logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Stamreeks Moret

Terug naar genealogie

Gepubliceerd in de kwartaaluitgave van de Historische vereniging 's-Gravendeel in 1996

In deze aflevering van de rubriek "Mensen van vroeger" komt de familie Moret aan bod. De 's-Gravendeelse historie van dit geslacht begint in 1737, wanneer het pasgetrouwde stel Leendert Leendertsz. Moret en Neeltje Jans Kok zich in 's-Gravendeel vestigt. Hij komt uit Dubbeldam en zij van Oost-IJsselmonde.

Met hen begint een omvangrijk 's-Gravendeels nageslacht, waarvan echter anno 1996 niet zoveel meer is terug te vinden in ons dorp. In de vorige eeuw waren er grote gezinnen met de naam Moret in 's-Gravendeel te vinden. Zo komen we ene Andries Moret tegen, gehuwd met Lijntje van Gent, uit welk huwelijk 7 kinderen werden geboren. Als weduwnaar trouwde Andries met Lena van de Erve, waarna nogeens 15 (!) kinderen werden geboren. Uiteindelijk zijn er slechts zes kinderen van Andries "groot geworden", de andere kinderen stierven zeer jong.

Over de herkomst van de naam Moret bestaan verschillende theorieën. In publicaties van de familiestichting Moret worden drie mogelijkheden genoemd: Ten eerste de vernoeming van een plaats in Frankrijk of Italië, vervolgens als verbastering van de bijnaam "Moortje" en als derde mogelijkheid zou Moret ook "kleine moerbeiboom" betekend hebben.

Diverse genealogische werkstukken noemen als eerst bekende stamvader: Jaques Moret, gezel te Antwerpen, die in 1626 te Rotterdam huwt met Lijsbeth Leenderts, een weduwe. Via diens zoon Leendert (gehuwd met Chieltje Michiels) en kleinzoon Leendert Leenderts (gehuwd met Marigie Andries) komen we bij Leendert Leenderts Moret, die in 1714 te Ridderkerk trouwde met Ingetje Cornelis de Zeeuw. Een van hun kinderen is Leendert Leendertsz. Moret, waarmee de hieronder gepubliceerde stamreeks begint.

 

Stamreeks Moret

I. Leendert Leendertsz. Moret, ged. Dubbeldam 29.9.1715, komt 7.3.1737 met attestatie van Dubbeldam naar 's-Gravendeel, doet belijdenis 2.4.1743, kerkmeester 1743-1745 en armmees ter, begr. 's-Gravendeel 6.3.1773, tr. IJsselmonde 15.4.1736 Neeltje Jans Kok, van Oost- IJsselmonde, begr. 's-Gravendeel 7.4.1753, tr. (2) 's-Gravendeel 14.3.1754 Anna Geervliet, begr. 's-Gravendeel 4.3.1797, dochter van Cornelis Geervliet, chirurgijn en diens eerste vrouw Lijsbeth Pieters Kranendonk.

Uit een lidmatenlijst van de kerk blijkt dat Leendert woont aan de Tweede Kruisweg, tussen de huidige Maasdamseweg en de Boendersweg. Hij zal daar waarschijnlijk in de landbouw gewerkt hebben. Op 1.12.1764 koopt hij een huis in de Noord Voorstraat te 's-Gravendeel van de erfgenamen van Fleuris Kaaijin (Rechterlijk Archief 's-Gravendeel, nr. 25, 1764). Kort daarop wordt aan hem toestemming ("admissie") verleend om koffie, thee en gedistilleerd te gaan verkopen. Leendert is herbergier geworden.

Na zijn overlijden krijgt de weduwe Anna Geervliet in 1774 admissie om de zaak voort te zetten. In 1797, als ook Anna is overleden besluiten de talrijke erfgenamen het huis te verkopen. Op 17.6.1797 wordt Jacob van Strijen de nieuwe eigenaar van het perceel (R.A. 's-Gravendeel, nr. 10, 1797).

Uit het eerste huweljk, geboren te 's-Gravendeel (juiste volgorde onbekend):

 1. zoon, begr. 's-Gravendeel 23.1.1748.
 2. kind, begr. 's-Gravendeel 11.9.1748.
 3. Ingetje Moret, begr. 's-Gravendeel 22.3.1753.
 4. Ariaantje Moret, geb. ca. 1740, overl. 's-Gravendeel 20.1.1826, wonende Achter dijk 223, tr., aang. 's-Gravendeel 21.7.1758 Leendert Leendertsz. van der Linden, begr. 's-Gravendeel 20.3.1784.
 5. Leentje Moret, geb. ca. 1745, begr. 's-Gravendeel 31.3.1803, tr. (1) Klaaswaal 1.10.1780 Wouter Bol, begr. 's-Gravendeel 23.11.1797, tr. (2), aang. 's-Gravendeel 22.11.1801 Willem Kolster, weduwnaar van Teuntje Gerrijk, wonende aan de Schenkeldijk, begr. 's-Gravendeel 20.4.1803.
 6. Jaapje Moret, begr. 's-Gravendeel 30.3.1799, tr. Bastiaan Hendriks Smaal, geb. 's-Gravendeel 25.10.1736, arbeider, wonende in de Rijkestraat, overl. 's-Graven deel 11.11.1812, zoon van Hendrik Bastiaans Smaal en Lijsbeth Dirks Kleinjan.
 7. Lijsbeth Moret, begr. 's-Gravendeel 17.1.1784.
  Lijsbeth laat reeds in 1771 een testament opmaken, waarbij ze haar vader erfgenaam maakt. In de vermelding in het Rechterlijk Archief van 's-Gravendeel (nr. 1, 1771) wordt zij genoemd als "Leendert zijn minderjarige, ongehuwde en zieke dochter Lijsbeth".
 8. Maria Moret, belijdenis 's-Gravendeel 25.3.1779, begr. 's-Gravendeel 14.10.1797, tr. 's-Gravendeel ca. 1775 Arij Teunisse Stam, geb. 's-Gravendeel ca. 1743, overl. 's-Gravendeel 25.3.1823, zoon van Teunis Stam en Neeltje Jans Dorst.
 9. Neeltje Moret, overl. voor 17.6.1797, tr. (1) IJsselmonde 4.5.1766 Gerrit Leen derts Opmeer, tr. (2) Rijsoord 7.4.1771 Paulus de Ruijter, geb. Ridderkerk, overl. voor 17.6.1797.
 10. Jan Moret, woont in 1797 te Dordrecht.


Uit het tweede huwelijk, geboren te 's-Gravendeel (juiste volgorde onbekend):

 1. Cornelis Moret, geb. 12.8.1754, belijdenis 's-Gravendeel 20.3.1777, arbeider, deurwachter van de kerk, woont Renooishoek 98, overl. 's-Gravendeel 24.6.1820, tr. 's-Gravendeel ca. 1780 Elisabeth van Rossum, belijdenis 's-Gravendeel 3.4.1783, begr. 's-Gravendeel 25.11.1809, dochter van Leendert van Rossum en Ingetje Snaaijer.
 2. kind, begr. 's-Gravendeel 14.8.1756.
 3. Ingetje Moret, ged. 20.9.1757, belijdenis 's-Gravendeel 16.3.1780, overl. 's- Gravendeel 5.12.1814, tr. (1) Pieter Heijkoop, geb. 's-Gravendeel 13.7.1755, dagloner, deurwachter van de kerk, overl. 's-Gravendeel 10.3.1812, tr. (2) 's-Gra vendeel 7.8.1814 Jacob Bussem, ged. 's-Gravendeel 19.9.1743, overl. 's-Graven deel 30.6.1821 (wonende Bevershoek 21), zoon van Aart Jacobs Bussem en Lena Arijens Ruijter.
 4. Elizabeth Moret, geb. ca. 1759, overl. 's-Gravendeel 6.2.1835, tr. 's-Gravendeel Melis van der Wulp, geb. 's-Gravendeel 7.2.1764, belijdenis 's-Gravendeel 17.3.1785, winkelier in het Weegje, overl. 's-Gravendeel 23.9.1836, zoon van Arij Aarts van der Wulp en Jannigje Melisse Baks.
 5. kind, begr. 's-Gravendeel 13.9.1760.
 6. kind, begr. 's-Gravendeel 16.1.1762.
 7. Leendert Moret, geb. 1765, volgt II.
 8. Anna Moret, geb. ca. 1766, belijdenis 's-Gravendeel 11.3.1788, overl. Dubbeldam 21.10.1813, tr, aang. 's-Gravendeel 10.2.1792 Andries Ariens van de Graaf, ged. Puttershoek 29.6.1766, overl. Willemstad 8.6.1820, zoon van Arie van de Graaf en Teuna Groenewoudt.


II. Leendert Moret, geb. 's-Gravendeel rond 1765, belijdenis 11.3.1788, arbeider, deurwachter van de kerk te 's-Gravendeel, begr. 's-Gravendeel 29.9.1807, tr. 's-Gravendeel 13.10.1793 Trijntje Warnar, geb. Strijen 1773, overl. 's-Gravendeel 11.2.1847, dochter van Gerrit Warnar en Dirksje de Ruijter. Zij tr. (2), aang. 's-Gravendeel 12.10.
1810 Gijsbert Ligthart.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Anna Moret, geb. 29.8.1797.
 2. Dirksje Moret, geb. 27.10.1801, overl. 's-Gravendeel 15.7.1870, tr. 's-Gravendeel 2.5.1825 Cornelis van der Giessen, geb. 's-Gravendeel 25.4.1798, arbeider, overl. 's-Gravendeel 11.5.1858, zoon van Jan van der Giessen en Lena Stam.
 3. naamloos kind, begr. 's-Gravendeel 12.9.1804.
 4. Leendert Moret, geb. 31.8.1805, winkelier, vlasboer, overl. 's-Gravendeel 12.9.1884, tr. (1) 's-Gravendeel 27.4.1837 Anna Naaktgeboren, geb. 's-Gravendeel 24.6.1814, overl. 's-Gravendeel 19.10.1844, dochter van Bastiaan Naaktgeboren en Maria van Halteren, tr. (2) Marijtje de Pee, geb. Maasdam 15.1.1818, overl. 's- Gravendeel 22.9.1888, dochter van Marijtje de Pee.
 5. Arie Moret, geb. 6.12.1807, volgt III.
 6. Elisabeth Moret, begr. 's-Gravendeel 5.6.1811.
 7. Gerrit Moret, schipper te Hardinxveld.


III. Arie Moret, geb. 's-Gravendeel 6.12.1807, arbeider, overl. 's-Gravendeel 23.2.1886, tr. 's- Gravendeel 13.11.1834 Pieternella Jongekrijg, geb. 's-Gravendeel 11.3.1811, overl. 's- Gravendeel 10.1.1877, dochter van Ingetje Jongekrijg.

Arie bezorgt in 1830 de burgemeester van 's-Gravendeel de nodige problemen. Hij moet namelijk, zoals alle verlofgangers, in september opkomen als militair in verband met de spanningen die er zijn rondom de afscheiding van de zuidelijke provincies van Nederland. De Belgen willen zelfstandig worden en de Nederlandse Regering wil dit met militair vertoon tegengaan.

Als de veldwachter op de 31e augustus 1830 de huizen langs gaat om de oproepen bij de verlofgangers te bezorgen hoort hij van de moeder en stiefvader van Arie dat hij al meer dan vier weken als aardwer ker werkzaam is in Zaandam. Burgemeester Elshoff schrijft aan de Staatsraad, gouverneur van Zuid- Holland: "ik vind mij hierdoor in de grootste engte gebragt, heden 1e september moeten mijne verlof gangers afmarcheren om op donderdag den 2e september 1830 ten bepaalde tijd in de Koekamp te kunnen weze, de milicien Moret kan dus voor die tijd niet hier zijn, noch te 's-Gravenhage".

Overigens komt alles goed, want op 7 september schrijft Elshoff dat "Arie Moret, Fuselier bij het reservebataillon 4e kompagnie der 9e afdeeling Infanterie in guarnisoen te Utrecht" die dag naar Utrecht is gestuurd.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Leendert Moret, geb. 18.9.1835, volgt IV.
 2. Ingetje Moret, geb. 10.5.1838, tr. 's-Gravendeel 3.12.1863 Leendert Moret, geb. Hardinxveld, werkman, weduwnaar van Aagje de Hoog, zoon van Gerrit Moret en Neeltje Blokland. Zij vertrekken naar Hardinxveld.
 3. Gerrit Moret, geb. 13.3.1840, arbeider, overl. 's-Gravendeel 17.11.1874, tr. 's- Gravendeel 16.11.1864 Sietje Louwerina Trijzelaar, geb. Vlissingen 11.2.1838, dochter van Adriaan Trijzelaar en Maatje Naarebout.
 4. Gijsbert Moret, geb. 12.3.1842, arbeider, overl. 's-Gravendeel 10.7.1872, tr. 's- Gravendeel 8.5.1868 Leentje Moret, geb. 's-Gravendeel 12.3.1846, overl. 's-Gra vendeel 8.7.1914, dochter van Leendert Moret en Marijgje de Pee. Zij tr. (2) 's- Gravendeel 31.10.1878 Dirk Sint Nicolaas.
 5. Jaapje Moret, geb. 1.10.1845, tr. 's-Gravendeel 11.5.1876 Leendert Mol, geb. 's- Gravendeel 11.7.1838, arbeider, overl. 's-Gravendeel 26.11.1910, eerder weduw naar van Maria Wardenier, zoon van Teunis Mol en Cornelia van Grondelle.
 6. Arie Moret, geb. 14.2.1850, arbeider, overl. 's-Gravendeel 17.10.1902, tr. 's-Gra vendeel 15.5.1873 Ingetje Muller, geb. 's-Gravendeel 27.4.1852, overl. 's-Gravendeel 17.6.1900, dochter van Gijsbert Muller, schoenmaker, en Aaltje de Vlaming.


IV. Leendert Moret, geb. 's-Gravendeel 18.9.1835, vlasboer, voerman, overl. 's-Gravendeel 28.8.1918, tr. 's-Gravendeel 20.5.1859 Neeltje den Boer, geb. 's-Gravendeel 7.10.1836, overl. 's-Gravendeel 4.1.1913, dochter van Pieter den Boer en Annigje Warnar.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Pietertje Moret, geb. 1.7.1860, overl. 's-Gravendeel 5.2.1935, tr. 's-Gravendeel 30.10.1880 Pieter Nolen, geb. 's-Gravendeel 5.1.1854, broodbakker, wonende Boven Havendijk 56, overl. 's-Gravendeel 24.11.1925, zoon van Leonardus Nolen en Pietertje van der Giessen.
 2. Dirkje Moret, geb. 21.10.1861, overl. 's-Gravendeel 25.8.1877.
 3. Annigje Moret, geb. 11.4.1863, tr. 's-Gravendeel 24.4.1886 Jacobus Fluijt, geb. Oosterland 1859, bouwman, zoon van Adriaan Fluijt en Anna Vijverberg.
 4. Ingetje Moret, geb. 27.8.1865, overl. 's-Gravendeel 22.5.1876.
 5. Trijntje Johanna Moret, geb. 12.8.1867, overl. 's-Gravendeel 28.3.1876.
 6. Neeltje Moret, geb. 31.8.1869, overl. 's-Gravendeel 2.2.1880.
 7. Jaapje Moret, geb. 2.6.1871, overl. 's-Gravendeel 7.6.1962, tr. 's-Gravendeel 10.9.1892 Paulus Johannes Seip, geb. Rhoon 11.1.1872, parlevinker, later bode van het ziekenfonds, wonende Bevershoek 115, overl. 's-Gravendeel 29.11.1938, zoon van Maarten Seip en Cornelia Uitterlinden.
 8. Pieter Moret, geb. 26.8.1873, volgt V.
 9. Arie Moret, geb. 5.9.1875, overl. 's-Gravendeel 31.8.1879.
 10. Ingetje Trijntje Moret, geb. 1.10.1876, overl. 's-Gravendeel 19.9.1880.


V. Pieter Moret, geb. 's-Gravendeel 26.8.1873, vrachtrijder, overl. Dordrecht 26.11.
1960, wonende Rijkestraat 16, tr. (1) 's-Gravendeel 3.10.1896 Francina van den Berg, geb. 's- Gravendeel 13.4.1870, overl. 's-Gravendeel 27.8.1914, dochter van Reinier van den Berg, metselaar, en Anna van Warendorp, tr. (2) 's-Gravendeel 17.3.1917 Burgje Barendregt, geb. 's-Gravendeel 21.3.1879, overl. 's-Gravendeel 9.4.1969, eerder gehuwd met Heiman Verloop, dochter van Jacob Barendregt, schipper, en Adriana van der Poel.

Uit het eerste huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Neeltje Annigje Moret, geb. 11.2.1897, overl. 's-Gravendeel 7.3.1976, tr. 's- Gravendeel 27.5.1922 Leendert de Man, geb. 's-Gravendeel 26.10.1896, vlasser, overl. Dordrecht 17.12.1967, wonende Rijkestraat 39, Strijensestraat 25 en vanaf 1950 Weegje 14, zoon van Adrianus de Man en Bastiaantje Roos.
 2. Reinier Moret, geb. 21.5.1898, volgt VI.
 3. Anna Moret, geb. 31.1.1900, overl. 's-Gravendeel 18.1.1991, wonende Molendijk 14, tr. 's-Gravendeel 29.4.1922 Nicolaas Arie Stuurstraat, geb. 's-Gravendeel 25.6.1899, zoon van Jacob Stuurstraat en Johanna Hendrina van Iperen.
 4. Dirkje Moret, geb. 30.7.1901, tr. 's-Gravendeel 18.5.1927 Teunis Johannes Valk, geb. Dubbeldam, landbouwer, overl. Dordrecht 25.2.1994, oud 94 jaar.
 5. Ingetje Moret, geb. 16.11.1902, overl. Strijen 22.6.1929, tr. 's-Gravendeel 28.4.1926 Leendert Belder, geb. Maasdam 27.1.1902, landbouwer, overl. Dor drecht 19.5.1989, zoon van Jacobus Belder en Martha in 't Veld. Hij tr. (2) Teuntje Visser.
 6. Leendert Moret, geb. 17.1.1905, overl. 's-Gravendeel 5.3.1905.
 7. Leendert Moret, geb. 21.1.1907, schilder, overl. Dordrecht 9.9.1984, wonende te Mookhoek, tr. 's-Gravendeel 13.1.1937 Pietertje Vermeulen, geb. 's-Gravendeel 23.3.1912, overl. Strijen 26.2.1989, dochter van Jan Vermeulen en Pietertje Noteboom.
 8. Maria Moret, geb. 7.11.1909, overl. 's-Gravendeel 17.11.1909.
 9. levenloos kind, 24.5.1911.

VI. Reinier Moret, geb. 's-Gravendeel 21.5.1898, vrachtrijder, veehouder, overl. Dordrecht 15.11.1978, wonende Rijkestraat 14, tr. Dubbeldam 24.6.1926 Maria Hendrika van de Nadort, geb. Dubbeldam 6.4.1902, overl. Dordrecht 27.11.1967, dochter van Dirk Gijsbert van de Nadort en Helena Vervelde.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Pieter Moret, geb. 1.11.1927, expediteur (transportbedrijf Moret 's-Gravendeel), overl. 's-Gravendeel 28.3.1995, tr. 's-Gravendeel 22.12.1954 Bastiaantje Schalekamp, geb. 's-Gravendeel 8.7.1929, dochter van Dirk Schalekamp en Heiltje Vlaskamp.
 2. Ingetje Moret, geb. 23.6.1929, tr. 's-Gravendeel 16.9.1953 Jan Steenhoek, geb. Maasdam 27.2.1928, veehouder, zoon van Aart Steenhoek en Neeltje Bons.
 3. Dirk Gijsbert Moret, geb. 23.6.1929, volgt VII.
 4. Helena Moret, geb. 20.8.1931, tr. 's-Gravendeel 16.11.1955 Marinus Verschoor, geb. Strijen 23.3.1927, carosseriebouwer te Strijen, zoon van Pieter Verschoor en Dina Batenburg.

VII. Dirk Gijsbert Moret, geb. 's-Gravendeel 23.6.1929, expediteur (transportbedrijf Moret 's- Gravendeel), overl. 17.2.1988, wonende Rijkestraat 14, tr. Maasdam 31.1.1962 Dorentje Maartje Palsrok, geb. Maasdam 9.12.1937, dochter van Johannes Palsrok en Maaike Cornelia Lageweg.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravendeel:

 1. Johannes Moret, geb. 15.8.1962, tr. Dordrecht 30.12.1994 Jacqueline de Jong.
 2. Reinier Moret, geb. 29.4.1964.
 3. Mariëtte Moret, geb. 17.6.1969.

A.O.M.

Bronnen: Archief Historische Vereniging 's-Gravendeel, Archief Streekmuseum Hoeksche Waard, Burgerlijke Stand 's- Gravendeel, Nieuwsbrieven Familiestichting Moret, Brievenboeken Burgemeester 1830.

Naar boven