logo s-Gravendeel

Digitaal dorp
s-Gravendeel

Alles over s-Gravendeel...

Forum - Onderwerp: Herindelen of samenwerken

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst

De stelling en reacties zijn meningen van de inzenders. Plaatsing betekent niet dat de redactie van digitaal dorp 's-Gravendeel deze meningen deelt. Schuttingtaal, op de persoon spelen en onzinnige reacties zijn niet toegestaan. Daardoor kan het zijn dat uw reactie (gedeeltelijk) wordt verwijderd. Misbruik kunt u melden via het e-mailformulier.

Stelling:


>> Voeg een reactie toe <<

Er is een discussie ontstaan of de gemeente Binnenmaas moet fuseren met alle vier de andere gemeenten. De vraag is echter wat beter is: Eerst met Strijen samen gaan en pas later met de anderen of gelijk in één keer een complete fusie van vijf gemeenten? Probeer uw opmerkingen zo objectief mogelijk weer te geven en onderbouw het alstublieft met duidelijke argumenten. Deze discussie is door de redactie verbreed naar 'Herindelen of samenwerken'
Hessel Visser, 26-01-2014 11:35.

Reacties

1 2  3  4  5   >  >>
Gemeente Hoeksche Waard is nu een realiteit! Hierbij een bijdrage van "Constructief Hoeksche Waard" op de Perspectiefnota Perspectief nota 2021 Zowel voor als na de herindeling maakten wij ons al geen illusies dat er veel plannen gerealiseerd konden worden. In deze korte raadsperiode zijn wij alleen nog maar aan het harmoniseren en visies aan het vaststellen. Als je veel tijd steekt in harmoniseren hou je weinig tijd over om te nivelleren. Deze raad zal het verschil dus nu nog niet kunnen maken. Maar :“Voor hen die willen is niets moeilijk”. Het onmogelijke kan toch mogelijk gemaakt worden. Met deze bril op hebben wij deze perspectiefnota gelezen. Gelet op de enorme behoudendheid van deze nota vragen wij ons af of die wil wel voldoende aanwezig is. Wij hopen dat de coronacrisis niet als rechtvaardiging gebruikt wordt voor het niet willen of kunnen uitvoeren van diverse plannen. Er wordt namelijk bij herhaling aan deze crisis gerefereerd. Naar onze mening te veel. Dat had kunnen volstaan met een eenmalige vermelding hiervan in de inleiding. Wij weten nog onvoldoende wat de echte effecten van de crisis zullen zijn. Accepteer dat je bepaalde plannen op enig moment gewoon “on hold” moet zetten, maar maak aan de inwoners duidelijk wat je in essentie zou willen doen. Voor ‘Constructief Hoeksche Waard’ zijn enkele zaken uit de programma's van belang. Programma O Bestuur en Ondersteuning Bij ons komen nog steeds veel klachten binnen over de service en dienstverlening van de gemeente en dat terwijl dit al meerdere keren is aangekaart. De communicatie naar de inwoners is onder de maat en zorgelijk te noemen. De Rekenkamercommissie gaat binnenkort onderzoek doen naar de dienstverlening. De uitkomst daarvan kan aanvullend gebruikt worden. Betrek hierbij ook de kwaliteit en de tijdigheid van de vergaderstukken voor raadsvergaderingen. De gemeenteraad heeft hier veel last van en kan daardoor zijn werk en niet naar behoren doen. Ook de servicepunten moeten anders ingericht worden, omdat deze de privacy kunnen aantasten. Het kan nooit de bedoeling zijn dat iedereen alles zomaar kan horen wat men aan een servicebalie bespreekt. Hou er te allen tijde rekening mee dat de inwoners er niet zijn voor de gemeente, maar dat de gemeente er is voor de inwoners. Wij constateren dat er veel geld uitgegeven wordt aan het uitbesteden van onderzoeken. Dat hoort incidenteel te gebeuren in plaats van structureel. Wij achten dit het hoogst onverantwoord omgaan met gemeenschapsgeld. In deze nota ontbreekt elke intentie dat het regelmatig uitbesteden van onderzoeken minder moet gaan gebeuren, beter passend bij de omstandigheden. Programma 1 Veiligheid In de HW is een tekort aan blauw op straat, en de burgemeester heeft hier geen zeggenschap meer over en meer politie zal er zeker niet komen. We zouden daarom meer kunnen doen met BOA's, omdat je daar wel zelf zeggenschap over hebt. Zorg dat er voldoende BOA's op het hele eiland zijn. Geef ze daarbij ook een wapenstok en/of pepperspray. Je kunt hiermee het veiligheidsgevoel bij de inwoners vergroten. Over de burgerwachten hoor je niets meer. Hoe zit het daarmee? Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Er worden alleen duurzaam veilige maatregelen genomen aan wegen die voor groot onderhoud in aanmerking komen. Dat is een erg onveilig principe. De urgentie op diverse plaatsen is erg hoog. Wij hopen ook dat de gemeente goed luistert naar de inbreng van de inwoners. Zij weten waar ze het over hebben. Dat geldt ook voor vele onveilige situaties op het eiland. Hierbij hoort ook de aanleg van veilige fietspaden, vooral voor scholieren van het middelbaar onderwijs, die hier dagelijks gebruik van maken. Neem de Stougjesdijk die iedere dag door veel scholieren gebruikt wordt en een potentieel gevaarlijke dijk voor fietsers is. Gaan we weer wachten tot het kalf verdronken is en daarna de put dempen? Er wordt nu ineens veel geld uitgetrokken voor het aanpassen van de tunnel voor het tijdelijk laten rijden van bussen door de landbouwtunnel. Kan dit geld niet veel beter voor een structurele oplossing gebruikt worden? Maak die tunnel in orde voor een tramverbinding. Technisch kan dat, maar ook hier geldt “waar een wil is, is een weg, sorry ik bedoel tramlijn”. Maak dat transferium bij busstation Heinenoord. Dat levert diverse grote voordelen op, omdat de locatie strategisch gezien perfect gelegen is. Er wordt een sterke bestuurlijke wens geuit om ecologie te beschermen in renovatie- en beheerprocessen in de openbare ruimte. Ecologie is echter een beroepsrichting die onderzoekt de samenhang van levende wezens met elkaar en hun omgeving. Nu begrijpen wij ook beter waarom de motie dierenwelzijn niet begrepen wordt. De gemeente is bezig met een beroepsrichting te beschermen in plaats van de biotopen op het eiland. Wij zijn daarom blij met de aanstelling van een echte ecoloog die zich wel degelijk hiermee bezig zal houden en het belang van de fauna op ons eiland beter kent en in kaart brengt. Programma 3 Economie Wij hebben hier een groot zorgpunt. Waarom staat er bij het onderwerp VVV vermeld “extra investeren en bouwen in Oud-Beijerland en de Hoeksche Waard”, alsof wij twee aparte gemeenten zijn? Wij maken ons al lange tijd zorgen over de bijzondere positie die Oud-Beijerland in de gemeente Hoeksche Waard inneemt. Onze angst daarvoor wordt bewaarheid en is een irritatie bij veel inwoners. Het is onacceptabel en in strijd met een gelijke ontwikkeling van alle dorpen. In deze nota heeft men het uitgebreid over het ontwikkelen van recreatie, dus de vrijetijdseconomie stimuleren. Er wordt concreet gesproken over het aanjagen van recreatief winkelen. Maar waarom mogen winkeliers op zon- en feestdagen niet zelf bepalen of ze open zijn of niet? Op die dagen dat er volop aan recreatie gedaan wordt. Waar blijft dan het perspectief voor de winkeliers? Dit is door de coronacrisis nog belangrijker geworden. Ontneem ze deze mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten niet. Wees vooruitstrevend en ruimdenkend. Hoe zit het met de vitaliteit van de dorpen? Wij zijn tegen het instellen van dorpsraden. Zet een vitalititeitswerkgroep op, bestaande uit 14 contactpersonen, die gedreven zijn om de vitaliteit van hun dorp te verbeteren en hun eigen dorp ook heel goed kennen. Samen kunnen ze elkaar versterken met hun ideeën en wensen en deze vervolgens met de gemeente overleggen, wellicht via de ideeënmakelaars. Wanneer wordt de gemeente zich er bewust van dat het heffen van hondenbelasting in strijd is met het gelijkheidsprincipe en een misleidende vorm van belasting heffen is? Inwoners vragen ons waarom de hondenbelasting niet besteed wordt aan voorzieningen, zoals hondenuitlaat-plaatsen en uitrenveldjes. Wij leggen uit dat die belasting daar niet voor geheven wordt en in de pot algemene middelen terechtkomt. Waarom zijn steeds meer gemeenten in Nederland hiervan doordrongen en schaffen deze belasting af en de HW niet? Programma 4 Onderwijs Inzake onderwijs heeft het college blijkbaar geen perspectief te bieden, want er wordt niet in geïnvesteerd. Waarom is dit programma-onderdeel zo minimaal in deze nota? Wij willen hier graag de motie gelijke onderwijskansen opnieuw gaan indienen, die in de vorige vergadering in overleg met elkaar is doorgeschoven. Hou er rekening mee dat de motie slechts gaat om een verzoek aan het college om dit goed in kaart te brengen en ons te adviseren. Het zegt dus nog niets over wat de raad daarmee wil doen. Ik benoem dit hier expliciet omdat het om een gelijkheidsprincipe gaat wat voldoende uit de verf moet komen in het belang van alle inwoners. In de HW leven ca. 1.000 kinderen in armoede en straks door de crisis misschien nog meer, dan wil je graag weten hoe het staat met de gelijke onderwijskansen waar ieder kind recht op heeft. Programma 5 Sport, cultuur en Recreatie Wij maken ons grote zorgen over de uitvoering van het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen over het bouwen van een nieuw zwembad. Dit besluit heeft volledige rechts-kracht en moet uitgevoerd worden. Wanneer kunnen wij dit verwachten, want het oude zwembad kan niet meer mee? Onze zorgen worden nog eens extra versterkt als wij te horen krijgen dat het zwembad in Numansdorp in opdracht van de gemeente door het Mulierinstituut is benaderd om een onderzoek te doen naar de behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente. Kan hier een verklaring voor gegeven worden? Ook het verplaatsen van de voetbalvereniging SSS in Klaaswaal zat al bij Cromstrijen in de pijplijn. Deze verplaatsing wordt door de vereniging zelf zeer wenselijk geacht en geeft het dorp de nodige ruimte voor de zo noodzakelijke woningbouw. Dit zou een mooie “boost” zijn voor een vitaler dorp. Wanneer wordt hier uitvoering aan gegeven? Programma 6 Sociaal Domein We hebben vorig jaar gevraagd om gegevens over armoede in de HW om daar beleid op te kunnen maken. Het college vond het nodig om eerst een onderzoek te doen naar verborgen armoede. Uiteindelijk werd in het onderzoeksrapport bevestigd dat er verborgen armoede is en dat die nog steeds verborgen is. Moesten we daar 10 maanden op wachten en was het daarvoor nodig om een schrikbarend hoog bedrag voor uit te geven aan een onderzoek over armoede? Dat geld is nodig voor armoede. Nu is dit weer doorgeschoven tot na het zomerreces. Hoe langer je wacht hoe groter het probleem wordt. Door de crisiseffecten kan de armoede namelijk nog verder stijgen. Voorlopig blijft de geldrondpompmachine in de jeugdzorg op volle toeren draaien. Wij zijn nog teveel afhankelijk van diverse instanties die bewezen hebben absoluut ongeschikt te zijn om over deze aangelegenheid de regie te voeren. Zoete broodjes zijn er genoeg bakken en hoort bij de echte bakker thuis en niet bij ons. We zijn nu ineens een ‘nadeelgemeente’ geworden. Hoe kan dat als de cijfers dat nooit hebben uitgewezen en wij op grond daarvan gekozen hebben voor de afschaffing van het solidariteitsprincipe? We worden al jarenlang met het gegoochel met cijfers bij de neus genomen. Een lichtpuntje is wel dat de raad inmiddels veel kritischer is geworden op de besteding van de gelden en dat wij onvoldoende hierover geïnformeerd worden. De sleutel tot succes is zelf de regie voeren om het beheersbaar te krijgen. Het lijkt erop dat dit ook steeds meer gaat gebeuren. Het zijn van een regenbooggemeente volstaat niet met alleen maar het hijsen van een vlag. De eerder genoemde vooruitstrevendheid en ruimdenkendheid lijkt ook hier een remmende werking te hebben door een conventionele houding van de gemeente. Wij zien hier niets van terug. Programma 7 Volksgezondheid en milieu Wij missen bij dit onderdeel nog de verduurzaming van het eigen vastgoed. Dit mag namelijk best wat sneller gaan. Wat gaat er verder gebeuren met de drijvende zonnepanelen westelijk van de Haringvlietbrug en waar reeds over gesproken is? Wij missen ook concrete plannen om de overlast van bijvoorbeeld plastic rondom de wateren van de HW te lijf te gaan. In 2025 moet de asbest verdwenen zijn. Hoe denkt de gemeente dit te kunnen gaan realiseren?Onlangs is beloofd dat er 2.000 bomen terugkomen voor de kap van de bomen voor de windmolens. Wanneer wordt dat bos aangelegd, want het heeft veel tijd nodig om de natuur weer op orde te brengen? Wij zien dit dan ook niet graag op de lange baan geschoven worden. Had dit niet hierin moeten staan voor 2021? Het huidige bos wordt namelijk dit najaar al gekapt. Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hier wordt o.a. gesproken over de ontwikkeling van de Zuidrand, maar worden hier wel de besluiten van de voormalige gemeenten bij betrokken? Die besluiten hebben rechtskracht en mogen niet genegeerd worden. Verder wordt hier niets gezegd over toekomstige woning-bouw. Hoe zit het met het versnellen van woningbouw en midden huurwoningen? Hoe zit het met het tekort aan sociale huurwoningen en de doorstroming voor ouderen? Wij zien hier niets concreets van terug in deze zeer behoudende nota. Ook hier wordt het coronavirus voor de zoveelste keer als een risicofactor genoemd. Maar hoe staat het er dan voor met betrekking tot de stikstofproblematiek? Wij zien graag dat er een voorlopige bouwstop in Oud Beijerland komt, behoudens lopende projecten, om zo aan de andere dorpen meer ruimte te geven om zich gelijkwaardig te ontwikkelen. Het evenwicht is nu totaal zoek. Tot slot Wij vinden de grote behoudendheid in deze perspectiefnota prematuur en dus onterecht. De gevolgen van de coronacrisis zijn nog lang niet duidelijk en moeten straks beter in kaart worden gebracht. De inwoners hebben recht op een onbevangen visie van de gemeente. Zij begrijpen heel goed dat er omstandigheden zijn die ertoe leiden dat plannen “on hold” gezet moeten worden. De grote vraag zal zijn waar de gemeente de prioriteiten zal leggen en of de inwoners zich daar voldoende in kunnen vinden. Dat doet een groot beroep op ons als vertegenwoordigers van die inwoners, maar zoals ik dit verhaal al ben begonnen, besluit ik deze met dezelfde woorden: “Voor hen die willen is niets moeilijk”
C.F. de Graaf, 10-07-2020 17:33.
Inwoners Hoeksche Waard schandelijk bedrogen door politiek LEEFBAAR HOEKSCHE WAARD•DINSDAG 2 APRIL 2019 (5 minuten leesplezier) Uit “Binnenlands Bestuur” van 19 maart 2019 van Minister Ollongren GEEN HERINDELING MEER ZONDER DRAAGVLAK “Alle herindelingsvoorstellen die naar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) worden gestuurd, krijgen alleen groen licht als er voldoende draagvlak van het lokale bestuur en de inwoners voor is. De provinciale ‘macht’ bij gemeentelijke herindelingen wordt ingetoomd. Dat blijkt uit het nieuwe beleidskader herindeling waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd. Het nieuwe beleidskader geldt voor alle herindelingsadviezen die vanaf nu aan de minister van Binnenlandse Zaken worden aangeboden. Belang inwoners voorop Meer dan nu moeten herindelingen van ‘onderop’ komen. Een grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak van inwoners is het doel van het nieuwe kader. Slagkracht is belangrijk voor de opgaven waarvoor gemeenten en regio’s zich gesteld zien, maar herindeling is slechts één van de instrumenten om de bestuurskracht te versterken. Zoals Ollongren al in haar Thorbeckelezing van oktober vorig jaar aangaf, wil de minister meer differentiëren in taken en bestuursvorm, ‘als dat gemeenten helpt om hun inwoners beter van dienst te kunnen zijn’, aldus het ministerie. In verschillende delen van Nederland zijn er andere opgaven en kansen. Welke oplossing gemeenten uiteindelijk ook kiezen, Ollongren wil ‘voortaan redeneren met het belang van inwoners voorop’. Draagvlak In sommige gevallen is een gemeentelijke herindeling de beste oplossing. Het kabinet ziet dan het liefst dat gemeenten daartoe zelf het initiatief nemen. Het beoordelingscriterium ‘draagvlak’ gaat zwaarder wegen. Provincies kunnen weliswaar bij grote bestuurlijke problemen het initiatief tot herindeling nemen, maar dan moet eerst met de minister van Binnenlandse Zaken worden overlegd. Daarnaast is er in het nieuwe beleidskader een aantal andere randvoorwaarden opgenomen voor provinciale inmenging. Zo moet de provincie een visie hebben op de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie. Afgeblazen Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Noord-Brabant hadden vorig jaar – in afwachting van het nieuwe beleidskader – een aantal herindelingen waarin GS het voortouw hadden genomen, afgeblazen of in de ijskast gezet. GS van Noord-Holland besloot eind november de herindelingsprocedure van Huizen, Blaricum en Laren en die van Wijdemeren en Hilversum stop te zetten. Hiertoe besloten zij op basis van het concept-herindelingskader van het ministerie van BZK waaruit bleek dat de provinciale rol bij arhi-procedures niet zou worden versterkt. Dat blijkt nu inderdaad het geval te zijn. GS van Noord-Brabant volgde een paar dagen later het voorbeeld met de herindelingsprocedure Eindhoven-Nuenen. Omstreden herindeling Noord-Holland stelde dat het wel belangrijk is dat de bestuurskracht in de vijf gemeenten moet worden versterkt, maar dat de betrokken gemeenten daar zelf werk van moeten maken. Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant hebben inmiddels de fusie tussen Eindhoven en Nuenen definitief afgeblazen. Dit gebeurde nadat het onderwerp dankzij een burgerinitiatief toch weer op de agenda van PS was gezet. Medio vorig jaar stemden Tweede en Eerste Kamer in met een aantal omstreden herindelingen in Groningen en de Hoeksche Waard. Daar hadden inwoners en/of het lokaal bestuur zich, tevergeefs, met hand en tand tegen herindeling verzet. In beide gevallen had de provincie het initiatief tot herindeling naar zich toegetrokken.” Toevoeging door C.F. de Graaf Uit dit stuk blijkt dat de inwoners van de Hoeksche Waard zeer bewust zijn verraden door Provinciale politici, door Haagse politici en door plaatselijke politici. De herindeling is door de strot geduwd van de inwoners, die in meerderheid tegen deze herindeling waren. Ook lokale besturen van 3 gemeenteraden, die 53.000 inwoners vertegenwoordigen van de 86.000, stemden in meerderheid tegen deze herindeling. Het “nieuwe beleidskader herindeling” geeft aan, dat men thans een gewone en normale procedure wenst te volgen volgens de gevestigde democratische beginselen, zijnde voldoende draagvlak van het lokale bestuur en de inwoners. Dat suggereert dat het “oude beleidskader herindeling” van minister Plasterk kennelijk niet op de beginselen van onze democratische rechtsstaat berustte. Rutte II heeft bewust veel doorzettingsmacht aan de provincies toegekend vanwege het realiseren van zogeheten “smart cities” en verzonnen “metropool regio’s”. Groot, groter, grootst gaat zorgen voor meer economische activiteit, denkt men. Kijk maar naar de zorg, waar de bureaucratie enorm is toegenomen ten koste van de patiënt en kwaliteit van de zorg. Patiënten zijn en inwoners worden de dupe van deze grootheidswaanzin. De provincie Zuid-Holland kon zich door het “oude beleidskader herindeling” dan ook gedragen als een “schurk met hoge hoed” en maakte daar dankbaar en schandelijk misbruik van. De democratische principes die in ons land betamelijk worden geacht, werden zeer bewust niet toegepast en aan de laars gelapt. Macht corrumpeert in hoge mate, zo is gebleken! En dat men kennelijk een ondemocratisch beleidskader laat prevaleren boven onze democratische beginselen, lijkt mij een doodzonde! Er wordt wat af gerommeld. Ook kan er geconcludeerd worden, dat minister Ollongren bewust lang op haar handen is blijven zitten om een nieuw beleidskader herindeling te ontwikkelen en door de ministerraad te loodsen. Overigens met voorbedachten rade. Er hangt een zeer onfrisse penetrante geur aan haar optreden, want er moesten nog snel 37 herindelingen door de Tweede Kamer gejast worden. En dat is ze gelukt op basis van een ondemocratisch “beleidskader herindeling” van kabinet Rutte II. En politiek Den Haag is daar apentrots op! Dus heeft ook minister Ollongren de democratie verkwanseld en heeft er blijk van gegeven de provincies doorzettingsmacht te geven, die qua democratische beginselen niet te rijmen valt. En daarna durft Ollongren ondemocratische voorstellen tot herindelen (Groningen met Haren en Hoeksche Waard) gewoon aan de Tweede Kamer voor te leggen, die ze vervolgens nog goedkeurt ook. Wel een hele hoop bewuste democratische onkunde bij elkaar en een schandelijk bedrog! Dat hele “beleidskader herindeling” is feitelijk een volledig overbodige exercitie nu onze democratische beginselen ruim voldoende waarborg bieden voor onze lokale besturen. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om burgerpeilingen te organiseren die voldoende democratische garanties bieden om de mening van de inwoners te kennen. En we hebben gezien dat er schandalig misbruik is gemaakt van de gegeven doorzettingsmacht aan provincies. Momenteel zie je dat ook bij de dossiers over plaatsing van windmolens. Provincies dienen veel meer dienstbaar, ondersteunend en adviserend aan en probleemoplossend te zijn voor gemeenten. Dus veel meer een rol om gemeenten te faciliteren, op verzoek te begeleiden, kennis te delen en een vraagbaak voor gemeenten te zijn. Een beetje nederigheid kan geen kwaad! Ook de provincie dient er te zijn voor de inwoners en niet andersom. De huichelachtige rol van de provincie Zuid-Holland moge duidelijk zijn. De Commissaris van de Koning (CdK), Jaap Smit, heeft willens en wetens niet ingegrepen om Gedeputeerde Staten Zuid-Holland op andere gedachten te brengen en is dus mede verantwoordelijk. Hij wilde niet de hoeder zijn van onze democratische rechtsstaat en heeft de democratie laten vallen als een baksteen. Zijn morele kompas aangaande onze democratische rechtsstaat is ernstig defect gebleken. Hij bleef zodoende liever het schoothondje en slippendrager van de huidige regerende coalitiepartijen. Een democratische slapjanus en pluche plakker! Hij had ook deze herindeling kunnen afblazen of in de ijskast kunnen zetten. Dit gezien de raadstemmingen in 3 gemeenten (53.000 inwoners) die tegen herindeling stemden en slechts 2 gemeenten (33.000 inwoners) stemden voor. Daarnaast is in eerdergenoemde 3 gemeenten nog een burgerpeiling gehouden (bij een opkomst van 80% stemden ca. 70% van de inwoners tegen herindeling). Of gewoon de democratische beginselen kunnen respecteren, zoals te doen gebruikelijk is. Kijk bijvoorbeeld naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Noord-Brabant. Zij hadden, al dan niet in afwachting van het nieuwe beleidskader, een aantal herindelingen waarin GS het voortouw hadden genomen, afgeblazen of in de ijskast gezet. Gelukkig zijn er nog bestuurders te vinden, die de democratie wel serieus nemen en zich niet laten manipuleren! Kortom: willens en wetens zijn de inwoners van de Hoeksche Waard verraden door een politieke minderheid op lokaal niveau, via vuige machinaties door een politieke meerderheid op provinciaal niveau en Tweede en Eerste Kamer. En vervolgens vragen politici zich af hoe het toch komt dat de afstand tussen burgers en politieke elite steeds groter wordt en waar het heen moet met onze democratie? Ik zou als politicus toch eerst eens in de democratische spiegel kijken! Volgens mij had Fortuyn in het verleden al iets losgemaakt en was het ieders verantwoordelijkheid, zeker voor een CdK in Zuid-Holland, om dat weer vast te maken. De gevestigde politici moesten zichzelf opnieuw uitvinden. Het antwoord is tot op heden uitgebleven. De democratische leegte is voor iedereen zichtbaar geworden. Er is een groot cultureel en democratisch tekort in de hedendaagse politiek. Zeer weinig politici zijn bij machte om helder aan te geven welke samenleving men aan komende generaties zou willen overdragen. Regeren is beheren geworden en je politieke zin doordrijven via ondemocratische en vuige machinaties! Dat heet democratuur! En nu zien we de opkomst van een andere Fortuyn, de partij van Forum voor Democratie. Gaat de geschiedenis op herhaling en hebben we dan niets geleerd uit het verleden? Ik ben bang van niet. Politici blijken hardleers te zijn. Het gaat om een democratische attitude en respect opbrengen voor onze democratische beginselen in plaats van om je zin door te drijven via allerlei vuige machinaties, machtspelletjes en manipulaties. Kiezers hebben dat haarfijn door! Alle politici, zowel lokaal, provinciaal als landelijk moeten weer eens nodig naar een cursus “democratie” van ProDemos. Provinciale Staten in Zuid-Holland zijn onlangs fors afgerekend door de kiezers en nu is Forum voor Democratie de grootste partij in deze provincie geworden. Ruim 20% van de inwoners van de omstreden nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft op deze partij gestemd. Aan formateur Hans Wiegel de eer om er chocola van te bakken en om FvD een plek te geven in een nieuwe coalitie. Deze nieuwe coalitie kan er als volgt uitzien: FvD met 11 zetels (11 zetels gewonnen), GL met 5 zetels (2 zetels gewonnen), D66 met 5 zetels (gelijk gebleven?) en VVD met 10 zetels (gelijk gebleven?). Wie zaait zal oogsten, dus dat zullen straks nog interessante Twee Kamerverkiezingen worden. En als straks Forum voor Democratie de grootste partij wordt in Nederland, weet dan dat zij, de Haagse, Provinciale en plaatselijke politici deze partij zelf stevig in het zadel hebben geholpen, door de democratische beginselen van onze rechtsstaat aan hun laars te lappen. De kiezer rekent altijd af. En terecht! Ik zou zeggen: meer respect opbrengen voor onze democratische beginselen en neem altijd onze democratische principes als leidraad. Geef het goede voorbeeld, want dat is waar kiezers om vragen! Volgens mij is de democratie in optima forma nog altijd onmisbaar om zoveel mogelijk aan een ieder recht te doen. Democratie kan nooit het probleem zijn, ze is de enige oplossing. Toevoeging John De Groot - Afbeeldingsbron: https://economie.rabobank.com/publicaties/2013/maart/kleiner-sturen-met-grotere-gemeenten/
C.F. de Graaf, 06-05-2019 18:39.
‘DEMOCRATIE IS NIET RECHTS OF LINKS’ Alleen omvangrijke gemeenten kunnen complexe taken als jeugdzorg, langdurige zorg ouderen en Omgevingswet uitvoeren, vindt de overheid. Hun taken zijn enorm toegenomen en gemeenten zijn daarmee met recht de “eerste overheid” geworden, want zij staan het dichtst bij de burger. In het huidige regeerakkoord is geregeld dat “herindeling gewenst is voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Wachten op initiatieven van onderop, werkt echter niet altijd: het is aan de provincie de procedure voor herindeling te starten.” Let op: hier wordt de “eerste overheid” bij de provincie gelegd en niet bij de gemeente. Dit is geheel in strijd met de bevindingen in het Eindrapport Landelijk Raadsledenonderzoek van 14 december 2017. Ca. 83% van de raadsleden vindt dat de provincie mag stimuleren en faciliteren bij een herindeling, maar niet voorschrijven. Slechts 18% vindt dat de provincie ook mag voorschrijven. Er gaapt een gigantische kloof tussen lokale en provinciale c.q. landelijke politiek. Besluiten van gemeenteraden worden genegeerd en de mening van de inwoners laten de provincies links liggen. Provincies bepalen hun eigen regie, procedures worden versneld, gemeentebesturen en inwoners worden misleid met valse beloftes over hun eigen vrije keuze. Dit is ondemocratisch en in strijd met het “Europees Handvest”, waarin herindeling is omschreven als een proces van onderaf, waarbij gemeenten en burgers een bepalende rol spelen! Voorbeelden zijn door provincies opgelegde herindelingen in Haren, Landgraaf en de Hoeksche Waard. Provincies geven ook nog bewust foutieve en gemanipuleerde informatie richting Minister en Raad van State. Vervolgens wordt deze misleiding in wetsvoorstellen voor herindeling gestoken. Het morele kompas van enkele provincies is ernstig defect gebleken. Een provinciaal ondemocratische genomen beslissing kan niet democratisch gemaakt worden door een hogere overheid en zelfs tot wet worden verheven. Dit respectloos gesjoemel met de democratie valt niet uit te leggen en te verdedigen! Democratie is niet links of rechts noch voor of tegen herindeling. Daarom is het aan te raden indien de Tweede Kamer beslist tot onafhankelijke onderzoeken of parlementaire enquêtes naar de handelswijze van bedoelde provincies. Of bij twijfel: trek de wetsvoorstellen in! Het gaat om staatsrechtelijke zuiverheid en rechtszekerheid voor de gemeenten. Lokale bestuurders hebben een zeer belangrijke opdracht om hun inwoners bij de samenleving te houden en te betrekken, vanuit de overtuiging dat BURGERSCHAP niet alleen een INSTRUMENTELE kant heeft, zoals je mening laten horen en draagvlak ontwikkelen. BURGERSCHAP is meer en heeft vooral een morele kant, namelijk je inzetten voor de publieke zaak en kunnen accepteren dat er soms andere voorkeuren bestaan dan de jouwe. Waar wordt ons dat geleerd? Dat wordt ons geleerd in het praktisch functioneren van de alledaagse politiek, dus in de gemeenten. De gemeente is en blijft de “leerschool der democratie”, waarbij representatie in het lokaal bestuur een belangrijk principe blijft. Dus beste lezer, ga naar een ‘raadsledencursus’. Juist door die ondemocratische handelswijze van enkele provincies, is er sprake van onbehoorlijk bestuur richting lokale democratie en inwoners. Dat kan desgewenst altijd “juridisch” getoetst worden via de Nationale Ombudsman en het Europese Hof. Inzamelingsacties om deze procedures te bekostigen kunnen snel worden opgestart. C.F. de Graaf
Cock de Graaf, 02-03-2018 20:40.
Dat grote bos blijf ik nog steeds een goed idee vinden. De vraag is of de lokale bestuurders aan dit verhaal toekomen, nu de druk wordt opgevoerd om zo snel als mogelijk over te gaan tot een ondemocratische herindeling. Wat dat betreft moeten we wel uitkijken straks in november bij de gemeenteraads-verkiezingen. Dan weten we hoe de Tweede en Eerste Kamer hebben beslist. Ik voorspel een hele grote winst voor Gemeente Belangen, die altijd tegen herindeling zijn geweest.
CdG, 26-02-2018 20:17.
Weetje wat ik denk!!! Dat ze de teringzooi die ze in de steden heeft gemaakt nu naar de Hoekschewaard willen gaan schuiven.Ze willen de Hoekschewaard slopen.Ik heb al een keer gepleit voor een echt groot bos Denk aan door maasdam ,puttershoek,heijenoord of zoiets
j.kamp, 18-02-2018 10:31.
WEDERKERIG VERTROUWEN IS BASIS VAN DEMOCRATIE Als weerwoord op briefschrijver V/d Vlies (Het Kompas, 26 januari 2018) het volgende. Hij mag natuurlijk voor herindeling zijn. Zijn stelling dat er getalsmatig een meerderheid zou zijn voor herindeling is Staatsrechtelijk en dus ook juridisch onjuist. Een gemeenteraadslid is gekozen voor één van de vijf gemeenten in de HW en niet gelijktijdig voor alle vijf gemeenten. Hij geeft aan dat 52 van de totaal 83 raadsleden voor herindeling zijn en concludeert daaruit dat er een meerderheid is voor herindeling. Hetzelfde staatsrechtelijke onjuiste en gemankeerde argument heeft de provincie gebruikt om via hun doorzettingsmacht tot herindeling te manipuleren. Op 19 augustus 2016 verscheen in Het Kompas (pagina 21) een artikel van een prominent raadslid en tevens fervent voorstander van herindeling. Ik citeer: “schrijver constateert dat de Stuurgroep OBT geen enkele bevoegdheid had en dat de vijf gemeenteraden bij de beslissing over herindelen of samenwerken AUTONOOM waren. In die zin heeft de provincie een ONDEMOCRATISCHE beslissing genomen. Drie van de vijf gemeenteraden waren tegen herindelen. De provincie heeft de Hoeksche Waard voor de gek gehouden. Nergens staat dat gemeenten niet met elkaar mogen samenwerken.” Dat betekent dat er flink is gesjoemeld met onze lokale democratie en dat er geen vertrouwen is van de provincie in haar burgers en nu ook geen vertrouwen van burgers in hun hogere overheid, want de burgerpeiling heeft dat aangetoond. Enkele lokale fracties van landelijke partijen en een lokale fractie proberen een ondemocratisch genomen beslissing van de provincie door de strot van de inwoners te duwen. Zij blijken dus niet de hoeder te zijn van onze lokale democratie en dat stemt tot nadenken straks bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018. Is er nog wel sprake van wederkerig vertrouwen in bedoelde politieke partijen, nu ze zo opzichtig sjoemelen met onze democratie? De Hoeksche Waard bestaat uit vijf gemeenten en per autonome gemeente is, conform het Staatsrecht, gestemd over wel of geen herindeling. De 52 raadsleden die voor herindeling zijn, hebben GEEN meerderheid weten te bereiken in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk (53.000 inwoners). In deze gemeenten is in meerderheid TEGEN herindeling gestemd en zijn gelijkluidende amendementen aangenomen voor een versterkte samenwerking. Alleen in Strijen en Oud-Beijerland (33.000 inwoners) wisten 30 raadsleden een meerderheid te halen voor herindeling. Wanneer u als lezer de democratische balans opmaakt, dan kunt u concluderen dat de volksvertegenwoordigers in drie gemeenten hebben gestemd om NIET te gaan herindelen, maar om versterkt te gaan samenwerken. De ’samenwerkende’ raadsleden vertegenwoordigen 53.000 inwoners, tegenover 33.000 inwoners van de volksvertegenwoordigers die voor herindeling zijn. We moeten het staatsrechtelijk en juridisch wel zuiver houden en niet sjoemelen met onze staatsrechtelijke en gemeentelijke democratie. In werkelijkheid bestaat er volgens de gemeenteraadsbesluiten en aangenomen amendementen, democratisch draagvlak voor een versterkte samenwerking. Het is aan de Tweede en Eerste Kamer om te oordelen. Landelijke politieke partijen kunnen nu laten zien of zij onze staatsrechtelijke democratie en de gehouden burgerpeiling belangrijker vinden, dus hoog in het vaandel willen houden, dan coalitiebelangen. C.F. de Graaf
C.F. de Graaf, 28-01-2018 21:37.
UNANIMITEIT EISEN BIJ EEN HERINDELINGSPROCES IS UNFAIR, RESPECTLOOS EN ONDEMOCRATISCH In zijn afgelopen Nieuwjaarsspeech (2017) roept burgemeester Stoop van Korendijk krachtig op tot een echte dialoog aangaande herindelen of versterkte samenwerking HW. “Hij constateert, nadat Gedeputeerde Staten (GS) de regie op dit dossier hebben overgenomen, dat er geen echte dialoog meer geweest is. Standpunten gingen over de vorm of structuur van de samenwerking en nauwelijks over de inhoud”. Conclusie: Gedeputeerde Staten hebben volstrekt onvoldoende regie gevoerd, want er is nooit door GS de centrale vraag gesteld: “is er een probleem waar alleen herindeling de oplossing voor is”? Dat is overigens wel een voorwaarde van de wet Arhi (Algemene regels herindeling) om ook alternatieven te onderzoeken. Met het roepen van de ondefinieerbare “bestuurskracht” kom je er niet. Je zult toch ook aangedragen alternatieven moeten onderzoeken en op zijn merites moeten beoordelen. Maar GS bleven liever in hun tunnelvisie van herindeling zitten. Op uitdrukkelijk verzoek van diezelfde GS hebben de “samenwerkers” een “versterkt samenwerkingsmodel met doorzettingsmacht” uitgewerkt. Drie van de vijf gemeenten, dus een meerderheid, willen zelfstandig blijven via een versterkte samenwerking. Het uitgewerkte model is een meer dan ultieme handreiking richting “herindelers” en daarnaast ook een meer dan volwaardig alternatief voor herindeling. Daarbij kregen ze GEEN enkele hulp van de Provincie Zuid-Holland (PZH). Wel hebben de “samenwerkers” advies gekregen van de VNG en de Drechtsteden. Zeer nadrukkelijk is daarbij ook de inbreng van de voorstanders van herindeling gevraagd, met de bedoeling te komen tot een gemeenschappelijk gedragen model van versterkte samenwerking. Maar de gedeputeerde gaf de voorstanders van herindeling een vetorecht (alleen bij unanimiteit gaan we zo’n model overwegen en anders gaan we herindelen). PZH dreef daarmee een wig tussen beide partijen en kwam daarna (juni 2016) met het besluit dat herindeling de enige optie was, omdat ze “elk mogelijk alternatief” niet verder wilde overwegen en zelfs onderzoeken. Deze opstelling is een ernstige tekortkoming en laadt een groot vermoeden van nalatigheid en dus schuld op aan de zijde van PZH, want dat is nu precies de reden waarom de herindeling in Landgraaf is afgewezen. Door met een onrealistische eis van “unanimiteit” te komen heeft PZH de politieke polarisatie in de Hoeksche Waard stevig in de hand gewerkt en denkt PZH op deze wijze een herindeling door de strot van de inwoners te duwen. Gewoon keihard de lokale politiek en de inwoners van de Hoeksche Waard negeren! PZH eist van de politiek in de Hoeksche Waard unanimiteit met betrekking tot herindeling of versterkt samenwerken. Dat is voor herindeling absoluut niet gelukt, terwijl voor het model van versterkte samenwerking juist democratisch draagvlak is verkregen via de respectieve meerderheidsbeslissingen van de gemeenteraden! Geen unanimiteit, maar wel volgens ons Staatsrecht democratisch draagvlak en dus democratische legitimiteit. Ook in Provinciale Staten (PS) heerste overigens geen unanimiteit. Unanimiteit veronderstelt “eenstemmigheid; als uit een mond sprekend”. Hoogst merkwaardig, want je kunt nooit iets aan anderen opleggen dat in het eigen provinciehuis ook niet kan worden waargemaakt. Het opleggen van “unanimiteit” aan de politiek in de Hoeksche Waard is een onwaarachtige opgave gebleken en staat ver van enige realiteitszin. Een doorzichtige en onbetrouwbare eis uit voorbedachte rade. Unfair, respectloos en ondemocratisch! Hoezo betrouwbare overheid? De Hoeksche Waard bestaat uit vele dorpen en deze hebben allemaal een eigen identiteit en hebben vele culturele achtergronden. Deze verscheidenheid is na veel moeite en inspanning overeind gebleven bij de vorige herindeling, waardoor er thans nog maar vijf gemeentes zijn. Drie gemeenten met vele dorpen en twee zelfstandige gemeenten zonder dorpen. Nog steeds worden er vele en grote inspanningen gevraagd om de eigenheid van de dorpen via geformuleerd “kernenbeleid” in de drie gemeenten te borgen. Zo langzamerhand zijn deze drie gemeenten ervaringsdeskundigen op het gebied van “kernenbeleid” en werken zij al jaren lang goed samen via het model “consensus”. Het zal iedereen duidelijk zijn, dat deze drie heringedeelde gemeentes nu niet staan te juichen om weer heringedeeld te worden. Zij vinden de huidige schaalgrootte prima, zeker in combinatie met de succesvolle regionale samenwerking. De genoemde “consensus” over het kernenbeleid past uitstekend in het uitgewerkte plan voor “versterkte samenwerking met doorzettingsmacht”. Hierdoor kunnen de verschillende geformuleerde beleidskaders met betrekking tot het kernenbeleid het beste gewaarborgd blijven. De Drechtraad in de regio Dordrecht, is het ultieme voorbeeld van “versterkte samenwerking”. In het samenwerkingsmodel van de Hoeksche Waard wordt een “Hoeksche Raad” voorgesteld. Een voorbeeld van vernieuwing op welke wijze democratie op (boven)regionaal niveau transparant kan worden georganiseerd, zonder tot herindeling over te gaan, en waar besluitvorming met invloed van alle raadsleden kan worden gecontroleerd en bewerkstelligd. Voor de Hoeksche Waard geldt: verscheidenheid in vijf verschillende gemeenten is onze rijkdom en “versterkte samenwerking” voor (boven)regionale vraagstukken geeft onze regionale eenheid en daadkracht weer. C.F. de Graaf
C.F. de Graaf, 20-12-2017 17:52.
Een herindeling in de Hoeksche Waard is nutteloos, de bewoners zijn fel tegen en er is geen enkele noodzaak. Den Haag gaat ook twijfelen en zullen democratisch MOETEN beslissen... dan is het wel heel gemakkelijk geworden er komt geen herindeling van de Hoeksche Waard (Gelukkig maar) !
Jan Tolenaars, 03-10-2017 14:03.
Geen herindeling tegen de zin van de burgers. De Hoeksche Waard hoopt dat landelijke partijen zich houden aan de belofte: geen gedwongen herindeling van gemeenten, betogen CDA-ers Peter van Loo, Pieter van der Meer en Karoline Vorthoren. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (CU) staat: 'Herindeling van gemeenten alleen wanneer dit een wens is van gemeenten zelf'. Duidelijker kan een voornemen niet zijn: óf je vindt dat gemeenten zelf mogen beslissen over hun zelfstandigheid, óf je vindt van niet. Hierin is geen compromis denkbaar. Het standpunt van de CU is zeer begrijpelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat een herindeling niet goedkoper is, niet efficiënter en het leidt ook niet tot meer bestuurskracht. Gemeentebesturen moeten sámen met de inwoners over hun eigen toekomst kunnen gaan. Ook de redactie van het CDA-magazine 'Bestuursforum' van juni 2017 spreekt zich onomwonden uit. De kop van een redactioneel artikel luidt: 'CDA kiest voor gemeentelijke herindeling van onderop'. Is dat ook de mening van de CDA-fractie in de Tweede Kamer? Of blijkt hier de discrepantie tussen de mening van onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en die van onze eigen inwoners? Ligt hier niet de bron van het cynisme zoals burgers dat voelen als het over politiek gaat? Inwoners van de Hoeksche Waard kijken ongerust naar de komende besluitvorming in de Tweede en de Eerste Kamer over de bestuurlijke toekomst van hún eiland. Een wetsvoorstel daarover is in de maak bij demissionair minister Plasterk van binnenlandse zaken. Intensieve samenwerking De Hoeksche Waard bestaat uit vijf gemeenten die sinds ruim tien jaar intensief samenwerken. Dat de inwoners hier erg tevreden over zijn blijkt wel uit de burgerpeiling die in onze drie gemeenten tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen is gehouden. Met een opkomstpercentage van 80 procent geven zeven op de tien inwoners aan vóór zelfstandige gemeenten en tégen herindeling te zijn. Deze keuze van de inwoners is begrijpelijk want zij zien de resultaten van de goede regionale samenwerking, terwijl hun gemeentebestuur toch dichtbij blijft. Die nabijheid en kleinschaligheid vinden zij belangrijk. De decentralisaties in het sociale domein zijn bijvoorbeeld gezamenlijk opgepakt, en lokaal voor de inwoners verder op maat uitgewerkt. Ook op andere 'lastige' dossiers bereikt de Hoeksche Waard juist veel vanwege die goede samenwerking. Zo zijn de gemeenten zelfs koploper in het voorbereiden van de uitvoering van de nieuwe omgevingswet. Ook afzonderlijk van elkaar zijn de gemeenten alle vijf financieel gezond. Geen noodzaak Drie van de vijf gemeenteraden willen geen herindeling, de inwoners willen het niet en er is geen noodzaak. Er ligt zelfs een concreet en uitvoerbaar plan klaar om de samenwerking nóg verder te intensiveren en te verbeteren. Toch drukte het provinciebestuur van Zuid-Holland zijn wil door en vroeg de minister om een herindeling. Wat doen CU en CDA met deze situatie? Wordt het een hard punt aan de onderhandelingstafel? Of wordt het een compromis waarbij er tóch over de hoofden van de inwoners wordt beslist? Wat is de stem op het CDA en CU straks waard gebleken? En met hetzelfde gemak kunnen hier ook de namen van VVD en D66 worden ingevuld. D66 is vóór directe democratie en zou dus moeten luisteren naar de uitslag van de burgerpeiling. En de VVD heeft haar handtekening gezet onder het regeerakkoord van Rutte I waarin stond dat herindelen van onderop moest komen. Kortom: wordt aan de onderhandelingstafel het cynisme en de kloof tussen burger en politiek verkleind, of juist verder vergroot? Inwoners van de Hoeksche Waard kijken ongerust naar de toekomst Wat doen CU en CDA met deze situatie? Wordt het een hard punt aan de onderhandelingstafel?
C.F. de Graaf, 22-09-2017 15:42.
Inwoner HW stemt, dus u bestaat! Raadslid Hoek (VVD) uit Korendijk schrijft in Het Kompas van 5 mei 2017 dat aangaande de burgerpeiling niet de juiste vraagstelling is voorgelegd, quod non. Hoek beweert feitelijk dat de inwoners zijn misleid. Jammer dat dit raadslid zijn plank van integriteit blijft misslaan. De vijf gemeenteraden hebben destijds gelijktijdig mogen stemmen over een voorliggend en gemanipuleerd raadsvoorstel van de Stuurgroep OBT, zijnde ‘herindelen of herindelen’. Dat is in drie gemeenteraden via gekwalificeerde meerderheden afgewezen en zijn er amendementen aangenomen voor een ‘versterkte samenwerking met doorzettingsmacht’. Andere smaken zijn er niet! Deze meerderheden van de vertegenwoordigende democratie in drie gemeenten die TEGEN herindeling zijn, goed voor ruim 52.000 inwoners, worden nog steeds niet democratisch gerespecteerd door raadslid Hoek cum suis. Herindeling blijft een ondemocratische beslissing nu slechts 2 gemeenten met 33.000 inwoners hier voor stemden. De ‘versterkte samenwerking’ is vervolgens gepresenteerd aan alle raadsleden in de Hoeksche Waard en is daarna gecommuniceerd, gepubliceerd en veelvuldig becommentarieerd in vele gremia, media en internetfora. De inwoners van de HW wisten dus wel degelijk waarover de burgerpeiling ging. De uitslag van de burgerpeiling is feitelijk een zeer versterkte herbevestiging van wat de respectieve gemeenteraden al hadden besloten. Democratie in optima forma! Dat betekent dat er bij de burgerpeiling ook inwoners TEGEN herindeling hebben gestemd, die daarvoor nog op ‘pro-herindelende’ politieke lokale partijen stemden. Dus een grote kloof tussen inwoners en ‘pro-herindelende’ politieke elite. Over directe democratie heeft Aristoteles in zijn boek Politica verstandige dingen geschreven. Ik citeer: 'de bewering dat de meerderheid soeverein moet zijn, veeleer dan een kleine groep gevormd door de 'besten', lijkt een oplossing te bieden die weliswaar moeilijkheden met zich meebrengt, maar vermoedelijk toch ook een kern van waarheid bevat. Het is namelijk zeer wel mogelijk dat een meerderheid, gevormd door mensen die denken afzonderlijk niet veel waard te zijn, in haar geheel toch beter is dan zo'n elite.' Kortom: Aristoteles’ punt blijft uiterst relevant. We hebben gezien dat onder regie en aansturing van de Provincie de ‘pro-herindelende’ lokale politieke partijen het project 'herindeling Hoeksche Waard' knullig door luiheid van zijn inwoners heeft weten te vervreemden. Er wordt structureel niet geluisterd naar de meerderheid van de vertegenwoordigende democratie (TEGEN herindeling) noch naar de versterkte herbevestiging hiervan via de burgerpeiling. Als provincie is het gemakkelijk om daadkracht te tonen als je niet gehinderd wordt door democratie. Het behelst een grote minachting richting inwoners, ook van de ‘pro-herindelers’, die zich voor het ondemocratische karretje van de bovengestelde elite (Provincie) hebben laten spannen. Het vertrouwen in hen aan wie de kiezer bij verkiezingen macht delegeert, zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor deze pro-herindelende lokale politieke partijen flink afnemen. ‘Vertrouwen’ is het sleutelwoord, want de Provinciale visie over herindeling HW sluit helemaal niet aan bij de belevingswereld van de inwoners. Het is zelfs tegen de wet Arhi, want voldoende democratisch draagvlak is toch de belangrijkste pijler van deze Wet. In de HW blijkt echter een roep naar politici te zijn die standvastig zijn én de hoeder willen zijn van de vertegenwoordigende democratie! Er is sprake van een harde botsing tussen verwachtingen van die politici met overdreven vooroordelen en kinderlijke verlangens voor een herindeling en het nemen van verantwoordelijkheid door die politici die een integrale afweging maken en daarbij de vertegenwoordigende democratie niet aan hun laars lapt en aansluiten bij de belevingswereld van de inwoners. De politici van de ‘samenwerkende raadsfracties’ hebben met deze integere houding respect en veel vertrouwen afgedwongen en dat vergt grote moed! Dat zal hopelijk met extra raadszetels voor de ‘samenwerkende raadsfracties’ worden beloond bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
C.F. de Graaf, 12-05-2017 19:01.
1 2  3  4  5   >  >>
Voeg een reactie toeCaptcha

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst