logo 's-Gravendeel

Digitaal dorp
's-Gravendeel

Alles over 's-Gravendeel...

Forum - Onderwerp: Moet Binnenmaas fuseren? En met wie?

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst

De stelling en reacties zijn meningen van de inzenders. Plaatsing betekent niet dat de redactie van digitaal dorp 's-Gravendeel deze meningen deelt. Schuttingtaal, op de persoon spelen en onzinnige reacties zijn niet toegestaan. Daardoor kan het zijn dat uw reactie (gedeeltelijk) wordt verwijderd. Misbruik kunt u melden via het e-mailformulier.

Stelling:


>> Voeg een reactie toe <<

Er is een discussie ontstaan of de gemeente Binnenmaas moet fuseren met alle vier de andere gemeenten. De vraag is echter wat beter is: Eerst met Strijen samen gaan en pas later met de anderen of gelijk in n keer een complete fusie van vijf gemeenten? Probeer uw opmerkingen zo objectief mogelijk weer te geven en onderbouw het alstublieft met duidelijke argumenten.
Hessel Visser, 26-01-2014 11:35.

Reacties

1 2  3  4  5   >  >>
Inwoner HW stemt, dus u bestaat! Raadslid Hoek (VVD) uit Korendijk schrijft in Het Kompas van 5 mei 2017 dat aangaande de burgerpeiling niet de juiste vraagstelling is voorgelegd, quod non. Hoek beweert feitelijk dat de inwoners zijn misleid. Jammer dat dit raadslid zijn plank van integriteit blijft misslaan. De vijf gemeenteraden hebben destijds gelijktijdig mogen stemmen over een voorliggend en gemanipuleerd raadsvoorstel van de Stuurgroep OBT, zijnde ‘herindelen of herindelen’. Dat is in drie gemeenteraden via gekwalificeerde meerderheden afgewezen en zijn er amendementen aangenomen voor een ‘versterkte samenwerking met doorzettingsmacht’. Andere smaken zijn er niet! Deze meerderheden van de vertegenwoordigende democratie in drie gemeenten die TEGEN herindeling zijn, goed voor ruim 52.000 inwoners, worden nog steeds niet democratisch gerespecteerd door raadslid Hoek cum suis. Herindeling blijft een ondemocratische beslissing nu slechts 2 gemeenten met 33.000 inwoners hier voor stemden. De ‘versterkte samenwerking’ is vervolgens gepresenteerd aan alle raadsleden in de Hoeksche Waard en is daarna gecommuniceerd, gepubliceerd en veelvuldig becommentarieerd in vele gremia, media en internetfora. De inwoners van de HW wisten dus wel degelijk waarover de burgerpeiling ging. De uitslag van de burgerpeiling is feitelijk een zeer versterkte herbevestiging van wat de respectieve gemeenteraden al hadden besloten. Democratie in optima forma! Dat betekent dat er bij de burgerpeiling ook inwoners TEGEN herindeling hebben gestemd, die daarvoor nog op ‘pro-herindelende’ politieke lokale partijen stemden. Dus een grote kloof tussen inwoners en ‘pro-herindelende’ politieke elite. Over directe democratie heeft Aristoteles in zijn boek Politica verstandige dingen geschreven. Ik citeer: 'de bewering dat de meerderheid soeverein moet zijn, veeleer dan een kleine groep gevormd door de 'besten', lijkt een oplossing te bieden die weliswaar moeilijkheden met zich meebrengt, maar vermoedelijk toch ook een kern van waarheid bevat. Het is namelijk zeer wel mogelijk dat een meerderheid, gevormd door mensen die denken afzonderlijk niet veel waard te zijn, in haar geheel toch beter is dan zo'n elite.' Kortom: Aristoteles’ punt blijft uiterst relevant. We hebben gezien dat onder regie en aansturing van de Provincie de ‘pro-herindelende’ lokale politieke partijen het project 'herindeling Hoeksche Waard' knullig door luiheid van zijn inwoners heeft weten te vervreemden. Er wordt structureel niet geluisterd naar de meerderheid van de vertegenwoordigende democratie (TEGEN herindeling) noch naar de versterkte herbevestiging hiervan via de burgerpeiling. Als provincie is het gemakkelijk om daadkracht te tonen als je niet gehinderd wordt door democratie. Het behelst een grote minachting richting inwoners, ook van de ‘pro-herindelers’, die zich voor het ondemocratische karretje van de bovengestelde elite (Provincie) hebben laten spannen. Het vertrouwen in hen aan wie de kiezer bij verkiezingen macht delegeert, zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor deze pro-herindelende lokale politieke partijen flink afnemen. ‘Vertrouwen’ is het sleutelwoord, want de Provinciale visie over herindeling HW sluit helemaal niet aan bij de belevingswereld van de inwoners. Het is zelfs tegen de wet Arhi, want voldoende democratisch draagvlak is toch de belangrijkste pijler van deze Wet. In de HW blijkt echter een roep naar politici te zijn die standvastig zijn én de hoeder willen zijn van de vertegenwoordigende democratie! Er is sprake van een harde botsing tussen verwachtingen van die politici met overdreven vooroordelen en kinderlijke verlangens voor een herindeling en het nemen van verantwoordelijkheid door die politici die een integrale afweging maken en daarbij de vertegenwoordigende democratie niet aan hun laars lapt en aansluiten bij de belevingswereld van de inwoners. De politici van de ‘samenwerkende raadsfracties’ hebben met deze integere houding respect en veel vertrouwen afgedwongen en dat vergt grote moed! Dat zal hopelijk met extra raadszetels voor de ‘samenwerkende raadsfracties’ worden beloond bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
C.F. de Graaf, 12-05-2017 19:01.
Hoeksche Waard: één regioraad met vijf autonome gemeenten. De SGP/CU fractie uit Oud-Beijerland heeft onlangs het initiatief genomen om inwoners snel te betrekken bij het vaststellen van een ‘Manifest Kernenbeleid’. Dat manifest moet richtinggevend worden voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard, ook al wordt dat steeds onwaarschijnlijker. Er moet veel aandacht komen voor burgerparticipatie, betrokkenheid en eigenheid van kernen. Het is een contradictie, want eerst wilden de politieke partijen in Strijen (excl. Strijens Belang) en Oud-Beijerland helemaal niets weten om inwoners te betrekken bij de discussie aangaande herindeling of versterkt samenwerken, laat staan dat de inwoners hierover hun stem mochten uitbrengen via een burgerpeiling. De ‘herindelers’ proberen in samenwerking met de provincie een ondemocratische herindeling via manipulaties en vuige machinaties door de strot van de inwoners te duwen. Eerst inwoners nergens bij betrekken en aan de kant zetten, de desbetreffende politici bleven liever op hun pluche zitten, en nu mogen ze ineens wel meedoen? Huichelachtig; het is het paard achter de wagen spannen en een doekje voor het bloeden! En wie zit hier nu op te wachten? Ervaringsdeskundigen voor wat betreft het kernenbeleid zijn vooral te vinden bij de ‘samenwerkers’. Zij praktiseren al jarenlang een goed functionerend kernenbeleid in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk. Gecharmeerd ben ik van het in stand houden van de leefbaarheid en vitaliteit in elke kern via het model van meedenkgroepen. Deze groepen hebben een intermediairfunctie tussen de inwoners en de gemeente, die ze ziet als officiële gesprekspartner. Minimaal twee keer per jaar is er overleg tussen de groepen en het college van burgemeester en wethouders over alles wat er leeft in het dorp. Men mag gevraagd en ongevraagd inbreng hebben in het gemeentelijk beleid en elke meedenkgroep houdt jaarlijks een openbare vergadering in het dorp. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Ook in Strijen is er een (alternatieve) burgerpeiling gehouden. Dus in 4 van de vijf gemeenten hebben de burgers eindelijk hun stem mogen laten horen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Sterker gezegd: in 13 dorpen en 3 buurtschappen van de totaal 14 dorpen in de HW is de mening gevraagd aan de inwoners. Massaal is aan deze oproep gehoor gegeven. Ruim 2/3 van de inwoners is tegen herindeling. De vertegenwoordigende democratie heeft, gesteund door de burgerpeilingen, in ruime meerderheid gestemd en gekozen voor een versterkte samenwerking met doorzettingsmacht. Want dat is het alternatief dat de ‘samenwerkers’ hebben gepresenteerd en vervolgens gecommuniceerd. Volgens de wet Arhi moet het advies van de provincie aan spelregels voldoen, waaronder de belangrijkste pijler die van democratisch draagvlak. Dus de Tweede Kamer zal het advies van de provincie op zijn merites moeten beoordelen, rekening houdend met de inbreng van de ‘samenwerkers’, hun ingediende zienswijzen en de uitslagen van de burgerpeilingen. En zo hoort het ook te gaan in een echte democratie! ‘Samenwerkers’ hebben in principe geen manifest nodig van politieke partijen die voorstander zijn van herindeling en die in deze discussie absoluut niet voor de inwoners kiezen. Willen ze als minderheid een meerderheid dictaten gaan opleggen aangaande het kernenbeleid? Het is aan u, lezer, te beoordelen of de handelswijze van ‘herindelers’ onder leiding van gedeputeerde Van der Sande aangaande de bestuurlijke toekomst HW als democratisch en fatsoenlijk is te duiden. Momenteel is er een sterk democratisch draagvlak verkregen voor versterkte samenwerking met doorzettingsmacht. Daar is een Staatsrechtelijke meerderheid voor verkregen en er ligt een samenwerkingsmodel gereed dat een meer dan volwaardig alternatief blijkt te zijn voor herindeling. De Tweede Kamer zal de huidige Staatsrechtelijke werkelijkheid concluderen, zijnde onvoldoende democratisch draagvlak voor een herindeling, en daar gevolgen aan verbinden. Laat de inspanningen gericht zijn op het feit dat er een versterkte samenwerking komt met één regioraad voor regionale vraagstukken en met 5 autonome gemeenten. C.F. de Graaf, Binnenmaas
C.F. de Graaf, 25-03-2017 15:23.
Eindelijk hebben de inwoners, dank zij de 'samenwerkers', een stem gekregen in het fusieproces. Massaal hebben de inwoners van zich laten horen en hebben TEGEN een herindeling gestemd. Dit correspondeert met de uitslagen via de vertegenwoordigende democratie, de gemeenteraden, die al in Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk, TEGEN een herindeling hadden gestemd maar tevens via amendementen hadden gestemd VOOR een verstrekte samenwerking op regionale vraagstukken met doorzettingsmacht. De 'samenwerkers' zullen er zorg voor dragen dat us stem ook wordt gehoord in de Tweede Kamer, want de Tweede Kamer beslist uiteindelijk of de gemeenten in de Hoeksche Waard worden opgeheven of niet. Via manipulaties en vuige machinaties hebben de Stuurgroep OBT en voorstanders van herindeling inclusief de gedeputeerde Van der Sande geprobeerd een herindeling door de strot van de inwoners te duwen. Met deze massale bijval zal hopelijk de democratie zegevieren en zal een herindeling kunnen worden afgewenteld. Veel dank aan allen, die hun stem hebben uitgebracht.
Cock de Graaf, 16-03-2017 16:45.
Geachte Seuters en overige Hoeksewaarders, het is me wat, de samenvoeging is niet te voorkomen, 'vooruitgang' heet dat. en zoals u weet is niet elke vooruitgang een verbetering. dus het onvermijdelijke is wel te vertragen, maar niet te stoppen. dat vertragen heeft u en mij al heel veel gekost. en zal nog veel meer kosten als de huidige 'tempeltjes' hun reserves opmaken. iets dat al lang gaande is. naarmate het besef dat samensmelten onvermijdelijk is, loopt het tempo van potverteren in evenredig op. minder overheids dienaren beperkt eveneens de corruptie. en ja, de afstand van burger tot bestuurder wordt groter, maar hoe vaak spreekt u nu een gemeentebestuurder? maakt deze vergroting dan echt een verschil? tel uw knopen en veel wijsheid op 15 maart gewenst! groeten, Dré
Dré Jansen, 08-03-2017 12:06.
BURGERPEILING GEEFT VERTROUWEN TERUG AAN BURGERS De burgerpeiling doet er toe! Tegenstanders willen u doen geloven van niet. Zij lopen onder ‘regie’ van gedeputeerde Van der Sande in ganzenpas achter een gemanipuleerde en via vuige machinaties opgelegde herindeling aan. Op 2 november mocht Van der Sande in de Statencommissie al zijn doorgestoken kaart spelen. Met maar één doel: de burgerpeiling de pas afsnijden en u – de inwoner – buiten spel zetten. Het is een ONDEMOCRATISCHE beslissing! Grote vraagtekens moeten gezet worden bij de meerderheid van de provinciale politieke partijen. Zij toonden weinig op te hebben met moraal en integriteit en haalden hun schouders op bij insprekers, die melding maakten van het manipuleren en uit elkaar spelen van raads- en statenleden door gedeputeerde Van der Sande. Onfris. En daarna de mond vol hebben van respect voor de burgers en respect voor de vertegenwoordigende democratie in de HW? Misselijkmakend. De enige heldere toon in de kakofonie van politieke geluiden over de bestuurlijke toekomst is de stem van de burger. Wie VOOR de BURGERPEILING is, is voor ‘VERTROUWEN’. ‘Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in de burger zijn de kaarten die de ‘samenwerkers’ keer op keer op tafel legden. En met het organiseren van een burgerpeiling steken ze voor de inwoners nog één keer krachtig hun nek boven het maaiveld uit. En juist dat maakt kennelijk het slechtste los bij de voorstanders van een opgelegde herindeling: het onkruid, dat ‘verdeel en heers’ heet, vond al voor de zomer voedingsbodem en tiert nog welig. Het is als een nachtvorst in het voorjaar, die schade doet aan de bloemen van democratische genegenheid die bloeien in mijn tuin. Het is dor in mijn politieke hof, maar ik blijf tuinieren. In het fusievraagstuk is een groot gebrek aan vertrouwen ontstaan tussen de inwoners en de politieke elite. Deze politieke partijen, die meer op hebben met de mening van de branche-organisatie dan die van de inwoners, lokale ondernemers en verenigingen, lijden al jaren aan bloedarmoede. Zij snakken naar het moment dat zij hun krachten kunnen bundelen in één afdeling en één fractie HW. Zij zijn echter ‘per ongeluk’ vergeten hun visies op de toekomst van de HW te delen met de inwoners. En dat is een geweldige omissie, want daardoor wordt de kloof tussen politieke elite en de burger alleen maar groter. Voor vertrouwen moet je bruggen bouwen. Daarvoor hebben de ‘samenwerkers’ een uniek en nieuw ‘samenwerkingsmodel met doorzettingsmacht’ gelanceerd. De huidige regionale samenwerking kent al een flink aantal stevige pijlers. Doorzettingsmacht is het laatste brugelement, dat op deze pijlers getakeld moet worden; snellere besluitvorming en nog betere benutting van (economische) mogelijkheden voor de gehele HW en hun inwoners liggen binnen handbereik. Maar die hand, die nodig is om dat laatste, door de ‘samenwerkers’ aangeleverde brugelement op zijn plaats te leggen, wordt onder orders van Van der Sande verborgen gehouden. Wat de gedeputeerde daar ook over mag brullen: ervaringsdeskundigen, experts, voorstanders én een flink deel van de tegenstanders zijn het er over eens dat het samenwerkingsmodel een meer dan volwaardig alternatief is voor herindeling! Een sterke samenleving ontstaat dààr waar mensen, dus ook politici, nog beter willen samenwerken! Strijen en Oud-Beijerland (2 dorpen met 33.000 inwoners) zien niets in een burgerpeiling. Zouden ze vrezen dat, net als in 2003, meer dan 80% van hun inwoners zich tegen een herindeling zal uitspreken? Angst is ook hier een slechte raadgever. Inwoners in de hele Hoeksche Waard behoren een stem te hebben in een besluit over het mogelijk opheffen van hun eigen gemeente. Hoe kan je jezelf volksvertegenwoordiger noemen en een burgerpeiling over zo’n onderwerp blokkeren? Gelukkig bieden Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk (12 dorpen en 3 buurtschappen met ruim 52.000 inwoners) u als inwoner wel die gelegenheid. Het is dus nu aan u, de kiezer, om uw stem op de toekomst van de HW uit te brengen. De hoge heren hebben geprobeerd u buiten spel te zetten. Maar nu is het uw kans. Pak deze kans! Laat u niets wijs maken: het heeft zin! De uitslagen leggen een groot gewicht in de schaal voor besluitvorming straks in de Tweede Kamer en eventueel Eerste Kamer. Naast het draagvlak onder gemeenteraden – waarvan er al drie tegen en twee voor herindeling zijn – is het draagvlak onder inwoners voor de Tweede Kamer van doorslaggevende betekenis. Ik vertrouw er dan ook op, dat de inwoners van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk massaal gebruik zullen maken van de mogelijkheid om hun (tegen)stem te laten horen. Daarbij wens ik u veel wijsheid toe op 15 maart a.s. C.F. de Graaf, Binnenmaas
CdG, 28-02-2017 15:04.
Bij een herindeling worden 5 doelstellingen zeker gehaald. 1) de reserves zijn in no-time opgebruikt; 2) er is een begrotingstekort ontstaan; 3) gemeentelijke belastingen vliegen omhoog; 4) de voorzieningen zijn afgebroken; 5) er is geen bestuurder meer aanspreekbaar.
C.F. de Graaf, 24-12-2016 17:55.
Bezoldiging burgemeesters Klasse Aantal inwoners Bezoldiging 1 Tot en met 8.000 € 6.042,10 2 8.001–14.000 € 6.646,94 3 14.001–24.000 € 7.247,27 4 24.001–40.000 € 7.878,20 5 40.001–60.000 € 8.540,95 6 60.001–100.000 € 9.260,51 7 100.001–150.000 € 9.818,34 8 150.001–375.000 € 10.520,48 9 375.001 en meer € 11.270,20 Bezoldiging wethouders en raadsleden kunt u ook opzoeken in de betreffende rechtspositie besluiten. Mag het niet een tikkie kleiner, innovatiever en slagvaardiger?
Petra Kiss, 21-12-2016 09:13.
DEMOCRATIE IN HOEKSCHE WAARD DEVALUEERT IN RAP TEMPO DOOR HERINDELING Gemeenteraden aan het woord De respectieve gemeenteraden in de HW hebben gestemd, want dat was zo in samenspraak met de provincie afgesproken in de raadsledenconferentie in 2014. Het gemanipuleerde en dus partijdige raadsvoorstel van de door de provincie ingestelde Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke Toekomst Hoeksche Waard: "herindelen of herindelen" is weggestemd in drie van de vijf gemeenten. Nooit is afgesproken om met een unaniem voorstel te komen, want volgens artikel 27 van de gemeentewet stemmen leden van de raad zonder last. Dan kun je dus niet volhouden dat een minderheid tegen herindeling is, want dan behoeft u fikse bijscholing van ons Staatsrecht. Aan het hoofd der gemeente staat een raad, zo leert ons de Staatsinrichting. De gemeenteraad is geen volksvertegenwoordiging in die zin dat hij de burgerij vertegenwoordigt bij de gemeentelijke overheid. De gemeenteraad is zelf de gemeentelijke overheid. En bij regionale problemen kun je dus niet eenvoudig het aantal raadsleden van de vijf gemeenten HW bij elkaar optellen en daaruit conclusies trekken, zoals de provincie doet en de “pro-herindelende” politieke partijen. Daarmee vermink je dus de Staatsrechtelijke democratie. Ons Staatsrecht laat niet toe dat in een regio dus de stemmen bij elkaar worden opgeteld om daar vervolgens conclusies aan te verbinden. In bokstermen gesproken: dat is een stoot onder de democratische gordel! Elke gemeente is autonoom, met een zetelaantal gebaseerd op het aantal inwoners en met een verschillend opkomstpercentage. Drie gemeenten (ca. 53.000 inwoners) hebben tegen herindeling gestemd en voor versterkte samenwerking gekozen. Volgens ons huidige Staatsrecht heeft versterkte samenwerking daardoor een democratische legitimiteit verkregen en dus niet een herindeling (2 gemeenten zijn daar voor en zij vertegenwoordigen slechts ca. 32.000 inwoners). Een politieke partij en fervent voorstander van herindeling schrijft namens de “pro-herindelers” in Het Kompas van 19 augustus 2016, pagina 21 het volgende. Deze politieke partij “constateert dat de Stuurgroep OBT geen enkele bevoegdheid had (laat staan een juridische status) en dat de vijf gemeenteraden bij de beslissing over herindelen of samenwerken autonoom waren. In die zin heeft de provincie een ondemocratische beslissing genomen. De provincie heeft de Hoeksche Waard voor de gek gehouden." Oftewel: volksverlakkerij. Provincie wil een herindeling door de strot duwen en dat een minderheid een meerderheid z’n wil oplegt. Staatsrechtelijke rol van de provincie Kortom: een haarscherpe en loepzuivere Staatsrechtelijke conclusie van deze politieke partij. Het gaat er dus om of de provincie de democratie heeft gerespecteerd, er naar heeft gehandeld en de democratie heeft onderhouden, quod non. Dan mag je als provincie wel stoer de regie overnemen, volgens de Arhi procedure, maar de politieke elite kan niet rechtsaf slaan als de inwoners linksaf willen. Er lag immers een meerderheidsbesluit om niet te gaan herindelen. Waarom anders de 5 gemeenteraden eerst laten beslissen? Omdat de Staatsrechtelijke democratie dat kennelijk voorschrijft. Met andere woorden: de gevolgde strategie om de regie over te nemen in relatie tot de uitslag bij de 5 gemeenten klopt niet want de diagnose is verkeerd, als ook de remedie. Het fundament van de argumentatie is zeer gebrekkig en dit fundament is vervolgens gelegd in drijfzand. Ook de provincie heeft onze Staatsrechtelijke democratie te volgen, tenzij er hele zwaarwegende redenen zijn van financiële aard of wanbestuur, quod non. En dat heeft de provincie nergens aan kunnen tonen. Dus hun beslissing is juridisch geheel gemankeerd. Inherente paradox over democratie Ik constateer dat er een inherente paradox over het onderwerp “democratie” schuilt bij zowel provincie als “pro-herindelende” politieke partijen. Want deze partijen blijven ondemocratische besluitvorming van de provincie verdedigen en uitventen. Sla ik de “zienswijzen” er op na van “pro-herindelende” politieke partijen, dan constateer ik een hoog papegaaiengehalte. Daarin wordt doodleuk verteld, dat de “samenwerkers” ondemocratisch handelen, want een meerderheid aan raadsleden in de HW heeft voor een herindeling gestemd. Hiervoor heb ik uitgelegd, dat deze redenering Staatsrechtelijk en dus juridisch volstrekt onhoudbaar is. Feitelijk leggen deze partijen mede de bijl aan de wortel van onze democratische rechtsstaat. De conclusie moge duidelijk zijn, dat drie autonome gemeenten tegen herindeling hebben gestemd en slechts twee gemeenten voor een herindeling. De gemeenten zijn autonoom en verschillend van zetelaantallen, als ook de opkomstpercentages bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen zijn verschillend. De pro-herindelende politieke partijen slaan de democratische plank volledig mis in hun uitingen en misleiden de bevolking. Het doel heiligt kennelijk alle ondemocratische middelen. De enige Staatsrechtelijke en juridische werkelijkheid is, dat de “samenwerkers” een democratische legitimiteit hebben verkregen en dat er geen staatsrechtelijke en democratische meerderheid is te vinden voor een herindeling. De provincie en de pro-herindelende politieke partijen blijken niet de “hoeders der democratie” in de HW te zijn. De “samenwerkers” blijken de echte hoeders der democratie te zijn! In hoeverre vindt u blijken dat provincie en pro-herindelende politieke partijen democratisch in hun handelen en uitingen zijn op dit dossier? De beantwoording van deze vraag laat ik aan de lezers en straks aan de kiezers.
CdG, 17-12-2016 17:56.
Mooi stuk en het klop wij moeten de hoekschewaard beschermen. Tegen deze partijen die je noem maar ook tegen de bouw van moskeeën daar kan je opwachten.
j.kamp, 13-10-2016 10:49.
Vertrouwen in de politiek kun je niet nemen, alleen maar geven. De samenwerkende raadsfracties zijn voor versterkte politieke samenwerking. Ondanks onfrisse politieke praktijken en vuige machinaties van de pro-herindelers in de Stuurgroep OBT, waar de zogenaamde onafhankelijke en onpartijdige voorzitter een wolf in schaapskleren bleek, is er toch een democratische legitimiteit voor een versterkte samenwerking gebleken. Het enige houdbare juridische feit blijft dat 3 gemeenten (ca. 53.000 inwoners) voor versterkte samenwerking hebben gekozen. Alleen Strijen en Oud-Beijerland (ca. 32.000 inwoners), konden zich verheugen in een meerderheid voor herindelen. Er is via de representatieve democratie, dus de gemeenteraden, een meerderheid bereikt voor een versterkte samenwerking. Een andere juridische werkelijkheid is er niet, al vindt de Provincie van wel. De Provincie vindt “dat er weliswaar een ruime meerderheid van de raadsleden in de Hoeksche Waard (via de Stuurgroep OBT) voor herindeling is, doch dat een meerderheid in drie van de vijf gemeenteraden heeft gekozen voor samenwerking. Er is geen overtuigend draagvlak voor elk der beide modellen en toch moet er worden gekozen”. Deze redenering gaat totaal niet op, want bij de stemming binnen de Stuurgroep OBT voor een uit te brengen advies aan de Provincie, hebben alle fractievoorzitters 1 stem gekregen. Dus ook de fractievoorzitters van de vele kleine politieke partijen en zelfs éénmansfracties kregen één stem in plaats van gewogen stemmen gebaseerd op het aantal behaalde stemmen tijdens de laatste verkiezingen. Daarnaast heeft de Stuurgroep geen enkele juridische status. De Provincie denkt, dat blijkt, dat als alle gemeenteraadsfracties in de HW op één hoop worden geveegd, dan destilleren we daar wel een meerderheid uit. Uiterst naïef en dom, want er bestaat geen gemeente Hoeksche Waard en het is dus juridisch volledig illegaal en past totaal niet in ons Staatsrechtelijk Democratisch bestel. De opstelling van de Provincie is juridisch zeer gemankeerd, onhoudbaar als ook doorzichtig, vals, en feitelijk een “stoot onder de democratische gordel”. De Provincie staat dus absoluut niet onpartijdig in deze discussie. Het wordt hoog tijd om een volksraadpleging te houden. Dat kan simpel en eenvoudig worden georganiseerd, tegelijkertijd, bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Net zoals in 2003 in de Hoeksche Waard ook een volksraadpleging werd gehouden en toen was ruim 80% van de inwoners TEGEN een herindeling. De Provincie wilde toen een herindeling opleggen en werd terug gefloten door de Tweede Kamer. De Provincie gebruikt wel meer oneigenlijke argumenten. “Zij vindt dat effectieve doorzettingsmacht die nodig is om lastige opgaven op een voortvarende wijze op te kunnen pakken, slechts in het nieuwe samenwerkingsmodel theoretisch is voorzien, maar nauwelijks echt toepasbaar in de praktijk van evenwichtige en duurzame politieke verhoudingen. De optie om als gemeenten elkaar –eventueel met behulp van de Provincie- te dwingen tot uitvoering van op regionaal niveau genomen besluiten bestaat vooralsnog in de Nederlandse bestuurspraktijk vooral op papier, niet in de praktijk. De inherente paradox leidt dus tot een spagaat in de praktijk.” We spreken voor de HW over een uniek nieuw samenwerkingsmodel in Nederland en deskundigen van de VNG achten het model juridisch toelaatbaar. Dus de Provincie zoekt spijkers op laag water want proefondervindelijk is er dus helemaal niets bewezen. De gedeputeerde vraagt in januari jl. aan de “samenwerkers” het model verder uit te werken, weigert vervolgens elke medewerking aan die uitwerking en zegt vrolijk op 5 juli jl. dat enig model van samenwerking niet acceptabel is. Doorzichtig, onprofessioneel en vooral onbetrouwbaar en ondemocratisch, want er is volgens ons geldende Staatsrecht geen op meerderheid gefundeerde democratische legitimiteit voor een herindeling gebleken. Dat u het weet! Vierde bestuurslaag? Tegenstanders van een versterkte samenwerking hanteren het argument dat er een vierde bestuurslaag wordt opgetuigd, quod non. Er bestaat in de Hoeksche Waard al minstens 10 jaar een regionale samenwerking via het SOHW (SamenwerkingsOrgaan HW). Hierin werken de 5 gemeenten nu al jarenlang samen op ca. 16 regionale dossiers. Daaraan adviserend is het adviesorgaan ROHW (Raadsleden Overleg HW), waarin alle fractievoorzitters (of vervangers daarvan) van alle fracties in de HW zijn vertegenwoordigd. In het samenwerkingsmodel krijgt het ROHW regionale doorzettingsmacht en gaat verder als “Hoeksche Raad”. Dit orgaan voor regionale vraagstukken wordt dus omgevormd van adviesorgaan tot beslisorgaan met democratische legitimiteit. Hoezo vierde bestuurslaag? Pro-herindelers, verenigd in Pro Hoeksche Waard, hebben een brief aan de Provincie geschreven, o.a. inhoudende dat de Hoeksche Waard momenteel kansen laat liggen inzake economische effecten van de uitvoering van de gebiedsagenda Hoeksche Waard West. Het is overigens hun goed recht om brieven te schrijven! Naar hun mening zou een deal, zoals de gemeente Korendijk die heeft gesloten met het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuurfonds, tevens moeten gelden voor andere delen van de HW. Dit is natuurlijk een flauwekul argument. Pro HW kan natuurlijk niet beschikken en besluiten over de budgetten van genoemde instellingen en deze zijn kennelijk niet geïnteresseerd in andere delen van de HW. Kortom: een gezocht argument en ongeloofwaardig. Vervolgens wenst men bij een herindeling adviesraden in alle dorpen in te stellen. Alsof dat geen extra bestuurslaag inhoudt, maar dan zonder democratische legitimiteit! Dan kun je beter gaan samenwerken. Via het nieuwe samenwerkingsmodel kun je meteen als gesprekspartner voor de omliggende grote gemeenten gaan fungeren en in het regionale verband Zuid-Holland zuid optreden. In het samenwerkingsmodel kun je tevens afscheid nemen van een aantal gemeenschappelijke regelingen en die onderbrengen bij de “Hoeksche Raad”. Kortom: er is meer effectiviteit te behalen bij een versterkte samenwerking, waardoor de regio HW meer is dan de som der 5 gemeenten. Nieuw bestuurlijk samenwerkingsmodel in Nederland Inwoners hebben “de samenwerkers” democratisch gelegitimeerd en vertrouwen gegeven om via een versterkte samenwerking een hele grote efficiencyslag te laten maken in de besluitvorming voor regionale vraagstukken. De “samenwerkers” hebben een nieuw bestuurlijk model voor versterkte samenwerking met doorzettingsmacht gepresenteerd, die feitelijk uniek is in Nederland. Juristen en experts van VNG en andere organisaties, zoals vertegenwoordigers van de Drechtsteden, hebben hieraan meegewerkt en is dus een meer dan volwaardig alternatief voor herindeling. In het nieuwe samenwerkingsmodel staan onze inwoners centraal, want daar draait het allemaal om. Onze inwoners zitten niet te wachten op alle heisa die een herindeling met zich meebrengt. Dus niet langer meer regionale onderwerpen langs de 5 lokale gemeenteraden voor besluitvorming leiden, maar regionale onderwerpen direct via de “Hoeksche Raad” laten lopen. De fractievoorzitters van elke lokale politieke partij nemen hierin plaats met een stemgewicht dat is gebaseerd op het aantal behaalde stemmen tijdens de laatste verkiezingen. Kortom: korte en krachtige lijnen om over regionale onderwerpen beslissingen te nemen. En ondernemers die regionaal werken willen één regionaal aanspreekpunt. Dat is snel en goed te regelen. Bij een onverhoopte herindeling, en dat is twijfelachtig, wil men gebiedsgerichte wethouders installeren en een nieuwe infrastructuur er omheen optuigen. Kortom: vertrouwen nemen. Bij een versterkte samenwerking blijven we gebruik maken van de bestaande kennis, politieke en ambtelijke infrastructuur in de huidige gemeenten. Dat is vele malen goedkoper dan eerst de huidige structuur afbreken om vervolgens weer een nieuwe gebiedsgerichte structuur op te bouwen met bijv. ambtenaren die ter plaatse niet of onvoldoende bekend zijn. Zonde van de inspanning en het vele geld dat er mee gemoeid is. Kortom: de positie van de lokale raden wordt met het samenwerkingsmodel juist stevig versterkt, omdat in de raden nu meer aandacht en tijd kan worden besteed aan lokale problemen. En daarmee kan de kloof tussen burger en politieke elite worden overbrugd, want regionale problemen worden in de “Hoeksche Raad” behandeld waardoor lokale politieke partijen meer tijd kunnen vrijmaken om met de inwoners in gesprek te gaan. Ook hier slaat de Provincie wederom de plank volledig mis. Herindeling financieel voordeliger? Herindeling zou financieel veel voordeliger zijn, vanwege binnen te halen “frictiegelden” en “BUIG” uitkeringen. Onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen heeft 329 gefuseerde gemeenten onder de loep genomen en concludeert dat bij herindeling geen sprake is van besparingen. Men denkt de besparingen te behalen via “schaalvoordelen, minder dubbeling van taken” en een “daling van het aantal gemeenteambtenaren”. Van besparing is absoluut geen sprake, schrijft het COELO. Ook vier jaar en acht jaar na de fusie zijn de gemiddelde uitgaven niet significant anders dan in gemeenten die niet fuseerden. Volgens COELO is hun onderzoek het “grondigste wetenschappelijk onderzoek” dat tot dusver is verricht naar de financiële gevolgen van gemeentefusies in Nederland. Alle gemeenten in de HW zijn financieel gezond en er blijkt geen “wanbestuur”. Dus geen enkele dringende en urgente reden om te gaan herindelen. Herindeling is pas aan de orde als de inwoners vinden dat de tijd rijp is geworden om als één gemeente Hoeksche Waard verder te gaan. Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en bovengemeentelijke samenwerking De ROB beveelt aan, dat in het kader van overheveling van Rijkstaken naar Gemeenten, meer bovengemeentelijke experimenteerruimte moet komen, zonder herindeling. In het rapport "Wisselwerking" van de ROB, wordt opgeroepen om te experimenteren met vormen van bovengemeentelijke samenwerking. Men wenst "meer ruimte te geven aan experimenten om invulling te geven aan vormen van samenwerking die in de praktijk hun nut hebben bewezen of nog zullen bewijzen. Daarbij kan de Provincie samenwerkingspartner zijn van regionale samenwerkende gemeenten en op die manier stimulerend werken." Kortom: er ligt een unieke kans om invulling te geven aan de oproep van het rapport "Wisselwerking" van de ROB en wellicht dat minister Plasterk er nog een leuk subsidiebedrag in wilt steken om de HW als rolmodel te nemen voor bovengemeentelijke samenwerking. Wat merken de inwoners in de Hoeksche Waard van versterkte samenwerking? Eigenlijk niet zo heel veel. De inwoners in de HW behouden de eigenheid en identiteit van hun dorp, want dat willen ze, zo blijkt uit de recente en representatieve gemeenteraadsstemmingen. De bijzondere “couleur locale” van de dorpen in de HW kunnen behouden en geborgd blijven. De inwoners kunnen nog steeds, zoals ze gewend zijn, heel laagdrempelig hun volksvertegenwoordigers en hun wethouders aanspreken in de supermarkt om de hoek of op de voetbalclub of andere vereniging. Zij kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op hun directe leefomgeving, hun dorpse voorzieningen etc. En als er een regionaal punt moet worden aangekaart, dan kunnen zij dat rechtstreeks bij de hun bekende gemeenteraadsleden of fractievoorzitters aankaarten. Ondernemers en instellingen krijgen te maken met Regionale Portefeuillehouders. Dus directe toegang en meer efficiency voor regionale ondernemers. Kortom: de keuze van de Provincie is uiterst dubieus. Dat is voor onze Staatsrechtelijke Democratische politiek wanhopig incorrect, onfris en ook zeer ondemocratisch, dus volstrekt onbetrouwbaar. De Provincie neemt dus onze democratie niet serieus en heeft zichzelf een brevet van democratisch onvermogen gegeven. Dit lijkt op het beduvelen van de meerderheid van de inwoners in de HW en op welbewuste volksverlakkerij! Wie is nu de hoeder van onze Staatsrechtelijke representatieve democratie? In ieder geval niet de Provincie en dat zullen de “samenwerkers” wel via de Tweede en Eerste Kamer en daarna tot op het hoogste juridische niveau willen en voor onze democratische waarden en normen moeten uitvechten. Vertrouwen kun je niet nemen, alleen maar geven. Er is dus een cruciaal verschil tussen de “samenwerkers” en pro-herindelers, want de inwoners van de HW, hebben hun vertrouwen via de representatieve democratie in meerderheid aan de “samenwerkers” (vice versa) gegeven. Dat betekent in onze Staatsrechtelijke representatieve democratie, dat er geen draagvlak is voor herindeling en wel draagvlak voor een versterkte samenwerking. En dat is de enige juridische werkelijkheid die er momenteel ligt. Als de echte wil aanwezig is om goed met elkaar te willen samenwerken in het belang van onze inwoners in de Hoeksche Waard, dan heb je helemaal geen herindeling nodig. Dat is nu wel proefondervindelijk bewezen via de uitstekend samenwerkende raadsfracties, de zogeheten “samenwerkers”. Vertrouwen in de politiek kun je niet nemen, alleen maar geven.
CDG, 16-09-2016 18:17.
1 2  3  4  5   >  >>
Voeg een reactie toeCaptcha

Voeg een onderwerp toe Terug naar onderwerpenlijst Terug naar forumlijst