 21-5-1832 huwt 's-Grav. 25-8-1821 Bastiaan Naaktgeboren geb. Wieldrecht 16-7-1800, overl. Dubbeldam 05-11-1884, zoon van Bastiaan Naaktgeboren en Jannigje van der Willigen.
 6. Neeltje Stooker, geb. 's-Gravendeel 11-10-1803 (zij heeft een doodgeb. dochter 24-1-1832)

IX David Stooker, geb. 's-Gravendeel 6-6-1793 aldaar ged. 9-6-1793 arbeider, overl. 's-Gravendeel 14-11-1831, huwt 's-Gravendeel 15-11-1823 DIRK(S)JE MONSTER geb. Heinenoord 22-8-1802, overl. Mijnsheerenland 12-12-1885 dochter van Jan Monster en Willemijntje Verzijl. Zij hertrouwt later 1. Bastiaan Katoen en 2. Jacob Leeuwenburg.

Uit dit huwelijk;

 1. Hermen, geb. 's-Gravendeel 1824, overl. 's-Gravendeel 21-12-1854
 2. Teunis, volgt X.

X Teunis Stooker, arbeider geb. Heinenoord 27-11-1827 huwt 's-Grav. 26-8-1853 NEELTJE BUSSUM (BUSSEM) geb. 's-Grav. 22-11-1827, dochter van Adriana Bussum, ongehuwd arbeidster Bij het peilhuisje lag een houten douanekantoor, waar de schepen tol moesten betalen. Nadat het opgeheven werd, werd het bewoond door Teunis Stooker, die er een café in exploiteerde, genaamd "de koepel".

Uit dit huwelijk;

 1. David Stooker, geb. 's-Gravendeel 28-9-1853 huwt 's-Grav. 10-3-1877 met Willempje van Bezooijen, geb. 's-Gravendeel 31-12-1850, overl. 's-Grav. 24-10-1936 d.v. Pieter van Bezooijen en Maaike de Zeeuw. Bevershoek nr. 22. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 2. Adriana, geb. 's-Gravendeel 29-12-1854, overl. 's-Grav. 22-10-1856
 3. Pieter, geb. 's-Grav. 04-01-1857, overl. 's-Gravendeel 22-5-1859
 4. Dirksje, geb. 's-Grav. 16-06-1858, overl. 's-Gravendeel 5-11-1858
 5. Adrianus, geb. 's-Grav. 03-12-1859, overl. 's-Gravendeel 6-3-1861
 6. Dirk, volgt XI.
 7. Adriaantje geb. 's-Grav. 01-03-1863, huwt 's-Grav. 3-5-1884 Bastiaan van Twist, geb. 's-Grav. 20-02-1859 zoon van Arie van Twist en Jannigje van der Feest.
 8. Pieter, geb. 's-Gravendeel 30-01-1866, overl. 's-Grav. 29-5-1866
 9. Pieter Stooker geb. 's-Gravendeel 9-1-1867, kastelijn van een cafe aan de Wieldrechtse zijde van het veer, ongehuwd. Hij verhangt zich in zijn cafe, nadat hij dit in brand heeft gestoken. Later wordt op dezelfde plaats een cafe opgebouwd dat wordt bewoond door de familie Kwakernaat.
 10. Teunis, geb. 's-Gravendeel 15-01-1869, overl. 's-Gravendeel 13-4-1870
 11. Teunis Stooker, geb. 's-Gravendeel 16-6-1871, huwt Geertrui van den Berg zijn ingeschreven bij de Ned. Herv. Kerk Puttershoek in 1923.
  Uit dit huwelijk 8 kinderen.


XI Dirk Stooker, geb. 's-Gravendeel 21-01-1861, arbeider later kastelein, overl. 's-Grav. 31-1-1939, huwt 's-Grav. 17-11-1887 met NEELTJE VAN WILLIGEN, geb. Strijen 4-4-1866, overl.'s-Gravendeel 01-10-1951 d.v. Willem van Willigen en Adriaantje van Everdingen.
Het echtpaar woonde van 6-8-1891 tot 8-4-1892 te Strijen (Mookhoek).

Dirk Stooker nam het café "de koepel" over van zijn vader Teunis, later had hij een café aan Boven Havendijk 60, de voormalige praktijk van dokter Bossers, naast het pakhuis van Smaal. In de krant van 09-08-1916 is gepubliceerd dat door hem vergunning is aangevraagd "tot verkoop van sterke drank in 't klein in het pand nabij 't Veer, get. A 105. Binnen 2 weken kunnen bezwaren hiertegen worden ingebracht."

Een ander krantebericht meldt het volgende: "Dinsdag 27 januari 1920 te ruim zes ure brak er brand uit in een perceel, bewoond door vier gezinnen, waaraan een groote schuur, met riet gedekt, verbonden was. In de schuur bevond zich hooi, stroo, kaf enz. De brand is in de schuur ontstaan. Al heel spoedig waren door het kleppen der klok de spuitgasten en de spuit bij de brand aanwezig; hier is het bewijs al weder geleverd welke goede diensten de motorspuit heeft verricht, daar de vier woningen, welke aan de schuur stonden vastgebouwd, behouden zijn gebleven. De straal water, welke de motorbrandspuit gaf, was ontzettend. De belendende gebouwen, zooals het kantoor van A. Smaal en het café van D. Stooker, waarvan de ruiten door de warmte waren gesprongen, zijn behouden gebleven. De brand was na verloop van 2 uur totaal gebluscht. De oorzaak is onbekend, assurantie dekt de schade."

Toen het autoverkeer toenam maakte Dirk Stooker een parkeerplaats naast het café, door telkens bij laagwater in de haven zijn kruiwagen vol te scheppen en een stuk van 10 meter lengte tot de bovenkant van de dijk op te hogen. Dit alles met de hand !

Uit dit huwelijk;

 1. Willem, volgt XII.
 2. Neeltje, overl. 's-Grav. 27-04-1889 (oud 3 mnd).
 3. Neeltje Stooker, geb. 's-Grav. 11-06-1890
 4. Teunis Stooker, geb. Strijen 17-10-1891, overl. Dordrecht 22-12-1963. Hij was ongehuwd en woonde Bevershoekstraat 5
 5. Adrianus, overl. 's-Grav. 27-10-1893 (oud 2 mnd).
 6. Adrianus, overl. 's-Grav. 03-09-1897 (oud 2 jaar).
 7. Neeltje Stooker, geb. 's-Gravendeel 12-2-1899, overl. 's-Grav. 18-12-1948 huwt 's-Grav. 5-6-1926 Lambertus Baars, geb. 's-Grav. 27-9-1874, overl. 's-Grav. 9-3-1956 zoon van Pieter Baars en Maria Vervelde. Lambertus was weduwnaar van Maria Vervelde, overl. in 1914 en van Cornelia Brand, overl. in 1925.

XIIb Willem Stooker, geb. 's-Gravendeel 13-2-1888, vischhandelaar, heier en opperman, overl. 's-Grav. 29-11-1975, huwt 's-Grav. 26-11-1910 met GIJSJE VERDONK, geb. 's-Grav. 4-6-1890, overl. 's-Grav. 21-3-1979, d.v. David Verdonk en Johanna van der Linden.

In de krant van 15-09-1917 lezen we "In het pand wijk A no. 135 bewoond door W. Stooker, is besmettelijke ziekte roodvonk geconstateerd; het gebruikelijke kenteeken is aangebracht." In de crisisjaren ving Willem Stooker mollen, waarvan de huiden bij de kachel gedroogd werden.
Het echtpaar bracht zijn laatste jaren door in het bejaardenhuis "Immanuel" Hiesveltstraat 1.

Uit dit huwelijk;

 1. Johanna Stooker, geb. 's-Gravendeel 28-10-1911, huwt 's-Grav. 3-8-1932 met Jacob Bastiaan Bakker, geb. Hekelingen 9-3-1908, overl. Dordrecht 12-12-1984.
 2. Neeltje Stooker, geb. 's-Grav. 30-9-1913, huwt ald. 28-5-1932 met Matthijs Tak, los-werkman, geb. 's-Gravendeel 8-11-1909, zoon van Bastiaan Tak en Magcheltje Roos.
 3. Jannetje Stooker, geb. 's-Grav. 20-11-1916, overl. Dordrecht 19-11-1996, huwt 's-Grav. 3-12-1938 Bertus Sprangers, geb. Dordrecht 17-01-1911, overl.
 4. Dirk, geb. 's-Gravendeel 31-8-1920, overl. aldaar 5-9-1921
 5. Dirk, volgt XIII.
 6. David Stooker, geb. 's-Grav. 15-4-1924, overl. Dordrecht 13-10-1996, huwt ald. 9-8-1955 met Maria Naaktgeboren geb. 's-Gravendeel 13-8-1927, dochter van Jan Naaktgeboren en Aagje van Prooijen. Zij wonen Hekelstraat 110. David voer in de tweede wereldoorlog met zijn broer op een rijnaak en vervoerde zand en grind voor de aanleg van de Atlantic Wall. Het schip kwam regelmatig in het Ruhrgebied en kwam nogal eens in een bombardement terecht. Hij was de eerste 's-Gravendeelse oorlogsvrijwilliger die naar Indië ging. Hij maakte daar veel gruwelijkhe- den mee. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 7. Lambertus Teunis, geb.'s-Grav. 20-8-1927, overl. Dordrecht 2-12-1927
 8. Lambertus Teunis Stooker, geb. 's-Gravendeel 25-1-1929, postbode huwt 's-Grav. 8-9-1954 met Pieternella Elizabeth Vink, geb. Almkerk 18-12-1934, dochter van Gerrit Vink en Cornelia van Vark. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 9. Willem Stooker, geb. Dordrecht 21-3-1931, overl. Dordrecht 28-4-1993 huwt 's-Gravendeel 15-7-1958 met Grietje Verschoor, geb. 's-Gravendeel 30-01-1937 dr. van Adrianus Jan Verschoor en Johanna Bezemer. Uit dit huwelijk 2 kinderen.


XIII Dirk Stooker, geb. 's-Grav. 14-5-1922, huwt 's-Gravendeel 27-10-1948 met PLEUNTJE GROENENDIJK, geb. Heerjansdam 15-10-1926, dochter van Wouter Groenendijk en Pietertje Schop.

Nadat hij achtereenvolgens in de bloembollenteelt, als schipper en in het vlas gewerkt had, begon Dirk Stooker in 1945 als kunstschilder in een atelier te werken, bij de lijsten-en boekhandel van De Vries op de Heul. Vanaf 1947 kiest hij voor de zekerheid van een vaste baan als huisschilder bij Moret. Hier verdient hij 35 jaar de kost mee. De schilderijen blijven een hobby. Hij maakte vanaf 1966 vier korte tekenfilmpjes voor Polygoon. In 1970 neemt hij de tekencursus over van zijn zoon Dick, die hij echter niet afmaakt. Vanaf 1984, nadat hij met de VUT gaat krijgt hij pas echt waardering voor zijn werk als kunstschilder en verwerft hij plaatselijke bekendheid.

Uit dit huwelijk;

 1. Willem Wouter Stooker, geb. 's-Gravendeel 15-05-1949, huwt ald. 22-09-1972 met Hendrika van Zanten, geb. 's-Gravendeel 07-07-1951, dochter van Jacob van Zanten en Cornelia van Dongen.
 2. Wouter Dirk Stooker, geb. 's-Gravendeel 14-10-1950 huwt Puttershoek 11-12-1970 Maria van 't Hof geb. Strijen 24-4-1951, dr. van Jacob van 't Hof en Maria Nouwen. Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 3. Dirk Cornelis, volgt XIV.
 4. Pieternella Johanna Stooker, geb. 's-Grav. 27-10-1955, verpleegkundige wonende te Loon op Zand.
 5. Monica Gusta Bertha Stooker, geb. 's-Gravendeel 23-06-1964, huwt aldaar 05-07-1984 met Anco Wammes, geboren te Dordrecht 05-10-1960.

XIV Dirk Cornelis Stooker, geb. 's-Gravendeel 27-06-1952 huwt Puttershoek 22-06-1973 MARIA KERKHOF, geb. Puttershoek 23-04-1954.

Uit dit huwelijk;

 1. Dirk Cornelis Bruno Stooker, geb. Dordrecht 11-03-1985

Naar boven