logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuwe afspraken over voorraad huurwoningen'
21jun 2016

Nieuwe afspraken over voorraad huurwoningen

HW Wonen, het Platform Huurdersverenigingen HW en de vijf gemeenten maken samen afspraken over de sociale huursector in de Hoeksche Waard. Deze zogenaamde prestatieafspraken vloeien voort uit de Regionale Woonvisie Hoeksche Waard en beschrijven welke bijdrage de woningcorporatie levert aan de benodigde voorraad betaalbare en geschikte woningen in de regio.

Regionale prestatieafspraken

Het maken van prestatieafspraken is niet nieuw maar dit jaar worden ze voor het eerst regionaal gemaakt en zijn ook de huurdersorganisaties deelnemer aan het onderhandelingsproces.

Daarnaast heeft de nieuwe Woningwet, die sinds vorig jaar van kracht is,  voor veel nieuwe regelgeving gezorgd die leidt tot andere afspraken en een andere rolverdeling. Zo zijn  corporaties nu verplicht om zich te concentreren op hun kerntaak, namelijk het bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor de doelgroep.

Ben Pluimer, directeur&bestuurder van HW Wonen: “Sommige veranderingen zijn zeer ingrijpend en vragen echt een andere manier van denken en  doen van de woningcorporatie,  vooral ook in de samenwerking met gemeenten en huurdersverenigingen. Tegelijkertijd bevestigen andere  veranderingen wat wij als corporatie al jaren gewend zijn te doen.

Ik denk dat wij als HW Wonen altijd dicht bij die maatschappelijke taak gebleven zijn door ons te  richten op die activiteiten die een bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijkeopgaven in de Hoeksche Waard. Verder ben ik blij dat onze huurders, waar wij van oudsher intensief mee overleggen over  bepaalde onderwerpen, nu van de minister ook een formele rol in dit proces hebben gekregen.”

Spreekbuis van de huurders

Het Platform Huurdersverenigingen HW heeft aan alle overleggen deelgenomenen daarmee ook wezenlijke invloed gehad op de gemaakte afspraken.

Dick Groeneweg, voorzitter: “Als platform hebben wij veel geleerd van dit proces en we zijn blij dat we nu niet alleen met HW Wonen maar ook met de gemeenten direct in gesprek zijn over belangrijke thema’s zoals betaalbaarheid. Wij zien nog altijd dat er sprake is van armoede die buiten het gezichtsveld van de gemeenten blijft omdat mensen er simpelweg niet voor uit durven komen dat ze het moeilijk hebben. Als spreekbuis van de huurders kunnen wij dit nu agenderen bi  alle betrokken partijen. Daar hebben we met deze afspraken de basis voor gelegd en daar bouwen we de  komende jaren op voort.”

Kwaliteit van wonen

Naast betaalbaarheid krijgen ook thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid meer aandacht dan voorheen. Het accent lijkt daarmee te verschuiven van aantallenwoningen naar de kwaliteit van het woonmilieu.

Piet van Leenen, wethouder Oud-Beijerland en regionaal portefeuillehouder Wonen: “Als regiogemeenten maken we ons al jaren sterk voor de vitaliteit en leefbaarheid van alle kernen in de Hoeksche Waard. Van groot belang daarvoor zijn een veilige en schone leefomgeving en de beschikbaarheid of gemakkelijke bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen.”   

Beschikbaarheid voorzieningen van cruciaal belang

Van Leenen vervolgt:  “Iedereen heeft behoefte aan een huis in een omgeving waar hij of zij zich thuis voelt. In de Regionale Woonvisie was al meer aandacht voor de kwaliteit van wonen in de Hoeksche Waard en het kunnen voorzien in de behoeften van een toenemend aantal senioren in de regio. Deze prestatieafspraken gaan daar nog een stukje verder in. En wat mij betreft gaat daar de komende jaren nog een schepje bovenop door ook  zorg- en welzijnsorganisaties te betrekken bij deze afspraken. Met name voor de oudere inwoners van onze regio, is juist de beschikbaarheid van dat soort voorzieningen van cruciaal belang om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven”.

Op de foto v.l.n.r.: Wilko van Tilborg, Piet van Leenen, Bas Boelhouwers, Ben Pluimer, Gerard den Boer, Dick Groeneweg, Henk van Etten.Deel dit bericht met je vrienden!