logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Forum - Onderwerp: Herindelen of samenwerken

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst

De stelling en reacties zijn meningen van de inzenders. Plaatsing betekent niet dat de redactie van digitaal dorp 's-Gravendeel deze meningen deelt. Schuttingtaal, op de persoon spelen en onzinnige reacties zijn niet toegestaan. Daardoor kan het zijn dat uw reactie (gedeeltelijk) wordt verwijderd. Misbruik kunt u melden via het e-mailformulier.

Stelling:


>> Voeg een reactie toe <<

Er is een discussie ontstaan of de gemeente Binnenmaas moet fuseren met alle vier de andere gemeenten. De vraag is echter wat beter is: Eerst met Strijen samen gaan en pas later met de anderen of gelijk in één keer een complete fusie van vijf gemeenten? Probeer uw opmerkingen zo objectief mogelijk weer te geven en onderbouw het alstublieft met duidelijke argumenten. Deze discussie is door de redactie verbreed naar 'Herindelen of samenwerken'
Hessel Visser, 26-01-2014 11:35.

Reacties

1 2  3  4  5   >  >>
‘DEMOCRATIE IS NIET RECHTS OF LINKS’ Alleen omvangrijke gemeenten kunnen complexe taken als jeugdzorg, langdurige zorg ouderen en Omgevingswet uitvoeren, vindt de overheid. Hun taken zijn enorm toegenomen en gemeenten zijn daarmee met recht de “eerste overheid” geworden, want zij staan het dichtst bij de burger. In het huidige regeerakkoord is geregeld dat “herindeling gewenst is voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Wachten op initiatieven van onderop, werkt echter niet altijd: het is aan de provincie de procedure voor herindeling te starten.” Let op: hier wordt de “eerste overheid” bij de provincie gelegd en niet bij de gemeente. Dit is geheel in strijd met de bevindingen in het Eindrapport Landelijk Raadsledenonderzoek van 14 december 2017. Ca. 83% van de raadsleden vindt dat de provincie mag stimuleren en faciliteren bij een herindeling, maar niet voorschrijven. Slechts 18% vindt dat de provincie ook mag voorschrijven. Er gaapt een gigantische kloof tussen lokale en provinciale c.q. landelijke politiek. Besluiten van gemeenteraden worden genegeerd en de mening van de inwoners laten de provincies links liggen. Provincies bepalen hun eigen regie, procedures worden versneld, gemeentebesturen en inwoners worden misleid met valse beloftes over hun eigen vrije keuze. Dit is ondemocratisch en in strijd met het “Europees Handvest”, waarin herindeling is omschreven als een proces van onderaf, waarbij gemeenten en burgers een bepalende rol spelen! Voorbeelden zijn door provincies opgelegde herindelingen in Haren, Landgraaf en de Hoeksche Waard. Provincies geven ook nog bewust foutieve en gemanipuleerde informatie richting Minister en Raad van State. Vervolgens wordt deze misleiding in wetsvoorstellen voor herindeling gestoken. Het morele kompas van enkele provincies is ernstig defect gebleken. Een provinciaal ondemocratische genomen beslissing kan niet democratisch gemaakt worden door een hogere overheid en zelfs tot wet worden verheven. Dit respectloos gesjoemel met de democratie valt niet uit te leggen en te verdedigen! Democratie is niet links of rechts noch voor of tegen herindeling. Daarom is het aan te raden indien de Tweede Kamer beslist tot onafhankelijke onderzoeken of parlementaire enquêtes naar de handelswijze van bedoelde provincies. Of bij twijfel: trek de wetsvoorstellen in! Het gaat om staatsrechtelijke zuiverheid en rechtszekerheid voor de gemeenten. Lokale bestuurders hebben een zeer belangrijke opdracht om hun inwoners bij de samenleving te houden en te betrekken, vanuit de overtuiging dat BURGERSCHAP niet alleen een INSTRUMENTELE kant heeft, zoals je mening laten horen en draagvlak ontwikkelen. BURGERSCHAP is meer en heeft vooral een morele kant, namelijk je inzetten voor de publieke zaak en kunnen accepteren dat er soms andere voorkeuren bestaan dan de jouwe. Waar wordt ons dat geleerd? Dat wordt ons geleerd in het praktisch functioneren van de alledaagse politiek, dus in de gemeenten. De gemeente is en blijft de “leerschool der democratie”, waarbij representatie in het lokaal bestuur een belangrijk principe blijft. Dus beste lezer, ga naar een ‘raadsledencursus’. Juist door die ondemocratische handelswijze van enkele provincies, is er sprake van onbehoorlijk bestuur richting lokale democratie en inwoners. Dat kan desgewenst altijd “juridisch” getoetst worden via de Nationale Ombudsman en het Europese Hof. Inzamelingsacties om deze procedures te bekostigen kunnen snel worden opgestart. C.F. de Graaf
Cock de Graaf, 02-03-2018 20:40.
Dat grote bos blijf ik nog steeds een goed idee vinden. De vraag is of de lokale bestuurders aan dit verhaal toekomen, nu de druk wordt opgevoerd om zo snel als mogelijk over te gaan tot een ondemocratische herindeling. Wat dat betreft moeten we wel uitkijken straks in november bij de gemeenteraads-verkiezingen. Dan weten we hoe de Tweede en Eerste Kamer hebben beslist. Ik voorspel een hele grote winst voor Gemeente Belangen, die altijd tegen herindeling zijn geweest.
CdG, 26-02-2018 20:17.
Weetje wat ik denk!!! Dat ze de teringzooi die ze in de steden heeft gemaakt nu naar de Hoekschewaard willen gaan schuiven.Ze willen de Hoekschewaard slopen.Ik heb al een keer gepleit voor een echt groot bos Denk aan door maasdam ,puttershoek,heijenoord of zoiets
j.kamp, 18-02-2018 10:31.
WEDERKERIG VERTROUWEN IS BASIS VAN DEMOCRATIE Als weerwoord op briefschrijver V/d Vlies (Het Kompas, 26 januari 2018) het volgende. Hij mag natuurlijk voor herindeling zijn. Zijn stelling dat er getalsmatig een meerderheid zou zijn voor herindeling is Staatsrechtelijk en dus ook juridisch onjuist. Een gemeenteraadslid is gekozen voor één van de vijf gemeenten in de HW en niet gelijktijdig voor alle vijf gemeenten. Hij geeft aan dat 52 van de totaal 83 raadsleden voor herindeling zijn en concludeert daaruit dat er een meerderheid is voor herindeling. Hetzelfde staatsrechtelijke onjuiste en gemankeerde argument heeft de provincie gebruikt om via hun doorzettingsmacht tot herindeling te manipuleren. Op 19 augustus 2016 verscheen in Het Kompas (pagina 21) een artikel van een prominent raadslid en tevens fervent voorstander van herindeling. Ik citeer: “schrijver constateert dat de Stuurgroep OBT geen enkele bevoegdheid had en dat de vijf gemeenteraden bij de beslissing over herindelen of samenwerken AUTONOOM waren. In die zin heeft de provincie een ONDEMOCRATISCHE beslissing genomen. Drie van de vijf gemeenteraden waren tegen herindelen. De provincie heeft de Hoeksche Waard voor de gek gehouden. Nergens staat dat gemeenten niet met elkaar mogen samenwerken.” Dat betekent dat er flink is gesjoemeld met onze lokale democratie en dat er geen vertrouwen is van de provincie in haar burgers en nu ook geen vertrouwen van burgers in hun hogere overheid, want de burgerpeiling heeft dat aangetoond. Enkele lokale fracties van landelijke partijen en een lokale fractie proberen een ondemocratisch genomen beslissing van de provincie door de strot van de inwoners te duwen. Zij blijken dus niet de hoeder te zijn van onze lokale democratie en dat stemt tot nadenken straks bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018. Is er nog wel sprake van wederkerig vertrouwen in bedoelde politieke partijen, nu ze zo opzichtig sjoemelen met onze democratie? De Hoeksche Waard bestaat uit vijf gemeenten en per autonome gemeente is, conform het Staatsrecht, gestemd over wel of geen herindeling. De 52 raadsleden die voor herindeling zijn, hebben GEEN meerderheid weten te bereiken in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk (53.000 inwoners). In deze gemeenten is in meerderheid TEGEN herindeling gestemd en zijn gelijkluidende amendementen aangenomen voor een versterkte samenwerking. Alleen in Strijen en Oud-Beijerland (33.000 inwoners) wisten 30 raadsleden een meerderheid te halen voor herindeling. Wanneer u als lezer de democratische balans opmaakt, dan kunt u concluderen dat de volksvertegenwoordigers in drie gemeenten hebben gestemd om NIET te gaan herindelen, maar om versterkt te gaan samenwerken. De ’samenwerkende’ raadsleden vertegenwoordigen 53.000 inwoners, tegenover 33.000 inwoners van de volksvertegenwoordigers die voor herindeling zijn. We moeten het staatsrechtelijk en juridisch wel zuiver houden en niet sjoemelen met onze staatsrechtelijke en gemeentelijke democratie. In werkelijkheid bestaat er volgens de gemeenteraadsbesluiten en aangenomen amendementen, democratisch draagvlak voor een versterkte samenwerking. Het is aan de Tweede en Eerste Kamer om te oordelen. Landelijke politieke partijen kunnen nu laten zien of zij onze staatsrechtelijke democratie en de gehouden burgerpeiling belangrijker vinden, dus hoog in het vaandel willen houden, dan coalitiebelangen. C.F. de Graaf
C.F. de Graaf, 28-01-2018 21:37.
UNANIMITEIT EISEN BIJ EEN HERINDELINGSPROCES IS UNFAIR, RESPECTLOOS EN ONDEMOCRATISCH In zijn afgelopen Nieuwjaarsspeech (2017) roept burgemeester Stoop van Korendijk krachtig op tot een echte dialoog aangaande herindelen of versterkte samenwerking HW. “Hij constateert, nadat Gedeputeerde Staten (GS) de regie op dit dossier hebben overgenomen, dat er geen echte dialoog meer geweest is. Standpunten gingen over de vorm of structuur van de samenwerking en nauwelijks over de inhoud”. Conclusie: Gedeputeerde Staten hebben volstrekt onvoldoende regie gevoerd, want er is nooit door GS de centrale vraag gesteld: “is er een probleem waar alleen herindeling de oplossing voor is”? Dat is overigens wel een voorwaarde van de wet Arhi (Algemene regels herindeling) om ook alternatieven te onderzoeken. Met het roepen van de ondefinieerbare “bestuurskracht” kom je er niet. Je zult toch ook aangedragen alternatieven moeten onderzoeken en op zijn merites moeten beoordelen. Maar GS bleven liever in hun tunnelvisie van herindeling zitten. Op uitdrukkelijk verzoek van diezelfde GS hebben de “samenwerkers” een “versterkt samenwerkingsmodel met doorzettingsmacht” uitgewerkt. Drie van de vijf gemeenten, dus een meerderheid, willen zelfstandig blijven via een versterkte samenwerking. Het uitgewerkte model is een meer dan ultieme handreiking richting “herindelers” en daarnaast ook een meer dan volwaardig alternatief voor herindeling. Daarbij kregen ze GEEN enkele hulp van de Provincie Zuid-Holland (PZH). Wel hebben de “samenwerkers” advies gekregen van de VNG en de Drechtsteden. Zeer nadrukkelijk is daarbij ook de inbreng van de voorstanders van herindeling gevraagd, met de bedoeling te komen tot een gemeenschappelijk gedragen model van versterkte samenwerking. Maar de gedeputeerde gaf de voorstanders van herindeling een vetorecht (alleen bij unanimiteit gaan we zo’n model overwegen en anders gaan we herindelen). PZH dreef daarmee een wig tussen beide partijen en kwam daarna (juni 2016) met het besluit dat herindeling de enige optie was, omdat ze “elk mogelijk alternatief” niet verder wilde overwegen en zelfs onderzoeken. Deze opstelling is een ernstige tekortkoming en laadt een groot vermoeden van nalatigheid en dus schuld op aan de zijde van PZH, want dat is nu precies de reden waarom de herindeling in Landgraaf is afgewezen. Door met een onrealistische eis van “unanimiteit” te komen heeft PZH de politieke polarisatie in de Hoeksche Waard stevig in de hand gewerkt en denkt PZH op deze wijze een herindeling door de strot van de inwoners te duwen. Gewoon keihard de lokale politiek en de inwoners van de Hoeksche Waard negeren! PZH eist van de politiek in de Hoeksche Waard unanimiteit met betrekking tot herindeling of versterkt samenwerken. Dat is voor herindeling absoluut niet gelukt, terwijl voor het model van versterkte samenwerking juist democratisch draagvlak is verkregen via de respectieve meerderheidsbeslissingen van de gemeenteraden! Geen unanimiteit, maar wel volgens ons Staatsrecht democratisch draagvlak en dus democratische legitimiteit. Ook in Provinciale Staten (PS) heerste overigens geen unanimiteit. Unanimiteit veronderstelt “eenstemmigheid; als uit een mond sprekend”. Hoogst merkwaardig, want je kunt nooit iets aan anderen opleggen dat in het eigen provinciehuis ook niet kan worden waargemaakt. Het opleggen van “unanimiteit” aan de politiek in de Hoeksche Waard is een onwaarachtige opgave gebleken en staat ver van enige realiteitszin. Een doorzichtige en onbetrouwbare eis uit voorbedachte rade. Unfair, respectloos en ondemocratisch! Hoezo betrouwbare overheid? De Hoeksche Waard bestaat uit vele dorpen en deze hebben allemaal een eigen identiteit en hebben vele culturele achtergronden. Deze verscheidenheid is na veel moeite en inspanning overeind gebleven bij de vorige herindeling, waardoor er thans nog maar vijf gemeentes zijn. Drie gemeenten met vele dorpen en twee zelfstandige gemeenten zonder dorpen. Nog steeds worden er vele en grote inspanningen gevraagd om de eigenheid van de dorpen via geformuleerd “kernenbeleid” in de drie gemeenten te borgen. Zo langzamerhand zijn deze drie gemeenten ervaringsdeskundigen op het gebied van “kernenbeleid” en werken zij al jaren lang goed samen via het model “consensus”. Het zal iedereen duidelijk zijn, dat deze drie heringedeelde gemeentes nu niet staan te juichen om weer heringedeeld te worden. Zij vinden de huidige schaalgrootte prima, zeker in combinatie met de succesvolle regionale samenwerking. De genoemde “consensus” over het kernenbeleid past uitstekend in het uitgewerkte plan voor “versterkte samenwerking met doorzettingsmacht”. Hierdoor kunnen de verschillende geformuleerde beleidskaders met betrekking tot het kernenbeleid het beste gewaarborgd blijven. De Drechtraad in de regio Dordrecht, is het ultieme voorbeeld van “versterkte samenwerking”. In het samenwerkingsmodel van de Hoeksche Waard wordt een “Hoeksche Raad” voorgesteld. Een voorbeeld van vernieuwing op welke wijze democratie op (boven)regionaal niveau transparant kan worden georganiseerd, zonder tot herindeling over te gaan, en waar besluitvorming met invloed van alle raadsleden kan worden gecontroleerd en bewerkstelligd. Voor de Hoeksche Waard geldt: verscheidenheid in vijf verschillende gemeenten is onze rijkdom en “versterkte samenwerking” voor (boven)regionale vraagstukken geeft onze regionale eenheid en daadkracht weer. C.F. de Graaf
C.F. de Graaf, 20-12-2017 17:52.
Een herindeling in de Hoeksche Waard is nutteloos, de bewoners zijn fel tegen en er is geen enkele noodzaak. Den Haag gaat ook twijfelen en zullen democratisch MOETEN beslissen... dan is het wel heel gemakkelijk geworden er komt geen herindeling van de Hoeksche Waard (Gelukkig maar) !
Jan Tolenaars, 03-10-2017 14:03.
Geen herindeling tegen de zin van de burgers. De Hoeksche Waard hoopt dat landelijke partijen zich houden aan de belofte: geen gedwongen herindeling van gemeenten, betogen CDA-ers Peter van Loo, Pieter van der Meer en Karoline Vorthoren. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (CU) staat: 'Herindeling van gemeenten alleen wanneer dit een wens is van gemeenten zelf'. Duidelijker kan een voornemen niet zijn: óf je vindt dat gemeenten zelf mogen beslissen over hun zelfstandigheid, óf je vindt van niet. Hierin is geen compromis denkbaar. Het standpunt van de CU is zeer begrijpelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat een herindeling niet goedkoper is, niet efficiënter en het leidt ook niet tot meer bestuurskracht. Gemeentebesturen moeten sámen met de inwoners over hun eigen toekomst kunnen gaan. Ook de redactie van het CDA-magazine 'Bestuursforum' van juni 2017 spreekt zich onomwonden uit. De kop van een redactioneel artikel luidt: 'CDA kiest voor gemeentelijke herindeling van onderop'. Is dat ook de mening van de CDA-fractie in de Tweede Kamer? Of blijkt hier de discrepantie tussen de mening van onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en die van onze eigen inwoners? Ligt hier niet de bron van het cynisme zoals burgers dat voelen als het over politiek gaat? Inwoners van de Hoeksche Waard kijken ongerust naar de komende besluitvorming in de Tweede en de Eerste Kamer over de bestuurlijke toekomst van hún eiland. Een wetsvoorstel daarover is in de maak bij demissionair minister Plasterk van binnenlandse zaken. Intensieve samenwerking De Hoeksche Waard bestaat uit vijf gemeenten die sinds ruim tien jaar intensief samenwerken. Dat de inwoners hier erg tevreden over zijn blijkt wel uit de burgerpeiling die in onze drie gemeenten tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen is gehouden. Met een opkomstpercentage van 80 procent geven zeven op de tien inwoners aan vóór zelfstandige gemeenten en tégen herindeling te zijn. Deze keuze van de inwoners is begrijpelijk want zij zien de resultaten van de goede regionale samenwerking, terwijl hun gemeentebestuur toch dichtbij blijft. Die nabijheid en kleinschaligheid vinden zij belangrijk. De decentralisaties in het sociale domein zijn bijvoorbeeld gezamenlijk opgepakt, en lokaal voor de inwoners verder op maat uitgewerkt. Ook op andere 'lastige' dossiers bereikt de Hoeksche Waard juist veel vanwege die goede samenwerking. Zo zijn de gemeenten zelfs koploper in het voorbereiden van de uitvoering van de nieuwe omgevingswet. Ook afzonderlijk van elkaar zijn de gemeenten alle vijf financieel gezond. Geen noodzaak Drie van de vijf gemeenteraden willen geen herindeling, de inwoners willen het niet en er is geen noodzaak. Er ligt zelfs een concreet en uitvoerbaar plan klaar om de samenwerking nóg verder te intensiveren en te verbeteren. Toch drukte het provinciebestuur van Zuid-Holland zijn wil door en vroeg de minister om een herindeling. Wat doen CU en CDA met deze situatie? Wordt het een hard punt aan de onderhandelingstafel? Of wordt het een compromis waarbij er tóch over de hoofden van de inwoners wordt beslist? Wat is de stem op het CDA en CU straks waard gebleken? En met hetzelfde gemak kunnen hier ook de namen van VVD en D66 worden ingevuld. D66 is vóór directe democratie en zou dus moeten luisteren naar de uitslag van de burgerpeiling. En de VVD heeft haar handtekening gezet onder het regeerakkoord van Rutte I waarin stond dat herindelen van onderop moest komen. Kortom: wordt aan de onderhandelingstafel het cynisme en de kloof tussen burger en politiek verkleind, of juist verder vergroot? Inwoners van de Hoeksche Waard kijken ongerust naar de toekomst Wat doen CU en CDA met deze situatie? Wordt het een hard punt aan de onderhandelingstafel?
C.F. de Graaf, 22-09-2017 15:42.
Inwoner HW stemt, dus u bestaat! Raadslid Hoek (VVD) uit Korendijk schrijft in Het Kompas van 5 mei 2017 dat aangaande de burgerpeiling niet de juiste vraagstelling is voorgelegd, quod non. Hoek beweert feitelijk dat de inwoners zijn misleid. Jammer dat dit raadslid zijn plank van integriteit blijft misslaan. De vijf gemeenteraden hebben destijds gelijktijdig mogen stemmen over een voorliggend en gemanipuleerd raadsvoorstel van de Stuurgroep OBT, zijnde ‘herindelen of herindelen’. Dat is in drie gemeenteraden via gekwalificeerde meerderheden afgewezen en zijn er amendementen aangenomen voor een ‘versterkte samenwerking met doorzettingsmacht’. Andere smaken zijn er niet! Deze meerderheden van de vertegenwoordigende democratie in drie gemeenten die TEGEN herindeling zijn, goed voor ruim 52.000 inwoners, worden nog steeds niet democratisch gerespecteerd door raadslid Hoek cum suis. Herindeling blijft een ondemocratische beslissing nu slechts 2 gemeenten met 33.000 inwoners hier voor stemden. De ‘versterkte samenwerking’ is vervolgens gepresenteerd aan alle raadsleden in de Hoeksche Waard en is daarna gecommuniceerd, gepubliceerd en veelvuldig becommentarieerd in vele gremia, media en internetfora. De inwoners van de HW wisten dus wel degelijk waarover de burgerpeiling ging. De uitslag van de burgerpeiling is feitelijk een zeer versterkte herbevestiging van wat de respectieve gemeenteraden al hadden besloten. Democratie in optima forma! Dat betekent dat er bij de burgerpeiling ook inwoners TEGEN herindeling hebben gestemd, die daarvoor nog op ‘pro-herindelende’ politieke lokale partijen stemden. Dus een grote kloof tussen inwoners en ‘pro-herindelende’ politieke elite. Over directe democratie heeft Aristoteles in zijn boek Politica verstandige dingen geschreven. Ik citeer: 'de bewering dat de meerderheid soeverein moet zijn, veeleer dan een kleine groep gevormd door de 'besten', lijkt een oplossing te bieden die weliswaar moeilijkheden met zich meebrengt, maar vermoedelijk toch ook een kern van waarheid bevat. Het is namelijk zeer wel mogelijk dat een meerderheid, gevormd door mensen die denken afzonderlijk niet veel waard te zijn, in haar geheel toch beter is dan zo'n elite.' Kortom: Aristoteles’ punt blijft uiterst relevant. We hebben gezien dat onder regie en aansturing van de Provincie de ‘pro-herindelende’ lokale politieke partijen het project 'herindeling Hoeksche Waard' knullig door luiheid van zijn inwoners heeft weten te vervreemden. Er wordt structureel niet geluisterd naar de meerderheid van de vertegenwoordigende democratie (TEGEN herindeling) noch naar de versterkte herbevestiging hiervan via de burgerpeiling. Als provincie is het gemakkelijk om daadkracht te tonen als je niet gehinderd wordt door democratie. Het behelst een grote minachting richting inwoners, ook van de ‘pro-herindelers’, die zich voor het ondemocratische karretje van de bovengestelde elite (Provincie) hebben laten spannen. Het vertrouwen in hen aan wie de kiezer bij verkiezingen macht delegeert, zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor deze pro-herindelende lokale politieke partijen flink afnemen. ‘Vertrouwen’ is het sleutelwoord, want de Provinciale visie over herindeling HW sluit helemaal niet aan bij de belevingswereld van de inwoners. Het is zelfs tegen de wet Arhi, want voldoende democratisch draagvlak is toch de belangrijkste pijler van deze Wet. In de HW blijkt echter een roep naar politici te zijn die standvastig zijn én de hoeder willen zijn van de vertegenwoordigende democratie! Er is sprake van een harde botsing tussen verwachtingen van die politici met overdreven vooroordelen en kinderlijke verlangens voor een herindeling en het nemen van verantwoordelijkheid door die politici die een integrale afweging maken en daarbij de vertegenwoordigende democratie niet aan hun laars lapt en aansluiten bij de belevingswereld van de inwoners. De politici van de ‘samenwerkende raadsfracties’ hebben met deze integere houding respect en veel vertrouwen afgedwongen en dat vergt grote moed! Dat zal hopelijk met extra raadszetels voor de ‘samenwerkende raadsfracties’ worden beloond bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
C.F. de Graaf, 12-05-2017 19:01.
Hoeksche Waard: één regioraad met vijf autonome gemeenten. De SGP/CU fractie uit Oud-Beijerland heeft onlangs het initiatief genomen om inwoners snel te betrekken bij het vaststellen van een ‘Manifest Kernenbeleid’. Dat manifest moet richtinggevend worden voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, ook al wordt dat steeds onwaarschijnlijker. Er moet veel aandacht komen voor burgerparticipatie, betrokkenheid en eigenheid van kernen. Het is een contradictie, want eerst wilden de politieke partijen in Strijen (excl. Strijens Belang) en Oud-Beijerland helemaal niets weten om inwoners te betrekken bij de discussie aangaande herindeling of versterkt samenwerken, laat staan dat de inwoners hierover hun stem mochten uitbrengen via een burgerpeiling. De ‘herindelers’ proberen in samenwerking met de provincie een ondemocratische herindeling via manipulaties en vuige machinaties door de strot van de inwoners te duwen. Eerst inwoners nergens bij betrekken en aan de kant zetten, de desbetreffende politici bleven liever op hun pluche zitten, en nu mogen ze ineens wel meedoen? Huichelachtig; het is het paard achter de wagen spannen en een doekje voor het bloeden! En wie zit hier nu op te wachten? Ervaringsdeskundigen voor wat betreft het kernenbeleid zijn vooral te vinden bij de ‘samenwerkers’. Zij praktiseren al jarenlang een goed functionerend kernenbeleid in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk. Gecharmeerd ben ik van het in stand houden van de leefbaarheid en vitaliteit in elke kern via het model van meedenkgroepen. Deze groepen hebben een intermediairfunctie tussen de inwoners en de gemeente, die ze ziet als officiële gesprekspartner. Minimaal twee keer per jaar is er overleg tussen de groepen en het college van burgemeester en wethouders over alles wat er leeft in het dorp. Men mag gevraagd en ongevraagd inbreng hebben in het gemeentelijk beleid en elke meedenkgroep houdt jaarlijks een openbare vergadering in het dorp. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Ook in Strijen is er een (alternatieve) burgerpeiling gehouden. Dus in 4 van de vijf gemeenten hebben de burgers eindelijk hun stem mogen laten horen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Sterker gezegd: in 13 dorpen en 3 buurtschappen van de totaal 14 dorpen in de HW is de mening gevraagd aan de inwoners. Massaal is aan deze oproep gehoor gegeven. Ruim 2/3 van de inwoners is tegen herindeling. De vertegenwoordigende democratie heeft, gesteund door de burgerpeilingen, in ruime meerderheid gestemd en gekozen voor een versterkte samenwerking met doorzettingsmacht. Want dat is het alternatief dat de ‘samenwerkers’ hebben gepresenteerd en vervolgens gecommuniceerd. Volgens de wet Arhi moet het advies van de provincie aan spelregels voldoen, waaronder de belangrijkste pijler die van democratisch draagvlak. Dus de Tweede Kamer zal het advies van de provincie op zijn merites moeten beoordelen, rekening houdend met de inbreng van de ‘samenwerkers’™, hun ingediende zienswijzen en de uitslagen van de burgerpeilingen. En zo hoort het ook te gaan in een echte democratie! ‘Samenwerkers’ hebben in principe geen manifest nodig van politieke partijen die voorstander zijn van herindeling en die in deze discussie absoluut niet voor de inwoners kiezen. Willen ze als minderheid een meerderheid dictaten gaan opleggen aangaande het kernenbeleid? Het is aan u, lezer, te beoordelen of de handelswijze van ‘herindelers’ onder leiding van gedeputeerde Van der Sande aangaande de bestuurlijke toekomst HW als democratisch en fatsoenlijk is te duiden. Momenteel is er een sterk democratisch draagvlak verkregen voor versterkte samenwerking met doorzettingsmacht. Daar is een Staatsrechtelijke meerderheid voor verkregen en er ligt een samenwerkingsmodel gereed dat een meer dan volwaardig alternatief blijkt te zijn voor herindeling. De Tweede Kamer zal de huidige Staatsrechtelijke werkelijkheid concluderen, zijnde onvoldoende democratisch draagvlak voor een herindeling, en daar gevolgen aan verbinden. Laat de inspanningen gericht zijn op het feit dat er een versterkte samenwerking komt met één regioraad voor regionale vraagstukken en met 5 autonome gemeenten. C.F. de Graaf, Binnenmaas
C.F. de Graaf, 25-03-2017 15:23.
Eindelijk hebben de inwoners, dank zij de 'samenwerkers', een stem gekregen in het fusieproces. Massaal hebben de inwoners van zich laten horen en hebben TEGEN een herindeling gestemd. Dit correspondeert met de uitslagen via de vertegenwoordigende democratie, de gemeenteraden, die al in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk, TEGEN een herindeling hadden gestemd maar tevens via amendementen hadden gestemd VOOR een verstrekte samenwerking op regionale vraagstukken met doorzettingsmacht. De 'samenwerkers' zullen er zorg voor dragen dat us stem ook wordt gehoord in de Tweede Kamer, want de Tweede Kamer beslist uiteindelijk of de gemeenten in de Hoeksche Waard worden opgeheven of niet. Via manipulaties en vuige machinaties hebben de Stuurgroep OBT en voorstanders van herindeling inclusief de gedeputeerde Van der Sande geprobeerd een herindeling door de strot van de inwoners te duwen. Met deze massale bijval zal hopelijk de democratie zegevieren en zal een herindeling kunnen worden afgewenteld. Veel dank aan allen, die hun stem hebben uitgebracht.
Cock de Graaf, 16-03-2017 16:45.
1 2  3  4  5   >  >>
Voeg een reactie toeCaptcha

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst