logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Forum - Onderwerp: Herindelen of samenwerken

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst

De stelling en reacties zijn meningen van de inzenders. Plaatsing betekent niet dat de redactie van digitaal dorp 's-Gravendeel deze meningen deelt. Schuttingtaal, op de persoon spelen en onzinnige reacties zijn niet toegestaan. Daardoor kan het zijn dat uw reactie (gedeeltelijk) wordt verwijderd. Misbruik kunt u melden via het e-mailformulier.

Stelling:


>> Voeg een reactie toe <<

Er is een discussie ontstaan of de gemeente Binnenmaas moet fuseren met alle vier de andere gemeenten. De vraag is echter wat beter is: Eerst met Strijen samen gaan en pas later met de anderen of gelijk in één keer een complete fusie van vijf gemeenten? Probeer uw opmerkingen zo objectief mogelijk weer te geven en onderbouw het alstublieft met duidelijke argumenten. Deze discussie is door de redactie verbreed naar 'Herindelen of samenwerken'
Hessel Visser, 26-01-2014 11:35.

Reacties

<<  <  1  2  3 4  5   >  >>
KRACHTIG NEEN TEGEN HERINDELING HOEKSCHE WAARD Herindeling HW wordt door strot geduwd.(2) Inleiding Veel reacties mogen ontvangen op deel 1. Men heeft me gevraagd de cijfertjes en benoemingen daarvan integraal beter te kaderen, want in deel 1 is dat door elkaar gelopen. Ook heeft men gevraagd commentaar te geven op de stelling in het Kompas, dat de provincie gaat ingrijpen als men tegen stemt. Daar voldoe ik graag aan. Gaat u er maar rustig voor zitten, want het wordt een onderbouwd verhaal! Voorts vraag ik u dit verhaal op Facebook te liken en te delen met uw vrienden en kennissen en vooral te delen met de dames en heren politici in de Hoeksche Waard en de politieke partijen in de Hoeksche Waard. Laat hen maar weten hoe u er over denkt! Nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling Met de aanbiedingsbrief in 2013 van Minister Plasterk aan de Kamer, inhoudende het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling, heeft dit kabinet er voor gekozen ondersteunend te zijn aan het bereiken van een versnelling van het aantal herindelingen dat van onderop tot stand komt. Daarbij is gekeken naar artikel 123, eerste lid, van de grondwet waarin is bepaald dat gemeenten bij wet kunnen worden opgeheven en nieuwe gemeenten kunnen worden ingesteld. In de Wet algehele regels herindeling (Wet arhi) is geregeld hoe achtereenvolgens betrokken gemeente- en provinciebesturen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de voorbereiding tot een herindelingsregeling ter hand kunnen nemen en welke procedureregels in dat verband in acht genomen moeten worden. Het kabinet laat het initiatief aan gemeenten en provincies en geeft de voorkeur voor herindelingsvoorstellen die op de steun van alle betrokken gemeenten kunnen rekenen. Herindelingsadviezen van onderop, die bij gemeenten zelf vandaan komen, worden daarom door het kabinet toegejuicht. Als een meerderheid tegen een herindeling stemt dan zal de Provincie niet ingrijpen. Het moge u bekend zijn dat vooral Oud-Beijerland en Strijen, zoals verderop wordt weergegeven, voor een herindeling zijn. Oud-Beijerland wil zijn “hoofdstadrol van de Hoeksche Waard” kennelijk terugveroveren via een herindeling. Daarmee kan bijvoorbeeld een transformatie van het winkelcentrum worden bewerkstelligd met gelden en flinke reserves van andere gemeenten, want Oud-Beijerland heeft dat geld zelf niet. Denk bijvoorbeeld aan overkapping van de Molendijk, zodat je ook bij regenachtig weer voluit kan shoppen. Overigens paste het geheel in de lijn van Oud-Beijerland om destijds tegen de fusie te zijn van Binnenmaas met ’s-Gravendeel. Oud-Beijerland was bang, nu Binnenmaas met ’s-Gravendeel qua inwonertal de grootste gemeente zou worden, dat ze de regie zouden verliezen en heeft daarom geprobeerd deze fusie te voorkomen. Het heeft wel meer dan een jaar vertraging opgeleverd, maar Oud-Beijerland heeft uiteindelijk het hoofd moeten buigen. En nu proberen ze het kennelijk weer om met gelden van andere gemeentes hun middenstanders te plezieren en bijvoorbeeld hun winkelcentrum aan de Molendijk en omgeving c.s. verder te moderniseren. Met als gevolg: omzetverhoging! Dus een kleine groep probeert belangrijke besluiten te forceren! En wie gaat dat uiteindelijk betalen? Niet de middenstand, maar de inwoners. Dus de gemeentelijke belastingen zullen na een herindeling omhoog vliegen, tel uit je winst! Pro Hoeksche Waard beweging De laatste tijd worden we in de HW-media opgeschrikt door een scribent en PRO Hoeksche Waard en zelfs een meerderheid van de Stuurgroep Onderzoek Bestuurlijke Toekomst (OBT), die voor een herindeling op zeer korte termijn (2018) zijn. Vanwaar die haast, vraag ik me af? Dat mag en is hun democratisch recht. Helaas worden de rechten van andersdenkenden gebagatelliseerd en soms geridiculiseerd. En dat is niet erg democratisch en respectvol! Een steeds kleinere groep mensen wil steeds belangrijkere besluiten nemen onder de vlag van democratie! Zo ontstaat een steeds grotere kloof tussen politieke machthebbers en de kiezer. Groot, groter, grootst is niet gelijk aan goed, beter best. Dat hebben we in het onderwijs gezien met de opschaling naar “leerfabrieken” en “opleidingsboerderijen”. Er zijn daar vele miljoenen verspild, en reserves verjubeld en vele managementlagen ingebouwd. Een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen, behalve in de Hoeksche Waard. Daarom is het goed om een tegengeluid te laten horen uit naam van de zwijgende meerderheid, zodat er tenminste enige balans ontstaat in de beeld- en meningsvorming van onze inwoners in de Hoeksche Waard. Daar gaat het om, want alléén de inwoners, de kiezers, verschaffen de democratische legitimiteit en kunnen voor maatschappelijk draagvlak zorgen. Deze zwijgende meerderheid kan zichzelf tot leven wekken door dit verhaal te liken en te delen via Facebook met hun vrienden en kennissen. Maar ook dit verhaal te delen met de dames en heren politici in de Hoeksche Waard en de politieke partijen in de Hoeksche Waard. Hieronder treft u enig cijfermateriaal aan, naar de inhoud waarvan ik u mag verwijzen. Bronvermelding: Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het rapport van BMC-Advies (financiële scan). Netto schuld per inwoner en totaal schuld inwoners Binnenmaas 28.656 inwonertal x € 584,- = totaal €16.735.104,- Cromstrijen 12.784 inwonertal x € 215,- = totaal € 2.748.560,- Korendijk 10.778 inwonertal x € 997,-= totaal €10.745.666,- Oud-Beyerl. 23.702 inwonertal x € 959,- = totaal €22.730.218 Strijen 8.716 inwonertal x €1.963,-= totaal €17.109.508 Gemeentelijke woonlasten Binnenmaas € 632,- Cromstrijen € 630,- Korendijk € 765,- Oud-Beyerl. € 647,- Strijen € 611,- Algemene Reserves Binnenmaas € 14.567.000,- Cromstrijen € 5.731.000,- Korendijk € 2.157.000,- Oud-Beyerl. € 4.720.000,- Strijen € 4.519.000,- Opmerkingen: bij de grondexploitatie bestaat het risico van uitholling van de reservepositie, vooral bij Oud-Beijerland en Strijen. Voor Korendijk en Oud-Beijerland concludeert de Provincie dat de begroting 2015 structureel en reëel niet sluitend is en Strijen kampt met een tekort in 2018. Voor Binnenmaas en Strijen geldt dat er financieel risico gelopen wordt in de projecten “Wijk van je Leven” en “Land van Essche III” Conclusie: er schuilen tenminste 2 financieel zwakke broeders (Oud-Beijerland en Strijen) onder ons. De woonlasten zijn kennelijk de afgelopen jaren op elkaar afgestemd om zo makkelijker te kunnen herindelen. Dat is oliedom, want juist deze zwakke broeders hadden meer geld kunnen ophalen, als ze de gemeentelijke belastingen flink hadden verhoogd. Dat betekent dat hun reservepositie niet echt sterk is te noemen. Voor Strijen geldt nog dat er sprake is van zogeheten “doorsluisleningen”, waardoor er een zeer vertekend beeld ontstaat. Zonder meerekening van de doorsluisleningen zou Strijen op sterven na dood zijn. Staan doorsluisleningen voor doorschuiven naar de volgende generaties? Kortom: een herindeling op korte termijn kan wel eens uitlopen op een financieel fiasco. Ondanks alle schone beloften door de voorstanders van een herindeling gedaan inzake het gelijk blijven van de gemeentelijke belastingen, kan ik u voorspellen dat de gemeentelijke belastingen omhoog zullen vliegen, daarvoor hoef je echt geen helderziende te zijn. Of je stelt het ambitieniveau van de nieuwe heringedeelde gemeente op nul, dan zal er weinig gebeuren. Maar dan hoef je dus ook niet her in te delen. Het is allemaal uiterst ongewis en vol met negatieve financiële risico’s. Burgerpeiling: bevolkingsraadpleging Er zijn 11.700 enquêtes onder de inwoners in de HW uitgezet. Dat is 13,82% van de totale bevolking (84.636 inwoners). Het aantal reacties of respondenten op de enquêtes: 23% (van 13,82%) maakt totaal slechts 3,19%. Het aantal respondenten bedroeg 2.700 (gedeeld door 1% totale bevolking is 846,36) maakt 3,19%. Het lijkt mij toe, dat dit niet erg betrouwbaar kan worden geacht, terwijl het tegendeel wordt beweerd! Sterker nog: dit lijkt me totaal niet representatief te noemen en het is dan ook tendentieus te noemen, dat alléén het percentage van 23% wordt genoemd, dat heeft gereageerd. Kortom: vooringenomenheid en zo schrijf je kennelijk toe naar een herindeling. (Liegen is ook een vorm van stelen, namelijk van andermans vertrouwen). De meerderheid van de Stuurgroep OBT stond erbij en keer ernaar, maar keurde het gewoon goed. Democratische invloed van inwoners en maatschappelijk draagvlak Ik mis de democratische legitimiteit en het maatschappelijk draagvlak voor zowel een herindeling of een versterkt samenwerkingsverband (zonder herindeling). Voor zo’n ingrijpende wijziging voor bijna 85.000 inwoners in de Hoeksche Waard kan en mag er toch minstens een raadgevend referendum verwacht worden. Groot, groter, grootst is absoluut niet gelijk aan goed, beter, best. De inwoners van de Hoeksche Waard worden op deze manier totaal niet serieus genomen. De 83 raadsleden in de HW besluiten voor 85.000 inwoners over een herindeling of versterkte samenwerking (de versterkte samenwerking heeft geen eerlijke kans gekregen bij de dames en heren politici in de Stuurgroep OBT, want de meerderheid laat hun oren veel te veel naar de ondernemers hangen). Dus like en deel dit verhaal op uw Facebook. Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard (SOHW) Het regionale meerjaren uitvoeringsprogramma, zijnde “vitale dorpen in een dynamisch landschap” bevat belangrijke bouwstenen aangaande economische, ruimtelijke en sociale visie (ruimte/landschap, economie en integrale veiligheid) en zal in een bestuurlijk versterkt samenwerkingsverband in de Hoeksche Waard worden gezien als een gezamenlijke toekomstvisie van alle gemeenten, waardoor er wordt toegegroeid naar maatschappelijk en politiek draagvlak (zie ook Pact van de Waard). De detailhandel is vertegenwoordigd via “Transitie-atlas detailhandel”, onderdeel van dit uitvoeringsprogramma. Ondernemers Hoeksche waard (OHW) Het midden- en kleinbedrijf laat zich verenigen in OHW en zijn vervent voorstander van een herindeling, vanwege veronderstelde behoefte aan dorpsoverstijgende activiteiten en initiatieven. Veel geschreeuw en weinig wol, want ze zoeken alleen naar omzetverhoging. Minister Kamp heeft nota bene afspraken gemaakt met 31 gemeenten, waaronder de 5 gemeenten van de Hoeksche Waard, over het aantrekkelijk houden van winkelstraten in de zogeheten “RetailDeals”. Gemeenten beloven dat ze hun winkelgebieden gaan versterken in samenwerking met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Kortom: hier is dus geen herindeling voor nodig. Overigens, wie gaat dat betalen? Zijn dat de ondernemers door verhoging van de onroerende zakenbelasting op bedrijfspanden? Of worden ordinair de gemeentelijke belastingen verhoogd voor de inwoners en profiteren de ondernemers dan van omzetstijging over de ruggen van de inwoners? Gaat de kleptocratie (graaicultuur) dan hoogtij vieren? Inwoners: let op uw belangen! De ondernemers willen kennelijk zo snel mogelijk een herindeling voor omzetverhoging, verminderde regelgeving voor nieuwbouw en verbouw, vergunningen etc. Dus bijv. wel een horecavergunning voor de Thermen in ’s-Gravendeel. De gemeente heeft, denk ik, terecht gehandhaafd en de “bruine kroeg” gesloten. Dit soort free-riding voor bedrijven is beslist niet wenselijk. Ook bedrijven dienen zich te houden aan spelregels. Dus like en deel dit verhaal op Facebook met uw vrienden, politici en politieke partijen in de HW. Overige kosten Een nieuw gemeentehuis schijnt kostenbesparend te zijn, volgens de tendentieuze uitwerking in het BMC adviesrapport (liegen is een vorm van stelen, namelijk van andermans vertrouwen). Zal toch minimaal € 30 miljoen gaan kosten en de overige gemeentehuizen zijn niet morgen en zelfs niet overmorgen verkocht. Denk aan het gemeentehuis van ’s-Gravendeel. Kortom: een herindeling kost geld, veel geld. Daarnaast hebben gemeenten en overheid geen gelukkige hand bij nieuwe ICT-projecten. Digitalisering kost bij een herindeling klauwen vol geld. Ook het aantrekken van nieuwe ambtenaren met een hoge opleiding gaat veel geld kosten. Je krijgt een herwaardering en opwaardering van functies. En deze hogere kosten zijn wel structureel! Dus het loongebouw zal explosief stijgen, evenals de salarissen en wat te denken van de te betalen verhoogde pensioenpremies. Bij een herindeling heb je altijd te maken met wachtgeldregelingen voor ambtenaren en wethouders. Voor nieuwe wethouders geldt ook een andere salarisschaal bij een herindeling en er zullen altijd wel slimmeriken zijn die dan waarde-overdracht oude pensioenregeling naar hun nieuwe ambtelijke en dus betere pensioenregeling plegen. Daar weet Binnenmaas alles van, want moest voor een wethouder alsnog snel even € 600.000,- ophoesten. Kortom, de kosten van reorganisatie bij herindeling en wachtgeldregelingen c.s., herwaardering functies, nieuwe ICT-projecten, nieuw gemeentehuis, voorlopige onverkoopbaarheid oude gemeentehuizen, kosten handenvol geld. Bij herindeling wordt compensatie geboden van €20,7 miljoen, uit te keren in 5 jaar, voor zogeheten frictiekosten. Doch de 5 aparte gemeenten genereren € 2,1 miljoen meer in de respectieve afzonderlijke gemeentefondsen (dus € 2,1 miljoen minder bij herindeling)! Dus na 10 jaar zit je al weer in de min. Voor het Rijk is herindeling dus gewoon een ordinaire bezuiniging op langere termijn. Dus like en deel dit verhaal op Facebook met uw vrienden en kennissen, politici HW en politieke partijen Hoeksche Waard. Laat uw stem als zwijgende meerderheid horen! Gebiedsgericht werken Bij een herindeling tot één gemeente (37 raadszetels te verdelen en met 7 wethouders) wordt gepleit voor het toewijzen van gebiedsdelen aan de wethouders. Nu bestaat de Hoeksche Waard toch echt uit 17 dorpen en enkele buurtschappen, die al heringedeeld zijn tot 5 gemeenten. Dus er wordt bij een nieuwe herindeling tot één grote gemeente een organisatie opgetuigd om gebiedsgericht te kunnen werken en dat mag dan kennelijk wel wat kosten. Dus ook met vele managementlagen, allemaal heel normaal. Maar in de huidige constellatie, dus de 5 gemeenten zoals ze nu functioneren, wordt al gebiedsgericht gewerkt. Dus wat is nu helemaal de meerwaarde van dit gebiedsgericht werken? Het zal duidelijk zijn, dat gebiedsgericht werken bij een herindeling er op neer komt dat er minder aandacht komt voor de 17 dorpen en hun buurtschappen. Uiteraard wordt het tegendeel beweerd, maar dat komt door de vooringenomenheid voor een herindeling (liegen is een vorm van stelen, namelijk van andermans vertrouwen). Dus like en deel dit verhaal op Facebook met uw vrienden en kennissen en vooral de politici en politieke partijen in de Hoeksche Waard. Regionaal Bedrijventerrein Na het afwentelen van een bovenregionaal (haven-gerelateerd ) bedrijventerrein op grondgebied gemeente Binnenmaas, de Noordrand), is in nauwe samenwerking met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard een Nationaal Landschap bedongen (excl. De Noordrand). Voor deze herkenbare meerwaarde heb je dus niet echt een herindeling nodig. Wèl hebben we nu op het grondgebied van Binnenmaas, ook nu weer in nauwe samenwerking met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard, een regionaal bedrijventerrein gerealiseerd. Helaas is dit een geldverslindend project, waarin de 5 gemeenten participeren en reeds veel geld hebben gereserveerd. Het bedrijfsleven in de Hoeksche Waard, voorstander herindeling, heeft kennelijk weinig tot geen behoefte om te investeren in nieuwbouw op dit bedrijventerrein. Wellicht kan er eens worden nagedacht, het is maar een suggestie, om in samenwerking met een stroomleverancier zonnepanelen te plaatsen op het kennelijk onverkoopbare bedrijventerrein om elektriciteit op te wekken. De gemeente kan zich bijv. laten uitbetalen in aandelen en wellicht kunnen de inwoners hiervan meeprofiteren. Op deze wijze ben je (deels) van de financiële onzekerheid af en kan je als gemeenten geld genereren. De vele gereserveerde gelden kunnen de 5 gemeenten dan ergens anders voor inzetten. Gemeenteraden en politiek Afgelopen 18 november jl. hebben de HW-raadsleden zich mogen uitspreken over de bestuurlijke toekomst (samenvoeging of versterkte samenwerking). Er is geen overeenstemming bereikt voor één model. Wel zijn er opgaven benoemd die door raadsleden als aandachtspunt/kwetsbaarheid worden aangemerkt. Deze opgaven zullen een plek moeten krijgen in een voorstel aan de raden en zal nader worden uitgewerkt door de Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke Toekomst (OBT). Deze Stuurgroep heeft nu een concept raadsvoorstel naar alle gemeenteraden gestuurd, inhoudende de samenvoeging van de 5 gemeenten in de HW tot één nieuwe gemeente per streefdatum 1 januari 2018, doch uiterlijk 1 januari 2019. In hetzelfde voorstel van de Stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met het opstarten van een herindelings-procedure bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ook wordt verzocht in te stemmen met het opstellen van een herindelingsontwerp door Provinciale Staten in samenwerking met de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. Kortom: de Stuurgroep heeft nu reuze haast om een herindeling te verzilveren. En u weet: “haastige spoed is zelden goed, ook zelden goed voor de Hoeksche Waard”. Op 17 december a.s. zullen de gemeenteraden dus een beslissing moeten nemen. Het wordt dus slikken of stikken en er is dan ook niets, maar dan ook niets van de voorstellen van andersdenkenden terug te vinden in het concept raadsvoorstel. Kortom: de herindeling wordt ons door de strot geduwd. Like en deel dit verhaal via Facebook met uw vrienden en kennissen en vooral met de politici en politieke partijen in de Hoeksche Waard. Lokale partijen zonder landelijke dekking (gemeentebelangen) Er is absoluut niet geluisterd, laat staan meegewogen, naar de inbreng van lokale partijen (en ook enkele lokaal/landelijke partijen), zoals gemeentebelangen (GBBinnenmaas en GBKorendijk), Cromstrijen ‘98 etc. Deze partijen waren en zijn vaak de politieke luis in de pels van de gemeentelijke politiek. De Stuurgroep OBT heeft al eerder van haar vooringenomenheid voor een herindeling laten blijken en voor deze Stuurgroep telt dat de definitie van democratie simpel is: de meerderheid beslist. Daar zal ik dan op inhaken door deze definitie wat krachtiger neer te zetten: democratie is de terreur van de helft plus één. Dat heb ik toch anders geleerd. Het kenmerk van een ware democratie is dat niet de meerderheid regeert, maar dat de minderheid deels hun opvattingen kunnen terugvinden in voorgestelde (raads)besluiten en dat de minderheid wordt beschermd, anders zou eigen richting door het volk als democratisch worden beschouwd. Een democratie baseert haar gelijk op het (deels) verwerken van opvattingen van de minderheid in te nemen besluiten en baseert haar gelijk niet op het onderdrukken van de opvattingen van die minderheid. De meerderheid van de Stuurgroep OBT heeft hier dus jammerlijk gefaald en begrijpt dus niet wat ware democratie inhoudt. In mijn ogen zijn ze dan ook in meerderheid niet competent gebleken. En daarom vraag ik de burgers om in opstand te komen. De enig begaanbare weg is tegen herindeling te zijn en vragen om een referendum, waarin alle burgers gehoord kunnen worden. En dan doen we het nog netjes! De eerste zet is dit verhaal te liken en te delen op Facebook met uw vrienden en kennissen, politici en politieke partijen in de Hoeksche Waard. Breng de zwijgende meerderheid tot leven en maak gebruik van uw democratisch recht. Genoemde lokale partijen vormen, volgens het rapport van BMC, de grootste partij bij een opgelegde en door de strot geduwde herindeling tot één gemeente Hoeksche Waard. Zij laten zich niet nà de herindeling in de oppositie schoppen, zeker niet als ze 10 tot 13 zetels of zelfs meer weten te behalen. En dat is zeer wel mogelijk. Dit komt als een boemerang terug. De meerderheid van de Stuurgroep loopt te veel aan het handje van de ondernemers. Free-riding voor het bedrijfsleven en verhoging van omzetcijfers zal de gemeentelijke belastingen explosief doen stijgen en vermindering van noodzakelijke spelregels bij bouw en verbouw zal alléén maar leiden tot een verdere verrommeling van de Hoeksche Waard. En daar hebben we al voorbeelden genoeg van gehad in het verleden. Waar is de echte democratie in de Hoeksche Waard? De democratie wordt thans geofferd. De landelijke trend wordt nu ook daadwerkelijk getransformeerd naar een regionale Kleptocratie, waarbij de politiek de afvalbak is geworden van de “ik-cultuur” van het bedrijfsleven. En als het fout gaat, dan zal de gewone man en vrouw het gelag betalen door het invoeren van hele hoge gemeentelijke belastingen en zodoende betalen de gewone inwoners volledig dit onbezonnen avontuur. De liberale postmoderne samenleving moet kennelijk eerst grondig worden verbouwd tot een door de strot geduwde herindeling in de HW, voordat de revolutie van de ontvoogde burgerij in de ontzielde kernen en dorpen zal losbarsten. Herindeling moet altijd van onderop gebeuren en dat is nu dus kennelijk niet het geval. Dan moet je het gewoon meer tijd geven. Ook in 2022 of 2026 kan er worden heringedeeld, als de burgers dat echt willen. In vergelijking met de eeuwigheid is dat slechts een wijle. Nu afdwingen met vooringenomenheid, tendentieuze rapportages en niet elke politieke partij volledig gerespecteerd, dan vraag je op termijn om moeilijkheden (liegen is een vorm van stelen, namelijk van andermans vertrouwen). Je kunt de Hoeksche Waard slechts één keer voortijdig en geforceerd bestuurlijk verpesten. Het raadsvoorstel voor 17 december houdt in dat u niet in voor een versterkte samenwerking kunt stemmen, dus blijft er weinig voor mij over om u op te roepen tot het volgende: “Geef de “zwijgende meerderheid” een plaats en stem op 17 december a.s. tegen het raadsvoorstel van de Stuurgroep OBT en dus tegen een herindeling. Bezint eer ge begint! C.F. de Graaf Facebook:www.hetkompasonline.nl onder: Herindeling HW door strot geduwd d.d. 10-12-2015. Like en deel dit verhaal op uw Facebook met uw vrienden en kennissen, en vooral ook de politici en politieke partijen in de Hoeksche Waard. Alvast dank voor uw medewerking!
C.F. de Graaf, 14-12-2015 17:15.
hiep hoera! het begint te leven, nu nog de woorden in daden omzetten. HW-oost lijkt me een prima streven. Dat grote bos zie ik ook wel zitten. Snel aanplanten dat bos, misschien kan ik het ook nog meemaken. Als de politiek nou eens echt zou willen, wat zou dat mooi zijn. groeten, Dré
Dré Jansen, 30-10-2015 22:24.
Gemeente Binnenmaas, moet maar eens hard gaan sparen, zullen straks alles nodig hebben, ivm de thermen
sportfan, 27-10-2015 00:41.
Inderdaad j. Kamp! Dat zooitje daar links is allen maar een gevaar.niet aansluiten bij dat linkse boerenzooitje. Als het echt moet ga dan bij maasdam of strijen.
seutervliesje, 27-09-2015 21:03.
Ben het met de vraagsteller eens; eerst maar eens afwachten of fusie wel voordelig is voor de inwoners van Binnenmaas en wat nu precies de meerwaarde hiervan is. Oud-Beijerland heeft een netto schuld per inwoner van € 914 tegen € 400 van Binnenmaas. Neem Binnenmaas als maatman voor de rest van de Hoeksche waard, dan krijgen we de volgende omslagmethode: O-B heeft 23.500 inwoners x (€ 914 minus € 400= € 514) maakt ruim € 12 miljoen euri om te slaan over rest van de bevolking in HW (60.000) maakt een verhoging van de plaatselijke belastingen van ruim € 200 per inwoner. Voor een gezin met 4 kinderen betekent dat dus ruim € 100 per maand meer oftewel € 1.200 meer op jaarbasis. Dat willen we niet in Binnenmaas. Daarom is de suggestie van de vraagsteller dus juist om eerst te onderzoeken, als er zonodig gefuseerd moet worden, of Binnenmaas met Strijen kan fuseren. Strijen past goed bij Binnenmaas qua cultuur en mentaliteit. Het is dus voor Strijen beter en voor Binnenmaas, dus win-win situatie. Ik zou dan pleiten voor één gemeente Oostelijke Hoeksche Waard en één gemeente Westelijk Hoeksche Waard. Dat lijkt me voor de Hoeksche Waard het maximaal haalbare.
cock de graaf, 29-11-2014 17:53.
De vergelijking met Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee gaan mank. Er wordt daar nergens over gesproken wat het méér gaat kosten per inwoner. Oud-Beijerland heeft zichzelf een streekfunctie aangemeten en heeft daarom kennelijk een zeer hoge schuld per inwoner. Als dat tekort van € 12.000.000,- (12 miljoen) moet worden omgeslagen over restant van de HW bevolking, dan gaan we vrolijk ca. € 200,- per inwoner méér betalen.Je zult maar een gezin met 3 kinderen hebben, tel uit je winst! Dus we moeten van het idiote idee af om de gehele HW om te ploegen tot één groot dorp, zonder nuances. Dan pleit ik liever voor een Oostelijk dorp HW, Binnenmaas + Strijen dat qua mentaliteit en structuur goed bij elkaar kan passen, en een Westelijk dorp in de Hoeksche Waard. Als we dan toch moeten herindelen, doe het dan mét respect en hou rekening met de menselijke maat.Hou het in de gaten, in 2015 gaat men onderzoek doen naar o.a. de financiële kanten van een herindeling en zullen de begrotingen etc. van alle betrokken gemeenten worden geanalyseerd. Hou vooral het deficiet, dus de nettoschuld per inwoner van Oud-Beijerland in de gaten.En we zullen alle bewoners, als democratisch medeparticipant, moeten raadplegen. We laten de HW toch zeker niet verkwanselen?
GFC, 17-08-2014 17:15.
S-Gravendeel moet geen tweede de haag worden in mijn ogen.En zal alles er aan doen om dat zo te houden. Heel dat linkse zooitje is een gevaar voor ons land en s-Gravendeel.
j.kamp, 16-08-2014 16:51.
Alle dorpen en buurtschappen op het eiland Schouwen-Duiveland zijn al jaren opgegaan in één gemeente Schouwen-Duiveland. Sinds kort geld dit ook voor get eiland Goeree-Overflakkee. Alles verloopt goed zonder problemen. Is het eiland Hoeksche Waard anders dan deze eilanden? Of zijn de mensen die wonen er anders?
Anton de Man., 08-08-2014 21:24.
Wellicht moeten we eerst weten wat ons een grote herindeling gaat kosten inzake al dan niet vermeende hogere gemeentelijke belastingen. Daarnaast is het wellicht handig om te weten wie er via dit forum voor een grote herindeling is of wie een herindeling alleen met Strijen wenst.Ik ben niet tegen een herindeling met Strijen. Ik ben wel tegen een grote herindeling tot één Hoeksche Waardse gemeente. Ik hoor graag uw reactie!
cock de graaf, 24-05-2014 19:08.
Beste WF; in deze discussie heb ik gelezen dat we in Binnenmaas waarschijnlijk beduidend meer gemeentelijke belasting gaan betalen. De berekening, zoals in deze discussie is weergegeven, lijkt me zeer betrouwbaar. Beste Hr. Sint Nicolaas: er wordt gedreigd met een grote herindeling voor de gehele Hoeksche Waard, met alle gevolgen van dien (zie hiervoor over de hoogte van de gemeentelijke belastingen); Het lijkt me beter aansluiting te zoeken met Strijen, net zoals de Provincie in 2002 heeft voorgesteld: Hoeksche Waard verdelen in een oostelijke stad en een westelijke stad. Een fusie tussen Binnenmaas en Strijen betekent dat de oostelijke stad is verwezenlijkt. Hoor graag jullie gedachten hierover!
GFC, 03-05-2014 16:31.
<<  <  1  2  3 4  5   >  >>
Voeg een reactie toeCaptcha

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst