logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...
16okt 2013

Vragen over overlast in Mijnsheerenland

De fracties van het CDA en GBBM in de gemeenteraad van Binnenmaas hebben vragen gesteld over de overlast van hangjongeren in Mijnsheerenland.

Regelmatig worden in de omgeving van de kerk en in de Wilhelminastraat in Mijnsheerenland drankflessen gevonden die door de jeugd achtergelaten worden. In september is er rondom de kerk overlast geweest waarbij een tweetal kramen bestemd voor de jaarmarkt in brand is gestoken.

De fracties van het CDA en GBBM hebben het college gevraagd of de overlast bekend is, wat er aan gedaan is/ wordt en of het mogelijk is een alcoholvrije zone te creëren in de kern van Mijnsheerenland.

Het college van Binnenmaas is bekend met de brandstichting en met de overlast in de kern Mijnsheerenland in het algemeen. Politie en gemeente hebben hier al langer aandacht voor, in het bijzonder voor de overlastmeldingen en vernielingen.

Naast verscherpt toezicht van de politie is er ook ingezet op preventieve maatregelen, zoals de inzet van het ambulante jongerenwerk en een traject van gesprekken met de betreffende jeugd, ouders en buurtbewoners.

Uit politiecijfers blijkt overigens dat er een daling is van het aantal meldingen van overlast en vernielingen in de kern Mijnsheerenland. Op basis van de contacten met de politie bestaat ook niet het beeld dat er sprake is van een sterke toename van de overlast of het aantal vernielingen. Mede op basis van deze gegevens zal het college de huidige aanpak van repressie én preventie handhaven.

Nog dit jaar krijgt de gemeenteraad de implementatie van de gewijzigde Drank- en Horecawet ter besluitvorming aangeboden. Onderdeel hiervan is, dat het toezicht op de naleving van het verbod op alcoholgebruik door personen jonger dan 18 jaar een taak van de burgemeester is geworden.

In dat kader zal worden voorgesteld om in Hoekschewaards verband speciaal daartoe opgeleide toezichthouders (DHW-BOA) aan te stellen. Deze toezichthouders worden ook ingezet voor het toezicht op het gebruik van alcohol in de openbare ruimte. Dit zal gezamenlijk met de politie worden opgepakt. Ook het toezicht in Mijnsheerenland zal dan worden geïntensiveerd.

Een alcoholgebiedsverbod zoals dat van kracht is in de kernen Puttershoek en ‘s-Gravendeel is onderwerp van gesprek tussen politie en gemeente. Een dergelijk verzoek moet ter goedkeuring aan het Openbaar Ministerie worden voorgelegd.

Door de daling in het aantal meldingen van overlast en de aangiften van vernielingen vermindert de noodzaak voor het instellen van een alcoholgebiedsverbod. Medio 2014 zal het college van Binnenmaas hier verder besluiten over nemen, ook in relatie tot het eerder genoemde DHW-toezicht.Deel dit bericht met je vrienden!