logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Bijlage 2 Doctoraalscriptie "De vlasserij in 's-Gravendeel"

Vorige Inhoudsopgave Volgende

 

Bijlage 2 Archiefbronnen en Literatuur

Archiefbronnen

Gemeentearchief ’s-Gravendeel
Brieven geschreven door schout Elshoff
Notulen uit de Municipaliteit
Brieven van burgemeester Vaarzon Morel
Brieven van burgemeester Roodenburg Vermaat
Brievenboeken burgemeester Heereman
Brievenboeken geschreven door burgemeester Elshoff
Notulen Burgemeester en Wethouders 1882-1961

Streekmuseum Hoeksche Waard Heinenoord
P.W. de Zeeuw, De Hoeksche Waard en het vlas (en hoe het was), inventarisnummer S 806

Archief Coöperatieve Warmwatervlasroterij “Schenkeldijk”
Notulenboeken 1920-1968, inventarisnummer 20015
Roting controleboeken, inventarisnummer 20015
Brievenboeken 1920-1968, inventarisnummer 20015
Akte van oprichting en huishoudelijk reglement, inventarisnummer 20015

Archief Vlasscheven-Combinatie, zonder inventarisnummer.

Archief Gebr. G. en P.J. Visser, zonder inventarisnummer.

Literatuur

Allewijn, M., Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard (’s-Gravendeel, 1952).

Baarda, D.B., M.P.M. de Goede en A.G.E. van der Meer-Middelburg, Basisboek open interviewen, praktische handleiding voor het voorbereiden en afnemen van open interviews (Houten, 1996).

‘Beschrijving der vlascultuur en vlasindustrie in Nederland’, in: Verslagen en mededeelingen van de directie van den landbouw 3 (1913) 7-111.

Bouman, P.J. en W.H. Bouman, De groei van de grote werkstad (Assen, 1952).

Brouwers, A.P.J., De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw (Nijmegen, 1957).

Bruggeman, Jan en Paul van der Laar, ‘Rotterdam als migrantenstad aan het einde van de negentiende eeuw’, in: Vier eeuwen migratie. Bestemming Rotterdam (Rotterdam, 1998).

Carsten, Dr., ‘Invloed van de bewerking van vlas op de gezondheid’, Mededelingen van het bestuur der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Vlas-industrie 7 (1873) 20-28.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Jaarstatiek van den in-, uit- en doorvoer over… (’s-Gravenhage,    1918-1944).

Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de buitenlandse handel per goederensoort   (’s-Gravenhage, 1966-1973).

Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer per goederensoort   (’s-Gravenhage, 1950-1965).

Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer van Nederland  (’s-Gravenhage, 1940-1950).

Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van den in-, uit- en doorvoer over het jaar  (’s-Gravenhage, 1878-1917).

Cevaal, P.K. en D. Hartmans, Bedrijfseconomische perspectieven van de vlasteelt bij verschillende oogstmethoden (Lelystad/Wageningen, 1975).

Damsma, D. en L. Noordegraaf, ‘Standen en klassen in een Zuidhollands dorp’, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis (1977) 243-269.

Damsma, D. en L. Noordegraaf, ‘Een vergeten plattelandsnijverheid. Vlasarbeid, bevolkingsgroei en proto-industrialisatie in Zuid-West Nederland 1700-1900’, in: Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 44 (1981) 145-154.

Damsma, Dirk en Leo Noordegraaf, ‘Uitgevlast en uitgevlogen. Sociale gevolgen van de crisis in de vlasserij op de Zuidhollandse eilanden 1875-1900’, in: Boomgaard, P. e.a. ed., Exercities in ons verleden: twaalf opstellen over de economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën 1800-1950 (Assen, 1981) 65-88.

Dewilde, Bert, 20 eeuwen vlas in Vlaanderen (Tielt, 1983).

Dordtenaar, 16 december 1970.

Druenen, P.G. van, ‘De economische ontwikkeling in het gebied van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Zuid-Holland Zuid 1812-1987, in een aantal bedrijfstakken beschreven’, in: Tot conservatie ende vermeerderinghe van de negotie (Dordrecht, 1988) 24-99.

Dijk, H. van, Rotterdam 1810-1880: aspecten van een stedelijke samenleving (Rotterdam, 1976).

Encarta. Winkler Prins Naslagbibliotheek (z.p., 1993-2001)
                                     
Everwijn, J.C.A., Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland I (’s-Gravenhage, 1912).

FAO Production yearbook (Rome, 1959-1986).

FAO Yearbook of food and agricultural statistics (Rome, 1948-1958).

Gemeentegids ’s-Gravendeel 1998-2000 (Eindhoven, 1998).

Giele, Jacques, Een kwaad leven. De arbeidsenquête van 1887. Heruitgave van de enquête betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 (Staatsblad no. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen (Sneek, 1887)  (Nijmegen, 1981).

’s-Gravendeel 1593-1993: uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil (’s-Gravendeel, 1993).

Haan, Tjaard W.R. de, Volksverhalen uit Zeeland en de Zuidhollandse eilanden (Utrecht/Antwerpen, 1979).

Jongbloed, Abram, Enige economische aspecten van de vlascultuur en vlasindustrie (Rotterdam, 1960).

Jonge, J.A. de, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen, 1976).

Jonge, L.J.A. de, Vlasteelt en vlasbewerking in Nederland (Wageningen, 1941).

Kleijburg, P.L., ‘Een halve eeuw vlasserij (1890-1940)’, in: Gedenkboek ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan der arbeidsinspectie (Groningen/Batavia, 1940).

Kooij, Pim en Vincent Sleebe (eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000 (Hilversum, 2000).

Laar, Paul van de, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw (Zwolle, 2000).

‘’s-Lands grootste vlasfabriek gesloten’, in: Boerderij 62; 42 (1978).

Mededeelingen van het bestuur der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van vlas-industrie (Rotterdam, 1869-1936).

Merbel, Carla  van de, Strijensas: een rood dorp in de Hoeksche Waard (Rotterdam, 1996).

Minderhoud, G., De Nederlandse landbouw (Haarlem, 1952).

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde  (Oud-Beijerland, 1878-1973).

Pattyn, J., ‘De invoer van Russisch vlas en de Benelux-vlasindustrie’, in: Economisch-statistische berichten 42 (1957) 962-964.

Reedijk, A.A.C. ‘De vlasindustrie der Zuid-Hollandsche eilanden’, in: Economisch-statistische berichten 29 (1944) 366-368.

Riensema, C.J., R.A.C. Koster en Th.J.H.M. Hutten, Vlas 2000. Structuur en afzetperspectieven van de vlassector in Nederland (Den Haag, 1990). Rotterdams Dagblad, 18 januari 1997.

Slager, Kees, Landarbeiders. Verhalen om te onthouden (Nijmegen, 1981).

Sneller, Z.W., Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940 (Groningen/Djakarta, 1951).

Stichting Historie der Techniek, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, dl. 3 Landbouw, Voeding (Zuthpen, 2000).

Stuijvenberg, J.H. van ed., De economische geschiedenis van Nederland (Groningen, 1977).

‘De toenemende beteekenis van de Nederlandsche vlasnijverheid’, in: Economische voorlichting 1 (1943) 668-672.

Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1909 (’s-Gravenhage, 1912)

Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland (’s-Gravenhage, 1890).

Ulenbelt, Paul, ‘Beroepsziekten: endotoxinen’, FNV Magazine, 5 april 2001.

‘Vlas laat zich niet verjagen… maar uitbreiding van de teelt zit er niet in’, in: Boerderij 67; 49 (1982) 26-29.

Vlasbode, 1 juli 1950.

Www.neha.nl.

Zanden, Jan Luiten van en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling (z.p., 2000).

Zeeuw, A.C. de, Van lijnzaad tot vlaslint. 300 jaar vlasbewerking in ’s-Gravendeel (Dordrecht, 1982).

Het Zuiden, 6 oktober 1988.