logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Open brief aan Rijkswaterstaat overlast de renovatie van de Heinenoordtunnel'
23mei

Open brief aan Rijkswaterstaat overlast de renovatie van de Heinenoordtunnel

S-GRAVENDEEL - Bijgevoegd een open brief gericht aan Rijkswaterstaat, in het kader van de overlast m.b.t. de renovatie van de Heinenoordtunnel.

De brief is eveneens verzonden aan Rijkswaterstaat.

-------------

Aan      : Rijkswaterstaat, bestuur en directie
Betreft : Open brief

Hoeksche Waard, 19 mei 2023

Geachte Rijkswaterstaat,

Als fractie Lokalen Hoeksche Waard, de grootste onafhankelijke politieke partij in de Hoeksche Waard, schrijven wij u deze open brief in reactie op de aanhoudende verkeersproblemen in onze regio. De recente afsluiting van de Heinenoordtunnel van 28 april tot 8 mei leidde tot aanzienlijke verkeersproblemen, met name tijdens de doordeweekse dagen. Hoewel er in de weekenden minder problemen leken te zijn, was de situatie op maandag, dinsdag en vrijdagmiddag verre van acceptabel en leefbaar/veilig. Dit ondanks de lagere verkeersintensiteit.

Wij hebben een aantal punten van zorg en aanbevelingen die wij graag onder uw aandacht willen brengen:

  1.  Gebrek aan 'speelruimte' op het hoofdwegennet: Het kleinste incident leidt tot grote opstoppingen. Kan het incidentenmanagement (berging) beter functioneren?
  2.  Aanpassingen van de kruising A16/Rijksstraatweg/N3: Er is een dringende noodzaak om de verkeersstroom op deze kruising te verbeteren. Wij stellen voor om op de afrit van A16 en toerit naar Kiltunnel (N3) twee rijbanen beschikbaar te maken richting de Kiltunnel.
  3.  Spreiding van de spits: De ochtendspits verspreidt zich tussen 06.00 en 09.30 uur, terwijl de avondspits zich tussen 16.00 en 18.00 uur concentreert. Meer spreiding is noodzakelijk.
  4.  Betere coördinatie van het OV en speciaal vervoer: Hoewel het openbaar vervoer door de Heinenoordtunnel over het algemeen goed heeft gefunctioneerd, waren er problemen met filevorming door bussen in de spits, massale uitval van bussen wegens personeelsgebrek, evenals problemen met noodvervoer. Wij pleiten ervoor om met name meer aandacht te hebben voor het inplannen van zorgritten voor mensen die voor structurele behandeling in het ziekenhuis moeten zijn (t.b.v. dialyse, chemo, en dergelijke).
  5.  Verbetering van de verkeersveiligheid: De drukte heeft tot zeer gevaarlijke situaties geleid. Het is cruciaal dat verkeersregelaars pro-actief de doorstroming bevorderen.
  6.  Duidelijkheid en overzichtelijkheid van signaleringsborden: Het is belangrijk dat maatregelen die van invloed zijn op de weggebruiker duidelijk en overzichtelijk worden gecommuniceerd. Draag er zorg voor dat het vrachtverkeer vanuit A4 Bergen op Zoom, vooral niet de Hoeksche Waard inrijdt. Dat de toerit A17 naar A16 beter doorstroomt.
  7.  Het centraal stellen van de weggebruiker: Wij dringen er bij Rijkswaterstaat op aan om meer gebruik te maken van verkeers- en omgevingspsychologen die zich beter kunnen inleven in de belevingswereld van weggebruikers, reizigers en omwonenden. Stem maatregelen en interventies af op menselijk gedrag.
  8.  Voorbereiding op de sluiting van de Haringvlietbrug: Dit zal wederom grote impact hebben op het verkeer in de regio. Het is belangrijk om in gezamenlijkheid te leren van de huidige situaties en passende maatregelen te treffen vanuit het perspectief van de gebruikers.
  9.  Einde zomervakantie regio midden: Wij maken ons zorgen, met name om de afsluiting van Heinenoordtunnel die doorloopt tot na de zomervakantie. Dit punt in combinatie met de mogelijke uitloop van werkzaamheden aan brug en tunnel leidt tot een scenario waarop voorgesorteerd moet worden door de gehele regio. Wij pleiten voor een plan B, C,…; beter nog wendbaar gedrag en probleemoplossend vermogen. Dit omdat niet alles te voorspellen is.
Ondanks de inspanningen van ons college, voortdurende signalen vanuit onze gemeenteraad en de miljoenen investeringen voor verlichtende maatregelen, blijft de impact op onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te groot.

De genomen maatregelen raken diep in het dagelijks leven van iedereen; in het bijzonder professionals, mantelzorgers en vrijwilligers die niet vanuit huis kunnen werken en afhankelijk zijn van open verbindingen en een vlotte doorstroom. Voor hen is thuisblijven simpelweg geen optie. Hoewel we de inspanningen van Rijkswaterstaat erkennen en waarderen, vragen we u om verder te kijken dan technische oplossingen en rationele maatregelen.

Middels deze open brief roepen wij Rijkswaterstaat op om in overleg te blijven met ons college. U draagt niet alleen de technische verantwoordelijkheid voor infrastructurele werken, maar ook de verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen die aansluiten bij de beleving en ervaringen van de weggebruikers. Het gaat hier immers om mensen, en dat aspect lijkt u soms te vergeten in de zoektocht naar oplossingen.

Deze open brief is ook een oproep aan de overige regiobestuurders, waaronder provincie, Waterschap, Veiligheidsregio en GR Kiltunnel om de overleggen slimmer, oplossingsgericht en interdisciplinair vorm te geven. De overlast dient zoveel mogelijk te worden beperkt voor de gehele regio, vanuit het belang van leefbaarheid en integrale veiligheid.
Er ligt nog veel werk voor ons, en we zijn ons er terdege van bewust dat dit niet alleen een taak van Rijkswaterstaat is. Wij zien dit zeker als gemeenschappelijk regionale opgave, waar wij als fractie Lokalen Hoeksche Waard een rol in nemen. We willen echter wel benadrukken dat onze verwachtingen hoger zijn dan wat op dit moment door alle partijen wordt geleverd!

We roepen Rijkswaterstaat en al haar partners op om met wijsheid en empathie naar deze situatie te kijken. We hopen en vertrouwen erop dat er noodzakelijke verbeteringen op korte termijn merkbaar zullen zijn voor al onze inwoners en omwonenden van de Hoeksche Waard.

We kijken uit naar een voortzetting van de dialoog met ons college en vooral constructieve oplossingen voor deze complexe uitdagingen.


Fractie Lokalen Hoeksche WaardDeel dit bericht met je vrienden!