logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Forum - Onderwerp: Herindelen of samenwerken

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst

De stelling en reacties zijn meningen van de inzenders. Plaatsing betekent niet dat de redactie van digitaal dorp 's-Gravendeel deze meningen deelt. Schuttingtaal, op de persoon spelen en onzinnige reacties zijn niet toegestaan. Daardoor kan het zijn dat uw reactie (gedeeltelijk) wordt verwijderd. Misbruik kunt u melden via het e-mailformulier.

Stelling:


>> Voeg een reactie toe <<

Er is een discussie ontstaan of de gemeente Binnenmaas moet fuseren met alle vier de andere gemeenten. De vraag is echter wat beter is: Eerst met Strijen samen gaan en pas later met de anderen of gelijk in één keer een complete fusie van vijf gemeenten? Probeer uw opmerkingen zo objectief mogelijk weer te geven en onderbouw het alstublieft met duidelijke argumenten. Deze discussie is door de redactie verbreed naar 'Herindelen of samenwerken'
Hessel Visser, 26-01-2014 11:35.

Reacties

1 2  3  4  5   >  >>
UNANIMITEIT EISEN BIJ EEN HERINDELINGSPROCES IS UNFAIR, RESPECTLOOS EN ONDEMOCRATISCH In zijn afgelopen Nieuwjaarsspeech (2017) roept burgemeester Stoop van Korendijk krachtig op tot een echte dialoog aangaande herindelen of versterkte samenwerking HW. “Hij constateert, nadat Gedeputeerde Staten (GS) de regie op dit dossier hebben overgenomen, dat er geen echte dialoog meer geweest is. Standpunten gingen over de vorm of structuur van de samenwerking en nauwelijks over de inhoud”. Conclusie: Gedeputeerde Staten hebben volstrekt onvoldoende regie gevoerd, want er is nooit door GS de centrale vraag gesteld: “is er een probleem waar alleen herindeling de oplossing voor is”? Dat is overigens wel een voorwaarde van de wet Arhi (Algemene regels herindeling) om ook alternatieven te onderzoeken. Met het roepen van de ondefinieerbare “bestuurskracht” kom je er niet. Je zult toch ook aangedragen alternatieven moeten onderzoeken en op zijn merites moeten beoordelen. Maar GS bleven liever in hun tunnelvisie van herindeling zitten. Op uitdrukkelijk verzoek van diezelfde GS hebben de “samenwerkers” een “versterkt samenwerkingsmodel met doorzettingsmacht” uitgewerkt. Drie van de vijf gemeenten, dus een meerderheid, willen zelfstandig blijven via een versterkte samenwerking. Het uitgewerkte model is een meer dan ultieme handreiking richting “herindelers” en daarnaast ook een meer dan volwaardig alternatief voor herindeling. Daarbij kregen ze GEEN enkele hulp van de Provincie Zuid-Holland (PZH). Wel hebben de “samenwerkers” advies gekregen van de VNG en de Drechtsteden. Zeer nadrukkelijk is daarbij ook de inbreng van de voorstanders van herindeling gevraagd, met de bedoeling te komen tot een gemeenschappelijk gedragen model van versterkte samenwerking. Maar de gedeputeerde gaf de voorstanders van herindeling een vetorecht (alleen bij unanimiteit gaan we zo’n model overwegen en anders gaan we herindelen). PZH dreef daarmee een wig tussen beide partijen en kwam daarna (juni 2016) met het besluit dat herindeling de enige optie was, omdat ze “elk mogelijk alternatief” niet verder wilde overwegen en zelfs onderzoeken. Deze opstelling is een ernstige tekortkoming en laadt een groot vermoeden van nalatigheid en dus schuld op aan de zijde van PZH, want dat is nu precies de reden waarom de herindeling in Landgraaf is afgewezen. Door met een onrealistische eis van “unanimiteit” te komen heeft PZH de politieke polarisatie in de Hoeksche Waard stevig in de hand gewerkt en denkt PZH op deze wijze een herindeling door de strot van de inwoners te duwen. Gewoon keihard de lokale politiek en de inwoners van de Hoeksche Waard negeren! PZH eist van de politiek in de Hoeksche Waard unanimiteit met betrekking tot herindeling of versterkt samenwerken. Dat is voor herindeling absoluut niet gelukt, terwijl voor het model van versterkte samenwerking juist democratisch draagvlak is verkregen via de respectieve meerderheidsbeslissingen van de gemeenteraden! Geen unanimiteit, maar wel volgens ons Staatsrecht democratisch draagvlak en dus democratische legitimiteit. Ook in Provinciale Staten (PS) heerste overigens geen unanimiteit. Unanimiteit veronderstelt “eenstemmigheid; als uit een mond sprekend”. Hoogst merkwaardig, want je kunt nooit iets aan anderen opleggen dat in het eigen provinciehuis ook niet kan worden waargemaakt. Het opleggen van “unanimiteit” aan de politiek in de Hoeksche Waard is een onwaarachtige opgave gebleken en staat ver van enige realiteitszin. Een doorzichtige en onbetrouwbare eis uit voorbedachte rade. Unfair, respectloos en ondemocratisch! Hoezo betrouwbare overheid? De Hoeksche Waard bestaat uit vele dorpen en deze hebben allemaal een eigen identiteit en hebben vele culturele achtergronden. Deze verscheidenheid is na veel moeite en inspanning overeind gebleven bij de vorige herindeling, waardoor er thans nog maar vijf gemeentes zijn. Drie gemeenten met vele dorpen en twee zelfstandige gemeenten zonder dorpen. Nog steeds worden er vele en grote inspanningen gevraagd om de eigenheid van de dorpen via geformuleerd “kernenbeleid” in de drie gemeenten te borgen. Zo langzamerhand zijn deze drie gemeenten ervaringsdeskundigen op het gebied van “kernenbeleid” en werken zij al jaren lang goed samen via het model “consensus”. Het zal iedereen duidelijk zijn, dat deze drie heringedeelde gemeentes nu niet staan te juichen om weer heringedeeld te worden. Zij vinden de huidige schaalgrootte prima, zeker in combinatie met de succesvolle regionale samenwerking. De genoemde “consensus” over het kernenbeleid past uitstekend in het uitgewerkte plan voor “versterkte samenwerking met doorzettingsmacht”. Hierdoor kunnen de verschillende geformuleerde beleidskaders met betrekking tot het kernenbeleid het beste gewaarborgd blijven. De Drechtraad in de regio Dordrecht, is het ultieme voorbeeld van “versterkte samenwerking”. In het samenwerkingsmodel van de Hoeksche Waard wordt een “Hoeksche Raad” voorgesteld. Een voorbeeld van vernieuwing op welke wijze democratie op (boven)regionaal niveau transparant kan worden georganiseerd, zonder tot herindeling over te gaan, en waar besluitvorming met invloed van alle raadsleden kan worden gecontroleerd en bewerkstelligd. Voor de Hoeksche Waard geldt: verscheidenheid in vijf verschillende gemeenten is onze rijkdom en “versterkte samenwerking” voor (boven)regionale vraagstukken geeft onze regionale eenheid en daadkracht weer. C.F. de Graaf
C.F. de Graaf, 20-12-2017 17:52.
Een herindeling in de Hoeksche Waard is nutteloos, de bewoners zijn fel tegen en er is geen enkele noodzaak. Den Haag gaat ook twijfelen en zullen democratisch MOETEN beslissen... dan is het wel heel gemakkelijk geworden er komt geen herindeling van de Hoeksche Waard (Gelukkig maar) !
Jan Tolenaars, 03-10-2017 14:03.
Geen herindeling tegen de zin van de burgers. De Hoeksche Waard hoopt dat landelijke partijen zich houden aan de belofte: geen gedwongen herindeling van gemeenten, betogen CDA-ers Peter van Loo, Pieter van der Meer en Karoline Vorthoren. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (CU) staat: 'Herindeling van gemeenten alleen wanneer dit een wens is van gemeenten zelf'. Duidelijker kan een voornemen niet zijn: óf je vindt dat gemeenten zelf mogen beslissen over hun zelfstandigheid, óf je vindt van niet. Hierin is geen compromis denkbaar. Het standpunt van de CU is zeer begrijpelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat een herindeling niet goedkoper is, niet efficiënter en het leidt ook niet tot meer bestuurskracht. Gemeentebesturen moeten sámen met de inwoners over hun eigen toekomst kunnen gaan. Ook de redactie van het CDA-magazine 'Bestuursforum' van juni 2017 spreekt zich onomwonden uit. De kop van een redactioneel artikel luidt: 'CDA kiest voor gemeentelijke herindeling van onderop'. Is dat ook de mening van de CDA-fractie in de Tweede Kamer? Of blijkt hier de discrepantie tussen de mening van onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en die van onze eigen inwoners? Ligt hier niet de bron van het cynisme zoals burgers dat voelen als het over politiek gaat? Inwoners van de Hoeksche Waard kijken ongerust naar de komende besluitvorming in de Tweede en de Eerste Kamer over de bestuurlijke toekomst van hún eiland. Een wetsvoorstel daarover is in de maak bij demissionair minister Plasterk van binnenlandse zaken. Intensieve samenwerking De Hoeksche Waard bestaat uit vijf gemeenten die sinds ruim tien jaar intensief samenwerken. Dat de inwoners hier erg tevreden over zijn blijkt wel uit de burgerpeiling die in onze drie gemeenten tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen is gehouden. Met een opkomstpercentage van 80 procent geven zeven op de tien inwoners aan vóór zelfstandige gemeenten en tégen herindeling te zijn. Deze keuze van de inwoners is begrijpelijk want zij zien de resultaten van de goede regionale samenwerking, terwijl hun gemeentebestuur toch dichtbij blijft. Die nabijheid en kleinschaligheid vinden zij belangrijk. De decentralisaties in het sociale domein zijn bijvoorbeeld gezamenlijk opgepakt, en lokaal voor de inwoners verder op maat uitgewerkt. Ook op andere 'lastige' dossiers bereikt de Hoeksche Waard juist veel vanwege die goede samenwerking. Zo zijn de gemeenten zelfs koploper in het voorbereiden van de uitvoering van de nieuwe omgevingswet. Ook afzonderlijk van elkaar zijn de gemeenten alle vijf financieel gezond. Geen noodzaak Drie van de vijf gemeenteraden willen geen herindeling, de inwoners willen het niet en er is geen noodzaak. Er ligt zelfs een concreet en uitvoerbaar plan klaar om de samenwerking nóg verder te intensiveren en te verbeteren. Toch drukte het provinciebestuur van Zuid-Holland zijn wil door en vroeg de minister om een herindeling. Wat doen CU en CDA met deze situatie? Wordt het een hard punt aan de onderhandelingstafel? Of wordt het een compromis waarbij er tóch over de hoofden van de inwoners wordt beslist? Wat is de stem op het CDA en CU straks waard gebleken? En met hetzelfde gemak kunnen hier ook de namen van VVD en D66 worden ingevuld. D66 is vóór directe democratie en zou dus moeten luisteren naar de uitslag van de burgerpeiling. En de VVD heeft haar handtekening gezet onder het regeerakkoord van Rutte I waarin stond dat herindelen van onderop moest komen. Kortom: wordt aan de onderhandelingstafel het cynisme en de kloof tussen burger en politiek verkleind, of juist verder vergroot? Inwoners van de Hoeksche Waard kijken ongerust naar de toekomst Wat doen CU en CDA met deze situatie? Wordt het een hard punt aan de onderhandelingstafel?
C.F. de Graaf, 22-09-2017 15:42.
Inwoner HW stemt, dus u bestaat! Raadslid Hoek (VVD) uit Korendijk schrijft in Het Kompas van 5 mei 2017 dat aangaande de burgerpeiling niet de juiste vraagstelling is voorgelegd, quod non. Hoek beweert feitelijk dat de inwoners zijn misleid. Jammer dat dit raadslid zijn plank van integriteit blijft misslaan. De vijf gemeenteraden hebben destijds gelijktijdig mogen stemmen over een voorliggend en gemanipuleerd raadsvoorstel van de Stuurgroep OBT, zijnde ‘herindelen of herindelen’. Dat is in drie gemeenteraden via gekwalificeerde meerderheden afgewezen en zijn er amendementen aangenomen voor een ‘versterkte samenwerking met doorzettingsmacht’. Andere smaken zijn er niet! Deze meerderheden van de vertegenwoordigende democratie in drie gemeenten die TEGEN herindeling zijn, goed voor ruim 52.000 inwoners, worden nog steeds niet democratisch gerespecteerd door raadslid Hoek cum suis. Herindeling blijft een ondemocratische beslissing nu slechts 2 gemeenten met 33.000 inwoners hier voor stemden. De ‘versterkte samenwerking’ is vervolgens gepresenteerd aan alle raadsleden in de Hoeksche Waard en is daarna gecommuniceerd, gepubliceerd en veelvuldig becommentarieerd in vele gremia, media en internetfora. De inwoners van de HW wisten dus wel degelijk waarover de burgerpeiling ging. De uitslag van de burgerpeiling is feitelijk een zeer versterkte herbevestiging van wat de respectieve gemeenteraden al hadden besloten. Democratie in optima forma! Dat betekent dat er bij de burgerpeiling ook inwoners TEGEN herindeling hebben gestemd, die daarvoor nog op ‘pro-herindelende’ politieke lokale partijen stemden. Dus een grote kloof tussen inwoners en ‘pro-herindelende’ politieke elite. Over directe democratie heeft Aristoteles in zijn boek Politica verstandige dingen geschreven. Ik citeer: 'de bewering dat de meerderheid soeverein moet zijn, veeleer dan een kleine groep gevormd door de 'besten', lijkt een oplossing te bieden die weliswaar moeilijkheden met zich meebrengt, maar vermoedelijk toch ook een kern van waarheid bevat. Het is namelijk zeer wel mogelijk dat een meerderheid, gevormd door mensen die denken afzonderlijk niet veel waard te zijn, in haar geheel toch beter is dan zo'n elite.' Kortom: Aristoteles’ punt blijft uiterst relevant. We hebben gezien dat onder regie en aansturing van de Provincie de ‘pro-herindelende’ lokale politieke partijen het project 'herindeling Hoeksche Waard' knullig door luiheid van zijn inwoners heeft weten te vervreemden. Er wordt structureel niet geluisterd naar de meerderheid van de vertegenwoordigende democratie (TEGEN herindeling) noch naar de versterkte herbevestiging hiervan via de burgerpeiling. Als provincie is het gemakkelijk om daadkracht te tonen als je niet gehinderd wordt door democratie. Het behelst een grote minachting richting inwoners, ook van de ‘pro-herindelers’, die zich voor het ondemocratische karretje van de bovengestelde elite (Provincie) hebben laten spannen. Het vertrouwen in hen aan wie de kiezer bij verkiezingen macht delegeert, zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor deze pro-herindelende lokale politieke partijen flink afnemen. ‘Vertrouwen’ is het sleutelwoord, want de Provinciale visie over herindeling HW sluit helemaal niet aan bij de belevingswereld van de inwoners. Het is zelfs tegen de wet Arhi, want voldoende democratisch draagvlak is toch de belangrijkste pijler van deze Wet. In de HW blijkt echter een roep naar politici te zijn die standvastig zijn én de hoeder willen zijn van de vertegenwoordigende democratie! Er is sprake van een harde botsing tussen verwachtingen van die politici met overdreven vooroordelen en kinderlijke verlangens voor een herindeling en het nemen van verantwoordelijkheid door die politici die een integrale afweging maken en daarbij de vertegenwoordigende democratie niet aan hun laars lapt en aansluiten bij de belevingswereld van de inwoners. De politici van de ‘samenwerkende raadsfracties’ hebben met deze integere houding respect en veel vertrouwen afgedwongen en dat vergt grote moed! Dat zal hopelijk met extra raadszetels voor de ‘samenwerkende raadsfracties’ worden beloond bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
C.F. de Graaf, 12-05-2017 19:01.
Hoeksche Waard: één regioraad met vijf autonome gemeenten. De SGP/CU fractie uit Oud-Beijerland heeft onlangs het initiatief genomen om inwoners snel te betrekken bij het vaststellen van een ‘Manifest Kernenbeleid’. Dat manifest moet richtinggevend worden voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, ook al wordt dat steeds onwaarschijnlijker. Er moet veel aandacht komen voor burgerparticipatie, betrokkenheid en eigenheid van kernen. Het is een contradictie, want eerst wilden de politieke partijen in Strijen (excl. Strijens Belang) en Oud-Beijerland helemaal niets weten om inwoners te betrekken bij de discussie aangaande herindeling of versterkt samenwerken, laat staan dat de inwoners hierover hun stem mochten uitbrengen via een burgerpeiling. De ‘herindelers’ proberen in samenwerking met de provincie een ondemocratische herindeling via manipulaties en vuige machinaties door de strot van de inwoners te duwen. Eerst inwoners nergens bij betrekken en aan de kant zetten, de desbetreffende politici bleven liever op hun pluche zitten, en nu mogen ze ineens wel meedoen? Huichelachtig; het is het paard achter de wagen spannen en een doekje voor het bloeden! En wie zit hier nu op te wachten? Ervaringsdeskundigen voor wat betreft het kernenbeleid zijn vooral te vinden bij de ‘samenwerkers’. Zij praktiseren al jarenlang een goed functionerend kernenbeleid in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk. Gecharmeerd ben ik van het in stand houden van de leefbaarheid en vitaliteit in elke kern via het model van meedenkgroepen. Deze groepen hebben een intermediairfunctie tussen de inwoners en de gemeente, die ze ziet als officiële gesprekspartner. Minimaal twee keer per jaar is er overleg tussen de groepen en het college van burgemeester en wethouders over alles wat er leeft in het dorp. Men mag gevraagd en ongevraagd inbreng hebben in het gemeentelijk beleid en elke meedenkgroep houdt jaarlijks een openbare vergadering in het dorp. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Ook in Strijen is er een (alternatieve) burgerpeiling gehouden. Dus in 4 van de vijf gemeenten hebben de burgers eindelijk hun stem mogen laten horen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Sterker gezegd: in 13 dorpen en 3 buurtschappen van de totaal 14 dorpen in de HW is de mening gevraagd aan de inwoners. Massaal is aan deze oproep gehoor gegeven. Ruim 2/3 van de inwoners is tegen herindeling. De vertegenwoordigende democratie heeft, gesteund door de burgerpeilingen, in ruime meerderheid gestemd en gekozen voor een versterkte samenwerking met doorzettingsmacht. Want dat is het alternatief dat de ‘samenwerkers’ hebben gepresenteerd en vervolgens gecommuniceerd. Volgens de wet Arhi moet het advies van de provincie aan spelregels voldoen, waaronder de belangrijkste pijler die van democratisch draagvlak. Dus de Tweede Kamer zal het advies van de provincie op zijn merites moeten beoordelen, rekening houdend met de inbreng van de ‘samenwerkers’™, hun ingediende zienswijzen en de uitslagen van de burgerpeilingen. En zo hoort het ook te gaan in een echte democratie! ‘Samenwerkers’ hebben in principe geen manifest nodig van politieke partijen die voorstander zijn van herindeling en die in deze discussie absoluut niet voor de inwoners kiezen. Willen ze als minderheid een meerderheid dictaten gaan opleggen aangaande het kernenbeleid? Het is aan u, lezer, te beoordelen of de handelswijze van ‘herindelers’ onder leiding van gedeputeerde Van der Sande aangaande de bestuurlijke toekomst HW als democratisch en fatsoenlijk is te duiden. Momenteel is er een sterk democratisch draagvlak verkregen voor versterkte samenwerking met doorzettingsmacht. Daar is een Staatsrechtelijke meerderheid voor verkregen en er ligt een samenwerkingsmodel gereed dat een meer dan volwaardig alternatief blijkt te zijn voor herindeling. De Tweede Kamer zal de huidige Staatsrechtelijke werkelijkheid concluderen, zijnde onvoldoende democratisch draagvlak voor een herindeling, en daar gevolgen aan verbinden. Laat de inspanningen gericht zijn op het feit dat er een versterkte samenwerking komt met één regioraad voor regionale vraagstukken en met 5 autonome gemeenten. C.F. de Graaf, Binnenmaas
C.F. de Graaf, 25-03-2017 15:23.
Eindelijk hebben de inwoners, dank zij de 'samenwerkers', een stem gekregen in het fusieproces. Massaal hebben de inwoners van zich laten horen en hebben TEGEN een herindeling gestemd. Dit correspondeert met de uitslagen via de vertegenwoordigende democratie, de gemeenteraden, die al in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk, TEGEN een herindeling hadden gestemd maar tevens via amendementen hadden gestemd VOOR een verstrekte samenwerking op regionale vraagstukken met doorzettingsmacht. De 'samenwerkers' zullen er zorg voor dragen dat us stem ook wordt gehoord in de Tweede Kamer, want de Tweede Kamer beslist uiteindelijk of de gemeenten in de Hoeksche Waard worden opgeheven of niet. Via manipulaties en vuige machinaties hebben de Stuurgroep OBT en voorstanders van herindeling inclusief de gedeputeerde Van der Sande geprobeerd een herindeling door de strot van de inwoners te duwen. Met deze massale bijval zal hopelijk de democratie zegevieren en zal een herindeling kunnen worden afgewenteld. Veel dank aan allen, die hun stem hebben uitgebracht.
Cock de Graaf, 16-03-2017 16:45.
Geachte Seuters en overige Hoeksewaarders, het is me wat, de samenvoeging is niet te voorkomen, 'vooruitgang' heet dat. en zoals u weet is niet elke vooruitgang een verbetering. dus het onvermijdelijke is wel te vertragen, maar niet te stoppen. dat vertragen heeft u en mij al heel veel gekost. en zal nog veel meer kosten als de huidige 'tempeltjes' hun reserves opmaken. iets dat al lang gaande is. naarmate het besef dat samensmelten onvermijdelijk is, loopt het tempo van potverteren in evenredig op. minder overheids dienaren beperkt eveneens de corruptie. en ja, de afstand van burger tot bestuurder wordt groter, maar hoe vaak spreekt u nu een gemeentebestuurder? maakt deze vergroting dan echt een verschil? tel uw knopen en veel wijsheid op 15 maart gewenst! groeten, Dré
Dré Jansen, 08-03-2017 12:06.
BURGERPEILING GEEFT VERTROUWEN TERUG AAN BURGERS De burgerpeiling doet er toe! Tegenstanders willen u doen geloven van niet. Zij lopen onder ‘regie’ van gedeputeerde Van der Sande in ganzenpas achter een gemanipuleerde en via vuige machinaties opgelegde herindeling aan. Op 2 november mocht Van der Sande in de Statencommissie al zijn doorgestoken kaart spelen. Met maar één doel: de burgerpeiling de pas afsnijden en u – de inwoner – buiten spel zetten. Het is een ONDEMOCRATISCHE beslissing! Grote vraagtekens moeten gezet worden bij de meerderheid van de provinciale politieke partijen. Zij toonden weinig op te hebben met moraal en integriteit en haalden hun schouders op bij insprekers, die melding maakten van het manipuleren en uit elkaar spelen van raads- en statenleden door gedeputeerde Van der Sande. Onfris. En daarna de mond vol hebben van respect voor de burgers en respect voor de vertegenwoordigende democratie in de HW? Misselijkmakend. De enige heldere toon in de kakofonie van politieke geluiden over de bestuurlijke toekomst is de stem van de burger. Wie VOOR de BURGERPEILING is, is voor ‘VERTROUWEN’. ‘Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de burger zijn de kaarten die de ‘samenwerkers’ keer op keer op tafel legden. En met het organiseren van een burgerpeiling steken ze voor de inwoners nog één keer krachtig hun nek boven het maaiveld uit. En juist dat maakt kennelijk het slechtste los bij de voorstanders van een opgelegde herindeling: het onkruid, dat ‘verdeel en heers’ heet, vond al voor de zomer voedingsbodem en tiert nog welig. Het is als een nachtvorst in het voorjaar, die schade doet aan de bloemen van democratische genegenheid die bloeien in mijn tuin. Het is dor in mijn politieke hof, maar ik blijf tuinieren. In het fusievraagstuk is een groot gebrek aan vertrouwen ontstaan tussen de inwoners en de politieke elite. Deze politieke partijen, die meer op hebben met de mening van de branche-organisatie dan die van de inwoners, lokale ondernemers en verenigingen, lijden al jaren aan bloedarmoede. Zij snakken naar het moment dat zij hun krachten kunnen bundelen in één afdeling en één fractie HW. Zij zijn echter ‘per ongeluk’ vergeten hun visies op de toekomst van de HW te delen met de inwoners. En dat is een geweldige omissie, want daardoor wordt de kloof tussen politieke elite en de burger alleen maar groter. Voor vertrouwen moet je bruggen bouwen. Daarvoor hebben de ‘samenwerkers’ een uniek en nieuw ‘samenwerkingsmodel met doorzettingsmacht’ gelanceerd. De huidige regionale samenwerking kent al een flink aantal stevige pijlers. Doorzettingsmacht is het laatste brugelement, dat op deze pijlers getakeld moet worden; snellere besluitvorming en nog betere benutting van (economische) mogelijkheden voor de gehele HW en hun inwoners liggen binnen handbereik. Maar die hand, die nodig is om dat laatste, door de ‘samenwerkers’ aangeleverde brugelement op zijn plaats te leggen, wordt onder orders van Van der Sande verborgen gehouden. Wat de gedeputeerde daar ook over mag brullen: ervaringsdeskundigen, experts, voorstanders én een flink deel van de tegenstanders zijn het er over eens dat het samenwerkingsmodel een meer dan volwaardig alternatief is voor herindeling! Een sterke samenleving ontstaat dààr waar mensen, dus ook politici, nog beter willen samenwerken! Strijen en Oud-Beijerland (2 dorpen met 33.000 inwoners) zien niets in een burgerpeiling. Zouden ze vrezen dat, net als in 2003, meer dan 80% van hun inwoners zich tegen een herindeling zal uitspreken? Angst is ook hier een slechte raadgever. Inwoners in de hele Hoeksche Waard behoren een stem te hebben in een besluit over het mogelijk opheffen van hun eigen gemeente. Hoe kan je jezelf volksvertegenwoordiger noemen en een burgerpeiling over zo’n onderwerp blokkeren? Gelukkig bieden Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk (12 dorpen en 3 buurtschappen met ruim 52.000 inwoners) u als inwoner wel die gelegenheid. Het is dus nu aan u, de kiezer, om uw stem op de toekomst van de HW uit te brengen. De hoge heren hebben geprobeerd u buiten spel te zetten. Maar nu is het uw kans. Pak deze kans! Laat u niets wijs maken: het heeft zin! De uitslagen leggen een groot gewicht in de schaal voor besluitvorming straks in de Tweede Kamer en eventueel Eerste Kamer. Naast het draagvlak onder gemeenteraden – waarvan er al drie tegen en twee voor herindeling zijn – is het draagvlak onder inwoners voor de Tweede Kamer van doorslaggevende betekenis. Ik vertrouw er dan ook op, dat de inwoners van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk massaal gebruik zullen maken van de mogelijkheid om hun (tegen)stem te laten horen. Daarbij wens ik u veel wijsheid toe op 15 maart a.s. C.F. de Graaf, Binnenmaas
CdG, 28-02-2017 15:04.
Bij een herindeling worden 5 doelstellingen zeker gehaald. 1) de reserves zijn in no-time opgebruikt; 2) er is een begrotingstekort ontstaan; 3) gemeentelijke belastingen vliegen omhoog; 4) de voorzieningen zijn afgebroken; 5) er is geen bestuurder meer aanspreekbaar.
C.F. de Graaf, 24-12-2016 17:55.
Bezoldiging burgemeesters Klasse Aantal inwoners Bezoldiging 1 Tot en met 8.000 € 6.042,10 2 8.001–14.000 € 6.646,94 3 14.001–24.000 € 7.247,27 4 24.001–40.000 € 7.878,20 5 40.001–60.000 € 8.540,95 6 60.001–100.000 € 9.260,51 7 100.001–150.000 € 9.818,34 8 150.001–375.000 € 10.520,48 9 375.001 en meer € 11.270,20 Bezoldiging wethouders en raadsleden kunt u ook opzoeken in de betreffende rechtspositie besluiten. Mag het niet een tikkie kleiner, innovatiever en slagvaardiger?
Petra Kiss, 21-12-2016 09:13.
1 2  3  4  5   >  >>
Voeg een reactie toeCaptcha

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst